Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.68

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
skreśla się użyty w § 4 w ust. 2 w pkt 8 i w ust. 4, w § 9 w ust. 3 w pkt 2, 9 i 11 i w ust. 5, w § 23 w ust. 3 w pkt 3 oraz w § 25 w ust. 3 w pkt 5 w lit. a wyraz "bezpośrednio";
2)
w § 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Kierownik komórki audytu wewnętrznego podlega dyrektorowi generalnemu.";

3)
po § 19 wyrazy "Rozdział 5" zastępuje się wyrazami "Rozdział 4";
4)
w § 25 w ust. 3:
a)
w pkt 1 skreśla się wyrazy: "i proobronnej oraz współpracy ze społeczeństwem",
b)
w pkt 3:
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "organizacjami pozarządowymi" skreśla się wyrazy ",organami prowadzącymi szkoły",
w lit. a:
––
uchyla się tiret drugie,
––
uchyla się tiret czwarte,
uchyla się lit. c i d,
c)
uchyla się pkt 8;
5)
w § 27:
a)
w ust. 1 po wyrazach "Sił Zbrojnych" przecinek zastępuje się kropką oraz skreśla się wyrazy "w tym koordynowanie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.",
b)
w ust. 2 po wyrazie "resorcie" przecinek zastępuje się kropką i skreśla się wyrazy "w tym zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach programu Legii Akademickiej.",
c)
w ust. 3:
uchyla się pkt 3a,
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wykonywanie zadań na rzecz osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa, której podlega Departament w zakresie czynności nadzoru wobec:

a) Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,

b) Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu;",

uchyla się pkt 8;
6)
w § 30 w ust. 3:
a)
w pkt 1 uchyla się lit. d,
b)
w pkt 4 uchyla się lit. c.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.