Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.201

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zadania związane z zapewnieniem ciągłości działania Ministerstwa realizują - na podstawie wydanych przez Dyrektora Generalnego zarządzeń, decyzji, wytycznych, instrukcji i poleceń - Dyrektor Biura Ministra Obrony Narodowej, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, Dyrektor Departamentu Administracyjnego, Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, Dowódca Garnizonu Warszawa i Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.";

2)
w § 21 w ust. 3 uchyla się pkt 5;
3)
w § 28 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Na Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznacza się osobę zatrudnioną lub pełniącą służbę w departamencie.";

4)
w § 46 w ust. 3 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) obsługa administracyjno-biurowa prac Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.