Dz.Urz.MON.2018.202

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182) zarządza się, co następuje:
§  1.  W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 30:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departament Polityki Zbrojeniowej odpowiada za organizację i nadzorowanie funkcjonowania systemu pozyskiwania, eksploatacji oraz wycofywania sprzętu wojskowego (SpW), a także realizację przedsięwzięć dotyczących działalności Ministerstwa w zakresie problematyki wojskowo-techniczno-przemysłowej.",

b) w ust. 3:
w pkt 1:
-- lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) określanie możliwości i poziomu udziału krajowego przemysłowego potencjału obronnego w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych,",

-- lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) opiniowanie realizacji projektów prowadzonych przez spółki Skarbu Państwa, wobec których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister oraz spółki wchodzące w skład ich grup kapitałowych, finansowanych ze środków Skarbu Państwa na podstawie przepisów dotyczących wsparcia niebędącego pomocą publiczną,",

uchyla się pkt 5;
2) w § 32 w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a-2c w brzmieniu:

"2a) prowadzenie spraw związanych z obsługą kadrową cywilnych kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku do decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem, z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w tym opracowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy tych osób;

2b) prowadzenie wykazu obsady stanowisk kierowników (cywilnych i wojskowych) jednostek organizacyjnych;

2c) prowadzenie wykazu imiennych upoważnień do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec osób, o których mowa w pkt 2a;";

3) w § 33 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opracowywanie projektów strategicznych dokumentów planistycznych, w tym: Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, Planu Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa, w szczególności:

a) przeprowadzanie procesu formułowania celów strategicznych dla systemu obronnego państwa,

b) określenie sposobów ich osiągnięcia,

c) monitorowanie i ewaluacja osiągania celów strategicznych rozwoju systemu obronnego państwa, w tym osiąganych w ramach realizacji Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;".

§  2.  Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy osób cywilnych, o których mowa w § 1 pkt 2, zostanie przekazana Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych przez podmioty będące w jej posiadaniu w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.