Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2018.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 3 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Śród. poz. 41, z późn. zm.), w załączniku do zarządzenia:
1) w § 3 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuj e brzmienie:

"2) opiniują projekty aktów normatywnych, założeń projektów ustaw, dokumentów i innych materiałów przygotowywanych przez inne ministerstwa i urzędy, z zastrzeżeniem § 18 pkt 3;",

b) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

"26) wykonują inne zadania zlecone przez Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz wykonują polecenia Pełnomocnika, o którym mowa w § 25 pkt 6.";

2) w § 18:
a) pkt 3 otrzymuj e brzmienie:

"3) opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez inne ministerstwa i urzędy mogących mieć wpływ na funkcjonowanie resortu środowiska, w szczególności kodeksów i ustaw o charakterze systemowym;",

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) udział w posiedzeniach komisji prawniczych dotyczących projektów przygotowywanych przez inne ministerstwa i urzędy, w szczególności w zakresie projektów, o których mowa w pkt 3;";

3) w § 25:
a) w ust. 1:
pkt 1b otrzymuje brzmienie:

"1b) koordynowanie opiniowania dokumentów rządowych przygotowywanych przez inne ministerstwa i urzędy, z wyłączeniem tych wskazanych w § 21 pkt 2;"

dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) obsługa Pełnomocnika Ministra - koordynatora, do którego zadań należy:

a) monitorowanie realizacji zadań wykonywanych przez Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Departament Nadzoru Geologicznego oraz Departament Polityki Surowcowej i Analiz w zakresie określonym przez Ministra,

b) koordynowanie inicjowania i przygotowywania projektów aktów normatywnych, założeń projektów ustaw, dokumentów i innych materiałów oraz prowadzenia monitoringu i ewaluacji wprowadzonych aktów prawnych.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w celu realizacji powierzonych mu zadań ma prawo w szczególności żądać od komórek przedstawienia wyjaśnień lub dokumentów".

§  2.  W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektorzy Biura Ministra oraz Departamentu Prawnego opracują i przedłożą do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Środowiska nowe wewnętrzne regulaminy organizacyjne.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).