Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2018.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Śród. poz. 41, z 2017 r. poz. 106 oraz z 2018 r. poz. 3, 17, 21 i 34), w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Do zakresu działania Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu (DPK) należy:

1) inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki Ministra oraz realizacja zadań Ministra w zakresie:

a) ochrony atmosfery oraz oddziaływań fizycznych (odory), z wyłączeniem prowadzenia postępowań administracyjnych oraz zapewnienia zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi,

b) ochrony klimatu, w tym koordynowanie prac w zakresie kształtowania i wdrażania średnio- i długoterminowej europejskiej polityki w tym zakresie, z zastrzeżeniem § 21b pkt 2;

2) prowadzenie spraw z zakresu obrotu jednostkami Kioto oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji;

3) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji zadań Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji.";

2) w § 19:
a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) prowadzenie spraw z zakresu systemów zarządzania środowiskowego, w tym realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060);",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska oraz Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym.";

3) w § 21a w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

"5) obsługa Pełnomocnika Ministra do spraw Organizacji Konferencji COP24 do którego zadań należy nadzór i koordynacja realizacji zadań Ministra w zakresie przygotowania organizacyjno- logistycznego Konferencji COP24 oraz wsparcia organizacyjno-administracyjnego procesu realizacji i koordynacji zadań wynikających z pełnienia przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron ";

4) § 21b otrzymuje brzmienie:

"§ 21b. Do zakresu działania Biura do spraw Prezydencji Konferencji Stron (BP) należy:

1) obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna, w tym w zakresie bieżących działań informacyjno-promocyjnych, i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron, ustanowionego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron (Dz. U. poz. 795);

2) inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki Ministra oraz realizacja zadań Ministra w zakresie koordynacji procesu negocjacji na forum międzynarodowym w zakresie ochrony klimatu;

3) obsługa Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej."

§  2.  W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektorzy Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu, Departamentu Zarządzania Środowiskiem, Biura do spraw Organizacji Konferencji COP24 oraz Biura do spraw Prezydencji Konferencji Stron opracują i przedłożą do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Środowiska nowe wewnętrzne regulaminy organizacyjne.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).