Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.38

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z 2016 r. poz. 165, z 2017 r. poz. 103, 185 i 220 oraz z 2018 r. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ministerstwo Obrony Narodowej działa na podstawie przepisów, w szczególności:

1) ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138);

2) ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064);

3) ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106);

5) zarządzenia Nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. z 2015 r. poz. 32, z 2016 r. poz. 481 oraz z 2018 r. poz. 226);

6) niniejszego regulaminu organizacyjnego. ";

2)
w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Projekty zakresów czynności sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu przygotowuje Dyrektor Departamentu Prawnego w porozumieniu z Dyrektorem Biura Ministra Obrony Narodowej.";

3)
w § 5:
a)
w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rozpatrywania korespondencji krajowej i zagranicznej Ministra, we współpracy z Biurem Ministra Obrony Narodowej oraz Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej.",

b)
w ust. 4 uchyla się pkt 19,
c)
uchyla się ust. 5;
4)
w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sekretarza stanu w czasie jego nieobecności zastępuje sekretarz stanu albo podsekretarz stanu, wyznaczony przez Ministra, w zakresie przez niego ustalonym.";

5)
w § 8 w ust. 4 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) zatwierdzanie dokumentów kompetencyjnych i etatowych adekwatnie do celów i zadań Ministerstwa oraz realizowanych w nim procesów,";

6)
w § 9:
a)
w ust. 3:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przygotowywanie, zgodnie z zasadami kontroli zarządczej, projektu wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej, opisów stanowisk pracy oraz określenie zakresów obowiązków służbowych dla podległych pracowników Ministerstwa oraz żołnierzy zawodowych;",

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) wykonywanie zadań na rzecz osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa, w zakresie czynności nadzoru wobec jednostek organizacyjnych wskazanych w wykazie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w ramach pośrednictwa, o którym mowa w tym wykazie;",

pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) przesyłanie do Biura Ministra Obrony Narodowej wpływających do Ministerstwa skarg i wniosków (w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), petycji oraz wystąpień z zakresu działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;",

b)
ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. Kierownika komórki organizacyjnej, w czasie jego nieobecności, zastępuje jego zastępca. Jeżeli w komórce organizacyjnej utworzono dwa lub więcej stanowiska zastępcy kierownika komórki organizacyjnej, kierownik komórki organizacyjnej jednemu z zastępców powierza swoje obowiązki na czas nieobecności. W przypadku nieobecności zastępców, kierownika komórki organizacyjnej może zastępować inna upoważniona przez niego osoba. W komórkach organizacyjnych, w których nie utworzono stanowiska zastępcy kierownika komórki organizacyjnej, kierownik komórki organizacyjnej powierza zastępstwo wyznaczonemu naczelnikowi wydziału, szefowi oddziału lub innej upoważnionej osobie.

8. Zastępca kierownika komórki organizacyjnej nadzoruje określone komórki wewnętrzne oraz realizację prac, w granicach uprawnień określonych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej.",

c)
dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

"11. W departamencie, biurze lub Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej, naczelnik wydziału kieruje bezpośrednio wydziałem, zgodnie z wewnętrznym regulaminem organizacyjnym komórki organizacyjnej.";

7)
w § 10:
a)
w ust. 2:
uchyla się pkt 24 i 25,
uchyla się pkt 28,
dodaje się pkt 29 w brzmieniu:

"29) Biuro Ministra Obrony Narodowej - "BMON".",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W departamentach, biurach lub Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej tworzy się komórki wewnętrzne - wydziały, a w uzasadnionych przypadkach zespoły i samodzielne stanowiska. W zarządach tworzy się komórki wewnętrzne - oddziały i wydziały, a w uzasadnionych przypadkach samodzielne stanowiska.";

8)
w § 11:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Komórki organizacyjne funkcjonują na podstawie niniejszego regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej oraz etatu.

2. Wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej zatwierdza Dyrektor Generalny na wniosek kierownika danej komórki organizacyjnej.",

b)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej określa organizację wewnętrzną komórki organizacyjnej, zakresy działania komórek wewnętrznych i samodzielnych stanowisk oraz ich podległość.

5. Zmiany w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych komórek organizacyjnych następują w trybie określonym w ust. 2.",

c)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Biuro Dyrektora Generalnego prowadzi zbiór wewnętrznych regulaminów organizacyjnych i kopii etatów komórek organizacyjnych.";

9)
w § 12:
a)
w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie, oświadczenia senatorskie oraz skargi i wnioski kierowane do osób, o których mowa w § 4 ust. 1;",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W komórkach organizacyjnych, w których utworzono stanowisko radcy prawnego opracowuje się opinie prawne oraz wykonuje się zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych w sprawach objętych zakresem odpowiedzialności komórki organizacyjnej.",

c)
w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) prowadzą postępowania odwoławcze, w imieniu Ministra, od decyzji lub postanowień szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego; ";

10)
w § 13 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) osoby wymienione w § 5 ust. 2 pkt 3 - za pośrednictwem Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej;";

11)
w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zadania związane z zapewnieniem ciągłości działania Ministerstwa realizuje Dyrektor Biura Ministra Obrony Narodowej, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, Dyrektor Departamentu Administracyjnego, Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, Dowódca Garnizonu Warszawa i Szef Inspektoratu Informatyki na podstawie wydanych przez Dyrektora Generalnego zarządzeń, decyzji, wytycznych, instrukcji i poleceń.";

12)
§ 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

1. Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej odpowiada za zarządzanie procesem komunikacji społecznej - zewnętrznej i wewnętrznej resortu - z wyłączeniem informowania o nastrojach w środowisku wojskowym oraz za prowadzenie spraw w zakresie badań społecznych dotyczących obronności.

2. Celem działalności Centrum jest dostarczanie osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa informacji o społecznym odbiorze prowadzonych działań oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku resortu, w tym Ministerstwa.

3. Do zakresu zadań Centrum należy w szczególności:

1) organizacja i obsługa wydarzeń medialnych i promocyjnych z udziałem osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa;

2) koordynacja spotkań krajowych i zagranicznych, w zakresie odpowiedzialności Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej;

3) zorganizowanie systemu całodobowego dostępu Ministra do informacji o sytuacji w resorcie;

4) monitorowanie środowiska informacyjnego;

5) definiowanie wyzwań i koordynacja działań komunikacji strategicznej;

6) w obszarze promocji i kontaktów z mediami:

a) projektowanie rozwiązań systemowych,

b) definiowanie celów strategicznych,

c) projektowanie, realizowanie i monitorowanie kampanii, programów i działań;

7) organizacja służby komunikacji społecznej w resorcie w zakresie promocji i kontaktów z mediami;

8) zarządzanie stronami internetowymi mon.gov.pl i wojsko-polskie.pl oraz prowadzenie komunikacji poprzez media społecznościowe resortu;

9) prowadzenie spraw z zakresu badań społecznych dotyczących obronności;

10) zarządzanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa oraz prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej i udostępnianiem informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, a także realizacja zadań wynikających z inicjatywy "Obywatel";

11) organizacja szkoleń z obszaru komunikacji strategicznej oraz komunikacji społecznej w zakresie promocji i kontaktów z mediami;

12) koordynowanie procesu planowania i realizacji zadań z zakresu promocji;

13) wspieranie działalności i obsługa funkcjonowania Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie;

14) wspieranie działalności i obsługa funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w resorcie;

15) prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie obejmowania patronatów honorowych oraz uczestnictwa Ministra w komitetach honorowych.";

13)
w § 23 w ust. 3 pkt 3a otrzymuje brzmienie:

"3a) wykonywanie czynności nadzoru wobec Agencji Mienia Wojskowego nadzorowanej w imieniu Ministra przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko Ministerstwa, której podlega Departament;";

14)
§ 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. Departament Kadr

1. Departament Kadr odpowiada za zarządzanie zasobem kadrowym żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, procesem kształtowania dyscypliny wojskowej oraz kształtowanie resortowego systemu uposażeń żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy niezawodowych.

2. Celem Departamentu jest zabezpieczenie potrzeb resortu w odniesieniu do żołnierzy zawodowych, tworzenie warunków do kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie oraz systemu uposażeń żołnierzy.

3. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) planowanie zasobów kadrowych żołnierzy zawodowych, w tym:

a) wyznaczenie kierunków i definiowanie celów zarządzania zasobami kadrowymi,

b) udział w programowaniu rozwoju Sił Zbrojnych w obszarze zasobów kadrowych,

c) określanie potrzeb wobec systemu kształcenia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych;

2) realizacja procesu zarządzania zasobami kadrowymi, w tym:

a) powoływanie do służby wojskowej, rozmieszczanie, ocenianie i zwalnianie żołnierzy z zawodowej służby wojskowej,

b) administrowanie zasobem żołnierzy zawodowych będących w rezerwie kadrowej,

c) wyznaczanie żołnierzy zawodowych do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa,

d) prowadzenie ewidencji żołnierzy zawodowych,

e) kierowanie na studia i kursy w ośrodkach szkolenia poza granicami państwa,

f) procedowanie nadawania odznaczeń resortowych i państwowych żołnierzom zawodowym, pracownikom resortu, osobom spoza resortu (w tym cudzoziemcom i Polakom zamieszkałym na stałe poza granicami kraju),

g) procedowanie mianowania żołnierzy zawodowych, rezerwy i niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej na wyższe stopnie wojskowe,

h) zastępstwo Ministra w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych z przebiegiem służby wojskowej żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz uposażeniem żołnierzy;

3) planowanie i realizowanie procesu kształtowania dyscypliny wojskowej żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy niezawodowych, w tym:

a) określanie zagrożeń dla dyscypliny wojskowej oraz wypracowywanie celów i zadań do jej kształtowania,

b) procedowanie spraw dyscyplinarnych pozostających we właściwości Ministra,

c) monitorowanie stanu dyscypliny wojskowej, w tym prowadzenie ewidencji dyscyplinarnej;

4) kształtowanie resortowego systemu uposażeń żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy niezawodowych, w tym:

a) opracowywanie założeń systemu uposażeń,

b) administrowanie - pozostającymi w dyspozycji Ministra - środkami funduszu na nagrody uznaniowe,

c) taryfikowanie stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych do określonych grup uposażenia zasadniczego,

d) identyfikacja zakresu funkcjonalnego i informacyjnego narzędzi informatycznych umożliwiających obrachunek, wypłatę i rozliczenie uposażeń;

5) sprawowanie nadzoru nad działalnością kadrową, dyscyplinarną i uposażeniową wobec żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy niezawodowych, w tym:

a) prowadzenie oceny sytuacji kadrowej w resorcie za dany rok kalendarzowy,

b) opracowywanie projektów wytycznych Ministra do działalności kadrowej oraz do działalności dyscyplinarnej na lata następne,

c) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie służby wojskowej żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy niezawodowych i ich uposażeń oraz dyscypliny wojskowej.";

15)
w § 25 w ust. 3:
a)
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) w obszarze kultury, tradycji narodowych i orężnych, edukacji obywatelskiej i proobronnej oraz współpracy ze społeczeństwem:

a) definiowanie celów strategicznych,

b) projektowanie rozwiązań systemowych;

2) w ramach systemu komunikacji wewnętrznej w resorcie zarządzanie procesem informowania o nastrojach w środowisku wojskowym";

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) realizacja przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem oraz kultywowaniem tradycji narodowych i orężnych, w szczególności dotyczących: ceremoniału wojskowego, edukacji obywatelskiej, dziedziczenia tradycji przez jednostki wojskowe, nadawania nazw wyróżniających i imion patronów, ustanawiania świąt wojskowych, nadawania sztandarów wojskowych oraz symboliki wojskowej;",

c)
dodaje się pkt 9-10 w brzmieniu:

"9) zarządzanie działalnością edukacyjno-szkoleniową skierowaną do partnerów społecznych oraz komórek i jednostek organizacyjnych resortu w zakresie wynikającym z odpowiedzialności Departamentu;

10) koordynacja i współorganizacja uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej.";

16)
w § 26 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W Departamencie prowadzone są sprawy audytu wewnętrznego, w tym: realizacja zadań zapewniających i czynności doradczych, obsługa organizacyjno-merytoryczna Komitetu audytu oraz koordynowanie audytu wewnętrznego w dziale administracji rządowej obrona narodowa.";

17)
w § 27:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego odpowiada za zarządzanie działalnością naukowo-badawczą w resorcie, wykonywanie czynności nadzoru nad działalnością uczelni wojskowych, realizację zadań na rzecz procesu przygotowania i doskonalenia zawodowego kadr oficerskich na potrzeby Sił Zbrojnych, w tym koordynowanie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

2. Celem Departamentu jest wsparcie rozwoju Sił Zbrojnych poprzez tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz przygotowania i doskonalenia zawodowego kadr oficerskich w resorcie, w tym zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach programu Legii Akademickiej.",

b)
w ust. 3:
w pkt 3:
--
uchyla się lit. e,
--
dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) koordynowanie szkolenia kandydatów na oficerów terytorialnej służby wojskowej (TSW);",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) koordynowanie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej;",

uchyla się pkt 6,
dodaje się pkt 7-9 w brzmieniu:

"7) wykonywanie zadań na rzecz osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa, której podlega Departament w zakresie czynności nadzoru wobec:

a) Narodowego Centrum Kryptologii,

b) Inspektoratu Informatyki,

c) Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu;

8) wykonywanie praw z akcji Skarbu Państwa w spółce Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie;

9) zapewnianie obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.";

18)
w § 28:
a)
w ust. 4:
w pkt 2 lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) zapewnienie obsługi kancelaryjnej Ministerstwa w zakresie korespondencji niejawnej;",

dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w Ministerstwie z zakresu ochrony danych osobowych.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie powierza się osobie zatrudnionej lub pełniącej służbę w departamencie.";

19)
w § 30 w ust. 3 w pkt 4:
a)
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) wobec instytutów badawczych, wynikających z uprawnień Ministra jako organu nadzorującego, z wyłączeniem instytutów badawczych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia, z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 pkt 7 lit. c;",

b)
lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) wynikających z uprawnień Skarbu Państwa w spółkach, których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister, z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 pkt 8;";

20)
w § 31 w ust. 3:
a)
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) opracowywanie opinii prawnych (ekspertyz, analiz, wyjaśnień) w sprawach przekazanych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa oraz w sprawach szczególnie skomplikowanych, a także na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w której nie jest zapewniona pomoc prawna,",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) koordynowanie przygotowywania dokumentów i opiniowania projektów aktów prawnych będących przedmiotem prac Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów oraz wykazów prac legislacyjnych;";

21)
w § 32 w ust. 3 uchyla się pkt 8;
22)
w § 35 w ust. 3:
a)
w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie;

"a) merytoryczne przygotowywanie wizyt i spotkań osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3 i 5, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1,",

b)
pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) kierowanie działalnością ataszatów obrony w placówkach zagranicznych, w tym organizowanie rekrutacji oraz organizowanie i prowadzenie szkolenia kandydatów do obejmowania stanowisk w ataszatach obrony;

4) koordynacja kontaktów i współpracy resortu z korpusem attaches obrony akredytowanym w Rzeczypospolitej Polskiej;",

c)
w pkt 5 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) obsady stanowisk służbowych dla żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa w Europejskiej Agencji Obrony;",

d)
w pkt 6 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) zgód na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;",

e)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) koordynowanie procesu zawierania opracowanych w resorcie umów i porozumień międzynarodowych dotyczących udziału Sił Zbrojnych w wojskowych przedsięwzięciach międzynarodowych oraz pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

a) opiniowanie pod względem prawno- redakcyjnym projektów umów i porozumień międzynarodowych,

b) organizowanie procesu uzgodnień z zainteresowanymi ministrami opracowanych w resorcie projektów umów z partnerami zagranicznymi stanowiących umowy międzynarodowe w myśl art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676);",

f)
dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) opiniowanie pod względem prawno- redakcyjnym aktów normatywnych i innych dokumentów dotyczących udziału Sił Zbrojnych w wojskowych przedsięwzięciach międzynarodowych oraz pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

23)
§ 36 otrzymuje brzmienie:

"§ 36. Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

1. Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 odpowiada za działalność kompetencyjną i organizacyjno-etatową w resorcie, funkcjonowanie terenowych organów administracji wojskowej (TOAW), administrowanie zasobami osobowymi i rzeczowymi oraz planowanie uzupełnień pokojowych, kryzysowych, mobilizacyjnych i wojennych.

2. Celem zarządu jest zapewnienie podstaw formalno-prawnych i organizacyjnych dla funkcjonowania komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych resortu oraz do ich pokojowego, kryzysowego, mobilizacyjnego i wojennego uzupełniania.

3. Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:

1) programowanie rozwoju systemu funkcjonalnego organizacji, uzupełnień i mobilizacji oraz koordynowanie jego rozwoju w Siłach Zbrojnych;

2) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących powszechnego obowiązku obrony;

3) w zakresie działalności kompetencyjnej opracowywanie projektów dokumentów:

a) normujących działalność kompetencyjną w resorcie,

b) kompetencyjnych nadawanych przez Ministra i Szefa SG WP;

4) w zakresie prowadzenia działalności organizacyjno-etatowej:

a) opracowywanie projektów dokumentów normujących działalność organizacyjno-etatową w resorcie,

b) opracowywanie projektów planów zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych,

c) opracowywanie meldunków o stanie bojowym Sił Zbrojnych,

d) opracowywanie projektów zarządzeń (decyzji) organizacyjnych Ministra oraz dokumentów etatowych dla komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych resortu,

e) kierowanie rozwojem i administrowanie systemami informatycznymi zarządzania zasobami etatowymi oraz ewidencji wojskowej;

5) w zakresie uzupełnień Sił Zbrojnych:

a) koordynowanie udziału organów wojskowych w kwalifikacji wojskowej w czasie pokoju oraz jej prowadzenie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

b) administrowanie zasobami osobowymi na potrzeby Sił Zbrojnych,

c) planowanie uzupełniania Sił Zbrojnych w czasie pokoju żołnierzami niezawodowymi w trybie ochotniczym i obowiązkowym,

d) programowanie wykorzystania zasobów osobowych i rzeczowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełniania Sił Zbrojnych,

e) planowanie mobilizacyjnego uzupełniania Sił Zbrojnych, realizowanie zadań związanych z mobilizacyjnym rozmieszczaniem w strukturach wojennych żołnierzy zawodowych będących w kompetencji Ministra, Szefa SG WP oraz Dyrektora Departamentu Kadr,

f) określanie zasad prowadzenia i odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony oraz jej prowadzenie na szczeblu centralnym w zakresie należącym do Ministra,

g) określanie zasad współpracy z pracodawcami, a także doskonalenie modelu rozwoju służbowego i systemu motywacyjnego dla żołnierzy rezerwy;

6) opracowywanie dokumentów normujących funkcjonowanie TOAW oraz koordynowanie i monitorowanie ich działalności;

7) realizowanie spraw personalnych i dyscyplinarnych pozostających w kompetencji Szefa SG WP.";

24)
w § 38 w ust. 3 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu;

"5a) koordynowanie udziału TOAW w ćwiczeniach organizowanych przez dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych, a także realizacji przez TOAW zadań w obszarze szkolenia; ";

25)
w § 40 w ust. 3 w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) koordynowanie i monitorowanie zadań realizowanych przez TOAW w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego; ";

26)
uchyla się § 43 i 44;
27)
w § 46 w ust. 3 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zapewnienie realizacji procesów poprzez opracowanie projektu statutu, regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, opiniowanie dokumentów etatowych komórek organizacyjnych oraz wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych,";

28)
uchyla się § 47;
29)
dodaje się § 48 w brzmieniu:

"§ 48. Biuro Ministra Obrony Narodowej

1. Biuro Ministra Obrony Narodowej odpowiada za bieżącą obsługę działalności Ministra, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.

2. Celem działalności Biura jest zapewnienie Ministrowi warunków do kierowania resortem.

3. Do zakresu zadań Biura Ministra Obrony Narodowej należy w szczególności:

1) zapewnienie obsługi sekretarskiej Ministra, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu;

2) planowanie i realizacja krajowych i zagranicznych kontaktów Ministra, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu;

3) zapewnienie obsługi kancelaryjnej Ministerstwa w zakresie korespondencji jawnej;

4) koordynowanie prowadzenia spraw dotyczących realizacji kompetencji Ministra związanych z kształtowaniem rad, komisji i zespołów, w których Minister jest reprezentowany;

5) koordynowanie prac na rzecz:

a) przygotowania dokumentów na posiedzenia Sejmu RP i Senatu RP,

b) udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie, a także interwencje, dezyderaty, opinie, rezolucje, apele, oświadczenia i deklaracje Sejmu RP i Senatu RP oraz ich organów, a także posłów i senatorów,

c) uczestnictwa przedstawicieli resortu w obradach Sejmu RP i Senatu RP oraz jego organów;

6) realizacja zadań w zakresie zapobiegania zjawiskom korupcyjnym w resorcie, w tym:

a) projektowanie i monitorowanie wdrażania mechanizmów antykorupcyjnych,

b) monitorowanie procedur lub postępowań obarczonych wystąpieniem ryzyka korupcji,

c) doradztwo etyczne oraz rozpatrywanie zgłoszeń związanych z zagrożeniami korupcyjnymi;

7) rozpatrywanie kierowanych do Ministra petycji, skarg i wniosków oraz wystąpień w sprawach działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, w tym:

a) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,

b) udzielanie pisemnych odpowiedzi na skargi, wnioski, petycje oraz listy i pisma obywateli,

c) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz ich archiwizacja,

d) opracowywanie rocznych sprawozdań analityczno-oceniających ze sposobu załatwiania skarg i wniosków w resorcie.".

§  2. 
Wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych zostaną przedstawione do zatwierdzenia, zgodnie z § 11 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.