Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2019.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 2 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W regulaminie organizacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego (Dz. Urz. GUS poz. 23 i 72 oraz z 2019 r. poz. 4 i 42) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 19:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do zadań Gabinetu Prezesa należy obsługa Prezesa GUS i pozostałych członków Kierownictwa GUS oraz Kolegium, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, wykonywanie zadań wynikających z nadzoru Prezesa GUS nad jednostkami służb statystyki publicznej, analizowanie zadań i potrzeb w zakresie organizacji jednostek służb statystyki publicznej, zarządzanie procesowe, koordynacja procesu zarządzania ryzykiem, inicjowanie i monitorowanie przedsięwzięć innowacyjnych, obsługa prawna i legislacyjna Kierownictwa GUS oraz prowadzenie spraw archiwalnych.",

b)
w ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) realizacja zadań wynikających z Polityki Zarzadzania Ryzykiem;";

2)
w § 21 w ust. 2 po pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 30 w brzmieniu:

"30) wykonywanie na rzecz statystyki publicznej jako całości zadań ogólnokrajowych w zakresie wykorzystania administracyjnych źródeł danych poprzez:

a) przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych, w tym opracowanie i rozwój metod integracji i standaryzacji danych oraz metod podnoszenia jakości danych,

b) projektowanie i programowanie systemów informatycznych do przetwarzania danych z systemów informacyjnych administracji publicznej,

c) współdziałanie z jednostkami statystyki publicznej w zakresie wyliczania wartości zmiennych statystycznych oraz aktualizacji rejestrów statystycznych na bazie danych pochodzących ze źródeł administracyjnych,

d) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących wykorzystania danych z systemów informacyjnych administracji publicznej w badaniach statystycznych, w tym w spisach powszechnych.";

3)
w § 28:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zadaniem Departamentu Badań Społecznych jest inicjowanie, programowanie i prowadzenie badań, prac metodologicznych, studialnych i analiz statystycznych oraz publikowanie wyników badań i analiz statystycznych w zakresie jakości i warunków życia, statystyki zdrowia, kultury, dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i rodziny, opieki nad dzieckiem, przestępczości, wymiaru sprawiedliwości, gospodarki społecznej, kapitału społecznego i usług społecznych, a także przejawów religijności.",

b)
w ust. 2:
uchyla się lit. e,
lit. i otrzymuje brzmienie:

"i) podmiotów świadczących usługi w zakresie: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, opieki nad dzieckiem, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz kultury z uwzględnieniem działalności, infrastruktury i zasobów posiadanych przez te podmioty,".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.