Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2019.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 4 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W regulaminie organizacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego (Dz. Urz. GUS poz. 23 i 72 oraz z 2019 r. poz. 4), w § 31 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zadaniem Departamentu Przedsiębiorstw jest inicjowanie i prowadzenie prac metodologicznych, inicjowanie, programowanie, prowadzenie i rozwój badań statystycznych oraz opracowywanie i publikowanie wyników badań i analiz statystycznych, w tym wieloaspektowych, dotyczących efektów ekonomicznych działalności sektora przedsiębiorstw niefinansowych, w tym podmiotów z kapitałem zagranicznym i grup przedsiębiorstw, a także działalności inwestycyjnej i stanu środków trwałych przedsiębiorstw, rzeczowych efektów działalności przemysłowej, obszaru gospodarki paliwowo-energetycznej i materiałowej, jak również opracowywanie metodologii oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej w powyższym zakresie.";

2) w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"l) prowadzenie i rozwój badań statystycznych dotyczących efektów ekonomicznych działalności sektora przedsiębiorstw niefinansowych, w tym podmiotów z kapitałem zagranicznym i grup przedsiębiorstw, a także działalności inwestycyjnej i stanu środków trwałych przedsiębiorstw, rzeczowych efektów działalności przemysłowej, obszaru gospodarki paliwowo-energetycznej i materiałowej;",

b) uchyla się pkt 14.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie w pierwszym dniu roboczym po dniu ogłoszenia.