Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUS.2018.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W regulaminie organizacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego (Dz. Urz. GUS poz. 23), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 28:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zadaniem Departamentu Badań Społecznych jest inicjowanie, programowanie i prowadzenie badań, prac metodologicznych, studialnych i analiz statystycznych oraz publikowanie wyników badań i analiz statystycznych w zakresie jakości i warunków życia, statystyki zdrowia, kultury, dziedzictwa narodowego, turystyki, pomocy społecznej i rodziny, opieki nad dzieckiem, przestępczości, wymiaru sprawiedliwości, gospodarki społecznej, kapitału społecznego i usług społecznych.",

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie:

"i) podmiotów świadczących usługi w zakresie: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, opieki nad dzieckiem, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, kultury i turystyki z uwzględnieniem działalności, infrastruktury i zasobów posiadanych przez te podmioty,";

2) w § 36 w ust. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) przygotowywanie i prowadzenie spraw z zakresu kierowania na szkolenia, konferencje i staże oraz organizowanie w GUS praktyk studenckich i staży zawodowych;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.