Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2022.180

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180/2022/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 grudnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1992 oraz z 2022 r. poz. 591) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 45/2022/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, z późn. zm. 1 , wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1:
a)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. W Centrali prowadzone są w szczególności następujące rejestry:

Lp.Nazwa rejestruKomórka prowadząca / nadzorująca
1.rejestr decyzji Prezesa Funduszu jako organu II instancji, wydawanych na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 24a ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2020 r.GPF
2.rejestr decyzji Prezesa Funduszu jako organu II instancji, wydawanych na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2020 r.GPF, DGL
3.rejestr decyzji Prezesa Funduszu wydawanych na podstawie art. 42f, 42i ust. 1 i 2 oraz 42j ustawyDWM
4.rejestr decyzji Prezesa Funduszu wydawanych na podstawie art. 42d ust. 19 ustawyDWM
5.rejestr zażaleń rozpatrywanych przez Prezesa Funduszu w trybie art. 161 ustawyDSOZ, DGL, DSM, DK
6.rejestr skarg i wniosków dotyczących działalności świadczeniodawcówDOKiP
7.rejestr skarg i wniosków składanych do Prezesa Funduszu na pracowników FunduszuBNW
8.rejestr petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)GPF
9.rejestr spraw sądowychBP
10.rejestr zarządzeń Prezesa FunduszuBP
11.rejestr propozycji zmian przepisów z zakresu ochrony zdrowiaBP
12.rejestr upoważnień i pełnomocnictw, z zastrzeżeniem pkt 15-17GPF
13.rejestr spraw parlamentarnychGPF
14.rejestr uchwał Rady FunduszuBRF
15.rejestr upoważnień i realizacji kontroli wewnętrznejBNW
16.rejestr upoważnień do przeprowadzania audytu wewnętrznegoBAW
17.rejestr upoważnień i realizacji kontroliDK
18.rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej, decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznejGPF
19.rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowychBBIiCD
20.rejestr postępowań z zakresu zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę - Prawo zamówień publicznychBAG
21.rejestr delegacji służbowych pracownikówBSP
22.rejestr interpretacji indywidualnych w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, o których mowa w art. 109a ustawyBP
23.rejestr żołnierzy uprawnionych oraz weteranów działań poza granicami krajuDSM
24.rejestr kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennegoDSM
25.rejestr elektronicznych podpisów kwalifikowanychBAG
26.rejestr działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych w FunduszuBBIiCD
27.rejestr odstępstw w Funduszu - prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaBBIiCD
29rejestr osób upoważnionych do pobierania kluczy w Centrali - prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaBBIiCD
30.rejestr pobrań kluczy do pomieszczeń w Centrali - nad którego prowadzeniem, na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaBBIiCD
31.rejestr planów ciągłości działania w Funduszu - prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaBBIiCD
32.rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30

RODO

GPF zasilany przez wszystkie komórki
33.rejestr kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 RODOGPF zasilany przez wszystkie komórki
34.rejestr decyzji Ministra Zdrowia o refundacji leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydanych na podstawie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301)DGL
35.rejestr decyzji Ministra Zdrowia wydawanych w sprawie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy, w przypadku zawarcia w tych decyzjach instrumentów dzielenia ryzykaDGL
36.rejestr Rekomendacji Prezesa i Opinii Rady Przejrzystości przy AOTMiTDGL
37.rejestr decyzji Ministra Zdrowia wydawanych w sprawie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15-16 ustawy, w przypadku zawarcia w tych decyzjach instrumentów dzielenia ryzykaDGL
38.rejestr zobowiązań do zachowania poufności w CentraliBBIiCD
39.rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych w CentraliGPF
40.rejestr osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofniętoBBIiCD
41.ewidencja udostępnień danych osobowych w Centrali - nadzorowana na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaBBIiCD
42.centralny rejestr procedur wewnętrznych FunduszuGPF
43.rejestr decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie art. 95n ust. 7 ustawyDSOZ
44.rejestr decyzji Ministra Zdrowia wydawanych na podstawie art. 95n ust. 9 ustawyDSOZ
45.rejestr protestów złożonych na podstawie art. 95n ust. 5 ustawyDSOZ
46.rejestr referencjiGPF
47.rejestr wniosków o zamówienie publiczneBAG
48.rejestr umów w zakresie udzielanych zamówień publicznych zawieranych przez Centralę NFZ, z wyjątkiem umów zleceń i umów o dzieło finansowanych z bezosobowego funduszu wynagrodzeń CentraliBAG
49.rejestr wniosków o zmianę umowyBAG
50.rejestr incydentów bezpieczeństwaBBIiCD we współpracy z IOD w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych
51.rejestr zaproszeń adresowanych do Prezesa FunduszuBKSiP

"

b)
w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do podstawowych zadań Gabinetu Prezesa Funduszu należy w szczególności:

Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.realizowanie zadań związanych z bezpośrednią obsługą Prezesa Funduszuwszystkie komórki organizacyjne CentraliW.08.01

Z.08.02

2.realizowanie zadań związanych z reprezentacją instytucji przez Prezesa Funduszu oraz krajową i międzynarodową współpracą instytucjonalnąwszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZB.12.03
3.organizacja spotkań z udziałem Prezesa Funduszu

z wyłączeniem spotkań organizowanych przez inne komórki organizacyjne Centrali

BKSiP, BAGW.08.01
4.realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie prawidłowego i terminowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Prezesa Funduszu oraz dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszuwszystkie komórki organizacyjne CentraliZ.08.06
5.realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie prawidłowego i terminowego wykonywania przez nich zadań określonych przez Prezesa Funduszuwszystkie komórki organizacyjne CentraliZ.08.06
6.sporządzenie, monitorowanie i aktualizacja strategii Narodowego Funduszu Zdrowiawszystkie komórki organizacyjne CentraliZ.08.01
7.koordynowanie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Centrali i oddziałach wojewódzkich FunduszuBAW, BBIiCDZ.08.01
8.koordynacja prac nad przygotowaniem Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz monitorowanie realizacji Planu Pracy Funduszuwszystkie komórki organizacyjne CentraliZ.08.01
9.koordynowanie zadań związanych z dokumentowaniem kontroli zarządczejZ.08.06
10.sprawowanie roli Biura Portfela Projektówwszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZZ.08.04
11.prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności pochodzących z budżetu UE/EFTA i innych funduszy pomocowychwszystkie komórki organizacyjne Centrali,

OW NFZ

Z.08.04
12.monitorowanie możliwości aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizacje przez NFZ projektów oraz ocena inicjatyw projektowychwszystkie zainteresowane komórki organizacyjne CentraliZ.08.04
13.monitorowanie i nadzór nad realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznychwszystkie zainteresowane komórki organizacyjne CentraliZ.08.04
14.nadzór nad dostosowaniem struktury organizacyjnej do zadańwszystkie komórki organizacyjne Centrali,

OW NFZ

Z.08.05
15.zarządzanie pełnomocnictwami i upoważnieniami Prezesa FunduszuBPZ.08.05
16.koordynacja procesu udostępniania informacji publicznejB.12.04

B.12.05

17.podejmowanie strategicznych decyzji w obszarze zarządzania i rozwoju systemu Elektronicznego Zarządzania DokumentacjąDI
18.rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej i ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z opracowywaniem stanowiska Prezesa Funduszu w projektach decyzji w tym zakresieBPB.12.01
19.rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z opracowywaniem stanowiska Prezesa Funduszu w projektach decyzji w tym zakresieBPB.12.01
20.przygotowywanie i przekazywanie do Biura Prawnego Centrali akt sprawy wraz z wkładem merytorycznym wykorzystywanym do opracowania odpowiedzi na skargi wniesione przez strony postępowania do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzje Prezesa Funduszu wydawane na skutek odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń a także skarg na bezczynnośćBPB.12.01
21.współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i innymi organami emerytalno-rentowymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnejB.12.01
22.przygotowywanie stanowisk do udzielania odpowiedzi na indywidualne wystąpienia świadczeniobiorców oraz osób i instytucji występujących w ich imieniu, a także udzielanie informacji i wyjaśnień w rozpatrywanych sprawach związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnymBPB.12.01
23.przygotowywanie sprawozdań z celów i zadań wynikających z przepisów prawa oraz wynikających z zakresu działalności komórki organizacyjnejZ.05.02
24.wsparcie merytoryczne przy tworzeniu zasad przetwarzania danych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarią Prezesa Rady MinistrówB.12.03
25.nadzór i koordynowanie zarządzania procesowego w FunduszuDI, BBIiCDZ.08.03
26.zarządzanie biznesową architekturą korporacyjnąDI, BBIiCDZ.08.01
27.zapewnienie sprawnej komunikacji wewnętrznejwszystkie komórki organizacyjne CentraliW.08.01
28.prowadzenie spraw z zakresu umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz umów o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnymB.12.02
29.rozpatrywanie zażaleń na postanowienia, o których mowa w art. 17 § 1 oraz art. 34 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.)B.12.01
30.realizacja zadań wynikających z art. 39 RODOwszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZZ.09.01

"

c)
w § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do podstawowych zadań Departamentu Gospodarki Lekami należy w szczególności:

Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych, w tym opracowywanie projektów zarządzeń Prezesa NFZ, dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie:

a) programów lekowych, b) chemioterapii

BP, DSOZW.03.02

B.05.02

B.10.04

B.10.08

2.monitorowanie procesu zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie o którym mowa w pkt 1DSOZW.03.02

B.05.02

B.10.04

B.10.08

3.współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi oraz reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców i instytucjami właściwymi w sprawach związanych z realizacją świadczeń, o których mowa w pkt 1W.03.02

B.05.02

B.10.04

B.10.08

4.dokonywanie oceny prawidłowości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz przygotowywanie wyjaśnień dotyczących tych zasad ich realizacji i finansowania w zakresie właściwości DepartamentuDSOZB.05.02
5.prowadzenie analiz kosztów świadczeń z zakresu programówB.05.02
lekowych i chemioterapii
6.prowadzenie analizy problemów zgłaszanych przez OW NFZ, świadczeniodawców i świadczeniobiorców w zakresie właściwości Departamentu oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ich rozwiązania, w zakresie właściwości DepartamentuB.05.02
7.opracowywanie opinii, danych i analiz dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie właściwości DepartamentuB.05.02
8.sprawowanie nadzoru nad działalnością i pracami Zespołów Koordynacyjnych do programów lekowych powołanych przez Prezesa FunduszuB.05.02

B.10.04

B.10.08

9.sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych oraz przygotowywanie wniosków o zmiany i utworzenie nowych modułów w tym systemieDIB.05.02
10.rozpatrywanie zażaleń na czynności dyrektorów OW NFZ składanych do Prezesa Funduszu w zakresach będących we właściwości Departamentu, z zastrzeżeniem § 41 ust. 31p. 16 regulaminuDSOZB.10.12

B.05.01

11.weryfikacja wykonania przez dyrektorów OW NFZ obowiązków nałożonych przez Prezesa Funduszu w związku z art. 42 ust. 4 ustawy o refundacji, z wyłączeniem obowiązków nałożonych w wyniku rozpatrywania zażaleń dotyczących czynności sprawdzających, o których mowa w Dziale IIIA ustawyDK, DSOZB.10.12
12.analiza wydatków i kosztów Funduszu ponoszonych z tytułu refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w programach lekowych, chemioterapii i w aptece na receptę oraz przygotowywanie raportów w tym zakresie dla Prezesa FunduszuDEFB.05.01
13.monitorowanie ordynacji lekarskiej oraz monitorowanie realizacji recept, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości refundacji dla osób z uprawnieniami dodatkowymiB.05.01
14.opracowywanie centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców w zakresie programów lekowych i chemioterapiiDSOZB.05.02

B.10.09

15.prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych, o których mowa w art. 45 ustawy o refundacjiDIB.05.01
16.przygotowywanie comiesięcznych informacji o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EANDI, DEFB.05.02

"

d)
w § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do podstawowych zadań Departamentu Informatyki należy w szczególności:

Lp.ZadanieJednostki/ komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.planowanie finansowe i rzeczowe dla obszaru technologii informatycznychwszystkie komórki organizacyjne Centrali, OWW.07.08
NFZ
2.zapewnienie infrastruktury serwerowej, sieciowej oraz stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych w zakresie potrzeb i możliwości Centraliwszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW

NFZ

W.07.01

W.07.05

3.zapewnienie budowy, utrzymania i rozwoju dedykowanych systemów informatycznych wspierających pracę Funduszu w zakresie jego potrzeb i możliwościwszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW

NFZ

W.07.04

W.07.06

4.zapewnienie utrzymania i rozwoju systemów standardowych wspierających pracę Funduszu w zakresie jego potrzeb i możliwościwszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW

NFZ

W.07.02

W.07.06

5.zarządzanie, realizacja i nadzór nad umowami w obszarze technologii informatycznychwszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW

NFZ

W.07.08
6.zarządzanie architekturą korporacyjną w zakresie technologii informatycznych (warstwa aplikacji, technologii)wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW

NFZ

W.07.04

W.07.08

7.współpraca z Ministerstwem Zdrowia, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Głównym Urzędem Statystycznym i innymi organami administracji publicznej w zakresie spraw związanych z informatyzacją i interoperacyjnością podmiotów realizujących zadania publicznewszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ Instytucje zewnętrzneW.07.03

W.07.04

8.współpraca z dostawcami sprzętu i systemów teleinformatycznych, a także operatorami telekomunikacyjnymi świadczącymi usługi dla Funduszuwszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ, dostawcy zewnętrzniW.07.01

W.07.03

W.07.04

W.07.07

9.administrowanie systemem Elektronicznego Zarządzania

Dokumentacją

GPF, BAG, DOKiPW.07.02

"

e)
w § 41:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departament Kontroli jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach realizowanych przez Fundusz kontroli i czynności sprawdzających, o których mowa w Dziale IIIA ustawy. Departament realizuje zadania także w obszarze oceny jakości świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez wykorzystanie instrumentów kontrolnych.",

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do podstawowych zadań Departamentu Kontroli należy w szczególności:

Lp.ZadanieJednostki /komórkiZadanie realizowane w
współpracująceramach procesu
1.określanie priorytetów działalności kontrolnej oraz opracowywanie i monitorowanie wykonania rocznego planu działalności kontrolnej FunduszuDSOZ, DGL, DSM, OW NFZB.06.01
2.określanie i monitorowanie stosowania metodyki działalności kontrolnej Funduszu, w tym szczegółowej metodyk i analizy prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości, a także określanie i monitorowanie stosowania procedur dotyczących działalności kontrolnejB.06.01
3.przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli świadczeniodawców, aptek i kontroli refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznychOW NFZB.06.01
4.opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Prezesa Funduszu w zakresie nałożenia sankcji, o której mowa w art. 61s ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy oraz w zakresie nałożenia kary administracyjnej, o której mowa w art. 52a ustawy o refundacjiBPB.06.01
5.przygotowywanie i przekazywanie do Biura Prawnego akt sprawy wraz z wkładem merytorycznym wykorzystywanym do opracowania odpowiedzi na skargi wniesione przez strony postępowania do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzje Prezesa Funduszu wydawane na podstawie art. 61s ust. 5 ustawy oraz art. 53 ust. 2a ustawy o refundacjiBPB.06.01
6.monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Departament oraz weryfikacja wykonania przez dyrektorów OW NFZ obowiązków nałożonych przez Prezesa Funduszu w związku z art. 42 ust. 4 ustawy o refundacji, w zakresie obowiązków nałożonych w wyniku rozpatrywania zażaleń dotyczących czynności sprawdzających, o których mowa w Dziale IIIA ustawyOW NFZB.06.02
7.rozpatrywanie środków odwoławczych dotyczących kontroli, w tym sprzeciwów oraz zażaleń na postanowienia dotyczące rozstrzygnięcia sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 6 ustawyB.06.01
8.sporządzanie i przedstawianie Prezesowi Funduszu okresowych informacji zbiorczych z realizacji działalności kontrolnejGPFB.06.01
9.realizowanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61 w ustawyOW NFZB.06.01
10.formułowanie i komunikowanie rekomendacji systemowych oraz działań usprawniających i naprawczych, wynikających z działań kontrolnychDAiI, DSOZ, DGL, DSMB.06.01
11.formułowanie wniosków do odpowiednich organów o podjęcie właściwych czynności i postępowań związanych z wykrytymi nieprawidłowościami oraz współpraca z tymi organamiDAiIB.06.01
12.wykonywanie analiz i zestawień oraz generowanie danych na potrzeby kontroliDAiIB.06.01
13.współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wymiany informacji i danych, zgodnie z art. 61b i art. 61c ustawyDAiIB.06.01
14.przygotowywanie upoważnień Prezesa Funduszu do przeprowadzania kontroli oraz prowadzenie rejestru upoważnień i realizacji kontroliB.06.01
15.realizowanie czynności związanych z korpusem kontrolerskim w tym przeprowadzanie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko kontroleraBSP, DEF, BKB.06.03
16.rozpatrywanie zażaleń, o których mowa w art. 160 ustawy,B.06.01
dotyczących czynności Prezesa Funduszu, o których mowa w Dziale IIIA oraz zażaleń, o których mowa w art. 42 ustawy o refundacji, dotyczących czynności sprawdzających, o których mowa w Dziale IIIA ustawy

"

f)
w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do zadań Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej należy w szczególności:

Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w odniesieniu:

a) do rodzajów świadczeń:

- leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne,

- świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane,

- ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

- podstawowa opieka zdrowotna,

- leczenie stomatologiczne,

- opieka paliatywna i hospicyjna,

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,

- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

- rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką,

- programy zdrowotne, w tym programy profilaktyczne,

- zaopatrzenie w wyroby medyczne,

b) systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,

c) świadczeń kompleksowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz programów pilotażowych określonych w przepisach art. 48e ustawy

DEF, BP, DSM, DGL, DAiI, DI OW NFZB.10.01

B.10.02

2.monitorowanie oraz nadzór nad:

a) procesem zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń pozostających we właściwości Departamentu,

b) jakością świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresach pozostających we właściwości Departamentu

B.10.02

B.10.03

B.10.04

B.10.05

B.10.06

B.10.07

B.10.08

B.10.11

3.opracowywanie zasad tworzenia przez OW NFZ planów zakupów świadczeń w zakresach pozostających we właściwości DepartamentuDAII, DEF, OW NFZB.10.01
4.merytoryczna weryfikacja zawartości i aktualizacja słownika produktów kontraktowych i jednostkowych w Centralnych Zasobach Słownikowych w odniesieniu do zadań realizowanych przez DepartamentB.10.09
5.nadzór merytoryczny nad przetwarzaniem list podstawowej opieki zdrowotnej oraz centralną weryfikacją list podstawowej opieki zdrowotnej (CWPOZ)BBIiCD, DIB.10.10
6.rozpatrywanie wniesionych przez świadczeniodawców zażaleń w trybie art. 160 ustawy, dotyczących realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem § 41 ust. 31p. 16 regulaminuBPB.10.12
7.udział w procesie odwoławczym związanym:

a) ze skargami wniesionymi do sądów na decyzje Prezesa Funduszu wydane w związku z rozpatrzeniem odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych/rokowaniach,

b) z rozpatrywaniem przez Prezesa Funduszu protestów złożonych w trybie art. 95n ust. 5 ustawy

BP, OW NFZB.10.03

B.10.04

8.współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie ustalania taryfy świadczeń w zakresie świadczeń pozostających we właściwości DepartamentuB.10.02
9.prowadzenie prac związanych z funkcjonowaniem systemu JGPDAiI, DEF, OW NFZB.10.02
10.opracowanie centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawcówDGL, DI, DSM, DAiI, OW NFZB.10.09
11.prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych

z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej, w zakresie pozostającym we właściwości departamentu

DI, OW NFZB.10.09
12.prowadzenie spraw z zakresu terminów leczenia, w tym monitorowanie informacji z zakresu list oczekujących na podstawie centralnych zasobów informacyjnych zasilanych przez świadczeniodawców i oddziały wojewódzkie FunduszuDI, DOKiP, OW NFZB.10.13
13.prowadzenie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk oraz spraw z nią związanychDIB.10.14
14.prowadzenie Aplikacji Kolejki Centralne oraz spraw z nią związanychDIB.10.13
15.sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Monitorowania ProfilaktykiDIW.07.04

"

g)
w § 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do podstawowych zadań Departamentu do Spraw Służb Mundurowych należy w szczególności:

Lp.ZadanieJednostki /komórki współpracująceZadanie realizowane w ramach procesu
1.prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych, w tym opracowywanie projektów zarządzeń Prezesa NFZ, dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju świadczeń:

a) leczenie uzdrowiskowe

b) ratownictwo medyczne

c) pomoc doraźna i transport sanitarny w odniesieniu do wyjazdowych zespołów sanitarnych typu "N" oraz zespołów transportu medycznego

d) podstawowa opieka zdrowotna w odniesieniu do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

e) leczenie szpitalne w odniesieniu do szpitalnych oddziałów ratunkowych i izby przyjęć

DSOZ, DEF, BPB.08.01

B.10.02

W.03.02

2.monitorowanie oraz nadzór nad:DSOZB.10.04
a) procesem zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń pozostających we właściwości departamentu

b) jakością świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresach pozostających we właściwości Departamentu

B.10.05

B.10.07

B.10.08

3.opracowywanie zasad tworzenia przez oddziały wojewódzkie Funduszu planów zakupów świadczeń oraz weryfikacja opracowanych przez OW NFZ planów zakupów w zakresach, o których mowa w pkt 2DSOZ, DEFB.10.01
4.opracowywanie informacji dotyczących realizacji świadczeń odpowiednio dla Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznychDSM, DAiI, wytypowane komórki organizacyjne OW NFZB.09.01

W.06.01

5.udział w procesie odwoławczym związanym ze skargami wniesionymi do sądów na decyzje Prezesa Funduszu wydane w związku z rozpatrzeniem odwołań od decyzji dyrektorów OW NFZ po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych/rokowaniachGPF, BPW.03.01
6.sprawowanie nadzoru nad właściwą realizacją zadań w sprawach, o których mowa w ust. 1, przez komórki organizacyjne w OW NFZ, w tym nad określeniem przez te komórki organizacyjne wysokości środków finansowych niezbędnych do zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1 i 2DEFZ.04.02
7.rozpatrywanie zażaleń świadczeniodawców na czynności Prezesa Funduszu lub dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 2 oraz w odniesieniu do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem zażaleń dotyczących czynności, o których mowa w Dziale IIIA ustawyDSOZ, BPB.10.12
8.opracowywanie centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców, w

zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 2

DSOZB.08.01

B.10.09

9.prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych

z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1 i 2

DSOZB.08.01

W.07.04

10.współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie ustalania taryfy świadczeńB.08.01

Z.05.01

11.realizowanie zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania działu adminstracji publicznej - zdrowiewskazane w Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) komórki organizacyjne Centrali oraz OW NFZZ.07.02
12.koordynowanie działań NFZ w zakresie realizowania zadań w wyższych stanach gotowości obronnej państwawskazane w TRZO komórkiZ.07.02
organizacyjne Centrali oraz OW NFZ
13.koordynowanie działań NFZ w zakresie realizowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego podczas wprowadzonych stopni alarmowych (z wyłączeniem CRP)wskazane komórki organizacyjne Centrali w modułach zadaniowych oraz OW NFZZ.07.01
14.prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego w tym w szczególności opracowanie, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, koncepcji realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego oraz przygotowywanie założeń, wniosków, rozwiązań systemowych i sporządzenie stosownej dokumentacji dla Funduszuwszystkie komórki organizacyjne Centrali Funduszu oraz OW NFZZ.07.01

Z.07.02

;

2)
załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Do rozpatrywania zażaleń na czynności Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lub dyrektorów wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, złożonych do Prezesa Funduszu przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia w trybie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansownych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1561, 2674 i 2770) stosuje się przepisy zarządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

Architektura procesów realizowanych w Centrali Funduszu

Lp.Nr procesuRodzaj procesu (W/B/Z)Nazwa procesuWłaściciel procesu
1.W.01WspierającyObsługa administracyjnaBAG
2.W.01.01WspierającyZamówienia PubliczneBAG
3.W.01.01.01WspierającyPlanowanie i sprawozdawczość w zamówieniach publicznychBAG
4.W.01.01.02WspierającyZatwierdzenie wniosku o zamówienie publiczneBAG
5.W.01.01.03WspierającyZatwierdzenie wniosku o zmianę umowyBAG
6.W.01.01.04WspierającyRealizacja zamówień publicznych w trybie ustawyBAG
7.W.01.01.05WspierającyRealizacja zamówień publicznych poza ustawąBAG
8.W.01.02WspierającyArchiwizacja dokumentacjiBAG
9.W.01.02.01WspierającyPrzekazanie dokumentacji do archiwum zakładowegoBAG
10.W.01.02.02WspierającyPrzekazanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego i brakowanie dokumentacji niearchiwalnejBAG
11.W.01.02.03WspierającyUdostępnianie i wycofanie dokumentacji z archiwum zakładowegoBAG
12.W.01.02.04WspierającyPrzekazywanie spraw i dokumentacji nietworzącej akt spraw w systemie EZD do archiwum zakładowegoBAG
13.W.01.02.05WspierającyPrzekazywanie składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych do archiwum zakładowegoBAG
14.W.01.03WspierającyGospodarka składnikami majątkowymiBAG
15.W.01.03.01WspierającyZabezpieczenie serwisu i konserwacji infrastruktury technicznej oraz okresowych przeglądów i remontów w lokalach użytkowanych przez Narodowy Fundusz ZdrowiaBAG
16.W.01.03.02WspierającyGospodarowanie zasobamiBAG
17.W.01.04WspierającyObsługa wniosków pracownikówBAG
18.W.01.04.01WspierającyZarządzanie środkami transportuBAG
19.W.01.04.02WspierającyGospodarowanie wyposażeniemBAG
20.W.01.04.03WspierającyOrganizacja spotkańBAG
21.W.01.05WspierającyPlan Wydatków Inwestycyjnych - tworzenie i realizacjaBAG
22.Z.01ZarządczyAudyt wewnętrznyBAW
23.Z.01.01ZarządczyRealizacja funkcji audytu wewnętrznegoBAW
24.Z.01.01.01ZarządczyTworzenie planu audytu wewnętrznegoBAW
25.Z.01.01.02ZarządczyProwadzenie audytu wewnętrznegoBAW
26.Z.01.01.03ZarządczyOcena funkcji audytu wewnętrznegoBAW
27.Z.02ZarządczyZarządzanie bezpieczeństwem informacjiBBIiCD
28.Z.02.01ZarządczyZarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznymBBIiCD
29.Z.02.01.01ZarządczyMonitorowanie zgłoszeń dot. bezpieczeństwa ITBBIiCD
30.Z.02.01.02ZarządczyObsługa zgłoszeń dot. bezpieczeństwa ITBBIiCD
31.Z.02.01.03ZarządczyPlanowanie, rozwój i utrzymanie systemów oraz usługBBIiCD
32.Z.02.01.04ZarządczyBudowanie świadomości (bezpieczeństwo i ciągłość działania)BBIiCD
33.Z.02.03ZarządczyUtrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem InformacjiBBIiCD
34.Z.02.03.01ZarządczyZarządzanie bezpieczeństwem aktywów informacyjnychBBIiCD
35.Z.02.03.02ZarządczyZarządzanie ryzykiem aktywów informacyjnychBBIiCD
36.Z.02.03.03ZarządczyZarządzanie dokumentacją Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaBBIiCD
37.Z.02.04ZarządczyAudyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacjiBBIiCD
38.Z.02.05ZarządczyZarządzanie danymi świadczeniobiorcówBBIiCD
39.Z.02.05.01ZarządczyDostęp do systemu - Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU)BBIiCD
40.Z.02.05.02ZarządczyWspółpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przekazywania i odbioru danych przesyłanych w formie elektronicznejBBIiCD
41.Z.02.05.03ZarządczyWspółpraca z organami ścigania i służbami poprzez udostępnianie informacji w zakresie spraw wynikających z analiz danych, które przetwarza NFZ w ramach realizacji zadańBBIiCD
42.Z.02.05.04ZarządczyUdostępnianie danych osobowych na wniosek instytucji/organówBBIiCD
43.Z.02.06ZarządczyOpracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnychBBIiCD
44.Z.03ZarządczyZarządzanie ciągłością działaniaBBIiCD
45.Z.03.01ZarządczyUtrzymanie Systemu Zarządzania Ciągłością DziałaniaBBIiCD
46.Z.03.01.01ZarządczyAnaliza BIA i identyfikacja procesów krytycznychBBIiCD
47.Z.03.01.02ZarządczyOpracowanie planów ciągłości działaniaBBIiCD
48.Z.03.01.03ZarządczyTestowanie planów ciągłości działaniaBBIiCD
49.Z.03.01.04ZarządczyZarządzanie incydentamiBBIiCD
50.Z.03.02ZarządczyZarządzanie bezpieczeństwem fizycznym i środowiskowymBBIiCD
51.Z.03.02.01ZarządczyZarządzanie dostępami do pomieszczeń biurowych w Centrali NFZBBIiCD
52.Z.03.02.02ZarządczyUdostępnianie danych z monitoringu wizyjnego (CCTV)BBIiCD
53.Z.03.02.03ZarządczyNadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowejBBIiCD
54.Z.03.03ZarządczyMonitorowanie stanu BHPBBIiCD
55.Z.03.03.01ZarządczyReagowanie na wypadkiBBIiCD
56.Z.03.03.02ZarządczyReagowanie na choroby, szczególne potrzeby i niepełnosprawnościBBIiCD
57.Z.03.03.03ZarządczyKontrola stanu BHPBBIiCD
58.Z.03.03.04ZarządczySzkolenia w dziedzinie BHPBBIiCD
59.W.02WspierającyObsługa księgowaBK
60.W.02.01WspierającyProwadzenie ksiąg rachunkowychBK
61.W.02.01.01WspierającyInwentaryzacja majątkuBK
62.W.02.01.02WspierającyEwidencja i rozliczanie podatku VATBK
63.W.02.01.03WspierającySporządzenie sprawozdania finansowego wraz z podziałem wynikuBK
64.W.02.02WspierającyZarządzanie należnościami i zobowiązaniamiBK
65.B.01BiznesowyKomunikacja społeczna/Budowanie relacji z otoczeniemBKSiP
66.B.01.01BiznesowyWspółpraca z mediamiBKSiP
67.B.01.02BiznesowyZarządzanie treściami na stronie internetowejBKSiP
68.B.01.03BiznesowyPrezentacja i promocja działalności FunduszuBKSiP
69.B.01.04BiznesowyObsługa zaproszeń adresowanych do PrezesaBKSiP
70.Z.04ZarządczyNadzór wewnętrznyBNW
71.Z.04.01ZarządczyKoordynowanie kontroli zewnętrznychBNW
72.Z.04.02ZarządczyKontrola wewnętrznaBNW
73.Z.04.02.01ZarządczyPrzeprowadzanie kontroli wewnętrznychBNW
74.Z.04.02.02ZarządczyProwadzenie postępowań wyjaśniających związanych z naruszeniem Kodeksu etykiBNW
75.W.03WspierającyObsługa prawnaBP
76.W.03.01WspierającyZastępstwo procesowe w sądach oraz w sprawach przed innymi organami państwowymiBP
77.W.03.02WspierającyNadzór nad procesem opracowywania zarządzeń PrezesaBP
78.W.03.03WspierającyOpiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnychBP
79.B.13BiznesowyInterpretacje indywidualne objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym - Prawo przedsiębiorcówBP
80.B.13.01BiznesowyRozpatrywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162)BP
81.W.04WspierającyOpracowywanie materiałów i obsługa Rady Funduszu oraz Rady oddziału wojewódzkiego FunduszuBRF
82.W.04.01WspierającyOpracowywanie materiałów dla Rady Funduszu i obsługa Rady FunduszuBRF
83.W.04.02WspierającyOpracowywanie materiałów dla Rady oddziału wojewódzkiego Funduszu i obsługa Rady oddziału wojewódzkiego FunduszuBRF
84.W.05WspierającyObsługa kadrowo-płacowaBSP
85.W.05.01WspierającyTworzenie i aktualizowanie planu zatrudnieniaBSP
86.W.05.02WspierającyRekrutacja, wdrażanie i ocena pracownikówBSP
87.W.05.02.01WspierającyRekrutacje pracownikówBSP
88.W.05.02.02WspierającyRekrutacje na podstawie konkursuBSP
89.W.05.02.03WspierającyWdrażanie nowego pracownikaBSP
90.W.05.02.04WspierającyProwadzenie oceny pracowniczejBSP
91.W.05.03WspierającyPodnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikówBSP
92.W.05.03.01WspierającyTworzenie planu szkoleńBSP
93.W.05.03.02WspierającyRealizacja szkoleńBSP
94.W.05.04WspierającyObsługa kadrowaBSP
95.W.05.04.01WspierającyObsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychBSP
96.W.05.04.02WspierającyZmiana warunków pracy i płacyBSP
97.W.05.04.03WspierającyProwadzenie spraw osobowych dyrektorów OWBSP
98.W.05.04.04WspierającyRozliczanie wynagrodzeńBSP
99.W.05.04.05WspierającyRenegocjacje Układu ZbiorowegoBSP
100.W.05.04.06WspierającyPrzeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym zachowaniom niepożądanymBSP
101.W.05.05WspierającyObsługa delegacji służbowychBSP
102.B.03BiznesowyZarządzanie innowacjami i ocena wniosku IOWISZDAiI
103.B.03.01BiznesowyInnowacje w ochronie zdrowiaDAiI
104.B.03.01.01BiznesowyAnaliza i ocena innowacjiDAiI
105.B.03.01.02BiznesowyPilotaż innowacjiDAiI
106.B.03.02BiznesowyOcena wniosku IOWISZDAiI
107.W.06WspierającyUdostępnienie danych i informacji z hurtowni danych NFZDAiI
108.W.06.01WspierającyDostarczanie analiz/zestawień/danych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniemDAiI
109.W.06.01.01WspierającyUdostępnianie danych, zestawienia lub analizy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniemDAiI
110.W.06.01.02WspierającyOpracowanie danych na potrzeby wewnętrzne lub w celu udostępnieniaDAiI
111.W.06.01.03WspierającyOpracowanie zestawienia na potrzeby wewnętrzne lub w celu udostępnieniaDAiI
112.W.06.01.04WspierającyOpracowanie analizy na potrzeby wewnętrzne lub w celu udostępnieniaDAiI
113.W.06.02WspierającyPrzygotowywanie narzędzi usprawniających proces analizy lub wizualizacji danychDAiI
114.W.06.02.01WspierającyPrzygotowanie narzędzi usprawniających proces analizy na użytek wewnętrznyDAiI
115.W.06.02.02WspierającyPrzygotowanie narzędzi do wizualizacji danych na użytek wewnętrzny i zewnętrznyDAiI
116.W.06.03WspierającyPrzygotowanie materiałów analitycznych do publikacji na stronie wwwDAiI
117.Z.05ZarządczyOpracowywanie i udostępnianie informacji o finansowanych świadczeniach opieki zdrowotnejDAiI
118.Z.05.01ZarządczyProwadzenie analiz na podstawie danych z hurtowni danych NFZDAiI
119.Z.05.01.01ZarządczyPrzygotowywanie cyklicznych raportów dla wybranych typów świadczeńDAiI
120.Z.05.01.02ZarządczyPrzygotowywanie raportów okolicznościowychDAiI
121.Z.05.01.03ZarządczyPrzygotowanie informacji na potrzeby naukowe (art. 188 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, zDAiI
późn. zm.)
122.Z.05.01.04ZarządczyPrzygotowanie raportów w zakresie nieprawidłowości lub nieefektywności refundacji świadczeńDAiI
123.Z.05.02ZarządczySprawozdanie z działalności NFZDAiI
124.B.04BiznesowyFinansowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnejDEF
125.B.04.01BiznesowyFinansowanie świadczeń opieki zdrowotnejDEF
126.B.04.01.01BiznesowyFinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o zawarte umowy (z określoną maksymalną kwotą finansowania lub bez określonej maksymalnej kwoty finansowania)DEF
127.B.04.01.02BiznesowyFinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o zawarte umowy z określoną maksymalną kwotą finansowania - finansowanie świadczeń udzielonych ponad limitDEF
128.B.04.01.03BiznesowyFinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez świadczeniodawcę nieposiadającego umowy z NFZ (tryb nagły)DEF
129.B.04.02BiznesowyProwadzenie i monitorowanie rozliczeń międzyoddziałowychDEF
130.Z.06ZarządczyProwadzenie gospodarki finansowej NFZDEF
131.Z.06.01ZarządczyZarządzanie środkami finansowymiDEF
132.Z.06.01.01ZarządczyPrzekazywanie środków do OWDEF
133.Z.06.01.02ZarządczyZawieranie depozytów u Ministra FinansówDEF
134.Z.06.02ZarządczyRealizacja planu finansowegoDEF
135.Z.06.02.01ZarządczyOpracowanie planu finansowegoDEF
136.Z.06.02.02ZarządczyZmiana planu finansowegoDEF
137.Z.06.02.03ZarządczySporządzenie sprawozdania z wykonania planu finansowegoDEF
138.Z.06.03ZarządczyMonitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka oraz informowanie MZ w zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień zawartych w tej decyzjiDEF
139.Z.06.04ZarządczyWyliczenie kwoty przekroczenia dla danej grupy limitowej i kwoty zwrotu dla poszczególnych wnioskodawców ("payback")DEF
140.B.05BiznesowyProwadzenie gospodarki lekowejDGL
141.B.05.01BiznesowyObsługa osób uprawnionych do wystawiania recept oraz zawieranie i obsługa umów na realizację receptDGL
142.B.05.01.01BiznesowyNadawanie uprawnienia do pobierania numerów recept papierowych oraz korzystania z systemu e- WUŚDGL
143.B.05.01.02BiznesowyObsługa umów na realizację receptDGL
144.B.05.01.03BiznesowyAneksowanie umów o realizację receptDGL
145.B.05.01.04BiznesowyZakończenie umowy o realizację receptDGL
146.B.05.01.05BiznesowyObsługa sprawozdawczości z realizacji umów oDGL
realizację recept
147.B.05.01.06BiznesowyMonitorowanie prawidłowości wystawiania i realizacji receptDGL
148.B.05.02BiznesowyProwadzenie analiz danych z zakresu programów lekowych i chemioterapiiDGL
149.W.07WspierającyObsługa informatycznaDI
150.W.07.01WspierającyAdministrowanie infrastrukturą serwerową i sieciowąDI
151.W.07.01.01WspierającyRozwój infrastruktury serwerowej i sieciowejDI
152.W.07.01.02WspierającyUtrzymanie infrastruktury serwerowej i sieciowejDI
153.W.07.02WspierającyAdministrowanie systemami standardowymiDI
154.W.07.02.01WspierającyRozwój systemów standardowychDI
155.W.07.02.02WspierającyUtrzymanie systemów standardowychDI
156.W.07.03WspierającyMonitorowanie Umów Subskrypcji i Konserwacji SIWDzNFZDI
157.W.07.03.01WspierającyPotwierdzenie realizacji i zgodności fakturyDI
158.W.07.03.02WspierającyAktualizacja upoważnień pracowników NFZDI
159.W.07.03.03WspierającyAktualizacja upoważnień pracowników WykonawcyDI
160.W.07.03.04WspierającyOrganizowanie Posiedzeń Komitetu SterującegoDI
161.W.07.03.05WspierającyMonitorowanie rzeczywistej pracochłonności realizacji umówDI
162.W.07.04WspierającyRozwój systemów dedykowanychDI
163.W.07.04.01WspierającyZłożenie wniosku o zmianę w SIDI
164.W.07.04.02WspierającyRealizacja posiedzenia komisji ds. oceny wnioskówDI
165.W.07.04.03WspierającyUszczegółowienie zakresu realizacjiDI
166.W.07.04.04WspierającyDefiniowanie zakresu realizacjiDI
167.W.07.04.05WspierającyZmiana terminu realizacjiDI
168.W.07.04.06WspierającyWeryfikacja i odbiór końcowy realizacji zmianyDI
169.W.07.05WspierającyUtrzymanie i rozwój stacji roboczych i urządzeń peryferyjnychDI
170.W.07.05.01WspierającyRozwój w zakresie stacji roboczych i urządzeń peryferyjnychDI
171.W.07.05.02WspierającyUtrzymanie stacji roboczych i urządzeń peryferyjnychDI
172.W.07.05.03WspierającyObsługa zgłoszeń o nowy zasób ITDI
173.W.07.06WspierającyObsługa zgłoszeń o uprawnieniaDI
174.W.07.07WspierającyObsługa zgłoszeń dot. nieprawidłowości funkcjonowania sprzętu lub aplikacjiDI
175.W.07.07.01WspierającyObsługa zgłoszeń dot. nieprawidłowości funkcjonowania sprzętu lub aplikacjiDI
176.W.07.07.02WspierającyUtrzymanie systemów dedykowanych w zakresie obsługi błędówDI
177.W.07.08WspierającyPlanowanie finansowe i rzeczowe dla obszaru ITDI
178.B.06BiznesowyDziałania kontrolne w obszarze ochrony zdrowiaDK
179.B.06.01BiznesowyKontrola świadczeniodawców, aptek i ordynacjiDK
180.B.06.01.01BiznesowyPrzeprowadzenie czynności sprawdzającychDK
181.B.06.01.02BiznesowyOpracowanie rocznego planu kontroliDK
182.B.06.01.03BiznesowyPrzeprowadzenie kontroli doraźnejDK
183.B.06.01.04BiznesowyPrzeprowadzenie kontroli planowanejDK
koordynowanej
184.B.06.01.05BiznesowySprawozdawczość z kontroli i czynności sprawdzającychDK
185.B.06.02BiznesowyRozliczanie skutków finansowych oraz weryfikacja zaleceńDK
186.B.06.02.01BiznesowyRozliczanie skutków finansowych kontroli oraz weryfikacja zaleceń pokontrolnych w zakresie korekt statystycznychDK
187.B.06.02.02BiznesowyRozliczanie skutków finansowych czynności sprawdzających oraz weryfikacja zaleceń w zakresie korekt statystycznychDK
188.B.06.03BiznesowyPrzeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko kontroleraDK
189.B.07BiznesowyObsługa klientówDOKiP
190.B.07.01BiznesowyPrzygotowanie i publikacja informacji dla klientówDOKiP
191.B.07.02BiznesowyZarządzanie profilem zaufanymDOKiP
192.B.07.03BiznesowyObsługa zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w danych gromadzonych w systemach IKPDOKiP
193.B.07.04BiznesowyObsługa skarg, wniosków i odpowiedzi do klientówDOKiP
194.B.07.04.01BiznesowyObsługa skarg i wnioskówDOKiP
195.B.07.04.02BiznesowyUdzielanie informacji pisemnie przez Centralę i OW NFZDOKiP
196.B.07.05BiznesowyRealizowanie, monitorowanie i nadzorowanie standardów i jakości obsługiDOKiP
197.B.07.05.01BiznesowyBadanie Tajemniczego KlientaDOKiP
198.B.07.05.02BiznesowyZarządzanie zmianą informacji w TIPDOKiP
199.B.07.05.03BiznesowyObsługa infolinii przez II linię wsparcia TIPDOKiP
200.B.07.06BiznesowyObsługa korespondencji w Kancelarii Centrali/OWDOKiP
201.B.08BiznesowyLeczenie uzdrowiskoweDSM
202.B.08.01BiznesowyObsługa skierowań na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskowąDSM
203.B.09BiznesowySzczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnejDSM
204.B.09.01BiznesowyZarządzanie danymi pacjentów ze szczególnymi uprawnieniami do świadczeń opieki zdrowotnejDSM
205.B.09.01.01BiznesowyRealizacja prawa do dofinansowania w produkty lecznicze Żołnierzy Uprawnionych i Pracowników WojskaDSM
206.B.09.01.02BiznesowyRaport z realizacji świadczeń udzielonych weteranom poszkodowanymDSM
207.B.09.01.03BiznesowyZarządzanie danymi kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennegoDSM
208.Z.07ZarządczyZarządzanie kryzysowe i obronnośćDSM
209.Z.07.01ZarządczyRealizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowegoDSM
210.Z.07.01.01ZarządczyOpracowanie modułów zadaniowychDSM
211.Z.07.01.02ZarządczyEwidencja osób odpowiedzialnych za uruchamianie stopni alarmowych w NFZDSM
212.Z.07.01.03ZarządczyWprowadzenie stopni alarmowych ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTADSM
213.Z.07.02ZarządczyRealizacja zadań z zakresu obronnościDSM
214.Z.07.02.01ZarządczyStały Dyżur w NFZDSM
215.Z.07.02.02ZarządczyKwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań ObronnychDSM
216.Z.07.02.03ZarządczySzkolenia obronneDSM
217.B.10BiznesowyZapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnejDSOZ
218.B.10.01BiznesowyOpracowanie, aktualizacja i monitorowanie planu zakupu świadczeńDSOZ
219.B.10.02BiznesowyWprowadzenie nowego produktu kontraktowanego do oferty NFZ lub jego modyfikacjaDSOZ
220.B.10.03BiznesowyZawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - kwalifikacja świadczeniodawców do poziomów systemu PSZDSOZ
221.B.10.04BiznesowyZawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - tryb konkursowyDSOZ
222.B.10.04.01BiznesowyPrzygotowanie postępowaniaDSOZ
223.B.10.04.02BiznesowyRejestracja ofertDSOZ
224.B.10.04.03BiznesowyCzęść jawna postępowaniaDSOZ
225.B.10.04.04BiznesowyCzęść niejawna postępowania i zakończenie postępowaniaDSOZ
226.B.10.04.05BiznesowyRozpatrywanie protestówDSOZ
227.B.10.04.06BiznesowyUnieważnienie postępowaniaDSOZ
228.B.10.04.07BiznesowyPostępowanie dodatkoweDSOZ
229.B.10.04.08BiznesowyRozpatrywanie odwołańDSOZ
230.B.10.05BiznesowyZawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotnaDSOZ
231.B.10.06BiznesowyZawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczneDSOZ
232.B.10.07BiznesowyZawarcie umów o realizację programu pilotażowegoDSOZ
233.B.10.08BiznesowyZmiana i rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejDSOZ
234.B.10.08.01BiznesowyZmiana umowy - aneksDSOZ
235.B.10.08.02BiznesowyPrzeniesienie praw umowy (cesje)DSOZ
236.B.10.08.03BiznesowyRozwiązanie umowy o udzielanie śozDSOZ
237.B.10.09BiznesowyDefiniowanie i administrowanie warunkami walidacji i regułami weryfikacji świadczeń gwarantowanych sprawozdawanych komunikatem SWIADDSOZ
238.B.10.10BiznesowyEgzekwowanie opłat od świadczeniobiorców, którzy dokonali kolejnego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZDSOZ
239.B.10.11BiznesowyRozpatrzenie wniosku o zgodę na transport (daleki)DSOZ
240.B.10.12BiznesowyRozpatrywanie zażaleń na działalność NFZDSOZ
241.B.10.13BiznesowyMonitorowanie i analiza jakości danych z aplikacji AP-KOLCE (Monitorowanie obowiązku sprawozdawczego z zakresu harmonogramów przyjęć i list oczekujących)DSOZ
242.B.10.14BiznesowyMonitorowanie i analiza jakości danych Centralnej Bazy EndoprotezoplastykiDSOZ
243.B.11BiznesowyTransgraniczna opieka zdrowotna w UEDWM
244.B.11.01BiznesowyUdzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania wspólnotowych przepisów dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej oraz w zakresie zadań Krajowego Punktu KontaktowegoDWM
245.B.11.01.01BiznesowyUdzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania wspólnotowych przepisów dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnejDWM
246.B.11.01.02BiznesowyUdzielanie informacji w ramach zadań Krajowego Punktu Kontaktowego i obsługi opieki transgranicznejDWM
247.B.11.02BiznesowyPotwierdzanie prawa do świadczeń rzeczowych w warunkach transgranicznychDWM
248.B.11.02.01BiznesowyRejestrowanie dokumentów UE - S1/S072DWM
249.B.11.02.02BiznesowyWydanie dokumentów UE - S1/S072DWM
250.B.11.02.03BiznesowyWydanie dokumentów UE uprawniających do świadczeń- EKUZ i Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ oraz ich odpowiedników w EESSIDWM
251.B.11.02.04BiznesowyUnieważnienie dokumentu UE lub rejestracji uprawnienia - S016/S018/E108 - NFZ jako PartnerDWM
252.B.11.02.05BiznesowyUnieważnienie dokumentu UE lub rejestracji uprawnienia - S016/S018/E108 - NFZ jako WłaścicielDWM
253.B.11.02.06BiznesowyRozpatrywanie wniosków instytucji innych państw UE/ EFTA o udzielenie zgody na przewóz w transporcie międzynarodowymDWM
254.B.11.03BiznesowyOkreślanie przez NFZ ustawodawstwa właściwego dla potrzeb realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznegoDWM
255.B.11.04BiznesowyWymiana dodatkowych informacji o osobach w warunkach transgranicznychDWM
256.B.11.04.01BiznesowyPotwierdzanie okresów ubezpieczenia - S040/E104 - NFZ jako PartnerDWM
257.B.11.04.02BiznesowyWymiana dodatkowych informacji - H001/E001/E107 - NFZ jako PartnerDWM
258.B.11.04.03BiznesowyPotwierdzanie okresów ubezpieczenia - S040/E104 - NFZ jako WłaścicielDWM
259.B.11.04.04BiznesowyWymiana dodatkowych informacji - H001/E001/E107 - NFZ jako WłaścicielDWM
260.B.11.05BiznesowyPełnienie funkcji instytucji łącznikowej w rozumieniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznegoDWM
261.B.11.05.01BiznesowyPrzekazywanie formularzy serii E-100 i SED w ramach zadań instytucji łącznikowejDWM
262.B.11.05.02BiznesowyInterwencje w instytucjach państw UE/ EFTA w sprawie okresów objęcia ustawodawstwem państwa UE/EFTADWM
263.B.11.06BiznesowyRozliczanie kosztów świadczeń, zwroty kosztów i odzyskiwanie należnościDWM
264.B.11.06.01BiznesowyRozliczanie świadczeń udzielonych na terenie Polski z instytucjami UE/EFTADWM
265.B.11.06.02BiznesowyRozliczanie świadczeń - wniosek o nadpłatęDWM
266.B.11.06.03BiznesowyRozliczanie świadczeń - płatnośćDWM
267.B.11.06.04BiznesowyRozliczanie świadczeń - kwestionowanieDWM
268.B.11.06.05BiznesowyRozliczanie z instytucjami państw UE/EFTA świadczeń udzielanych na terenie innych państw w oparciu o przepisy o koordynacjiDWM
269.B.11.06.06BiznesowyOkreślanie stawki zwrotu należnej osobie uprawnionej na wniosek instytucji UEDWM
270.B.11.06.07BiznesowyRefundacja kosztów świadczeń udzielonych w oparciu o przepisy o koordynacjiDWM
271.B.11.06.08BiznesowyProwadzenie rozliczeń wewnętrznych między OW/CUW a Centralą (w zakresie dyrektywy transgranicznej oraz przepisów o koordynacji)DWM
272.B.11.06.09BiznesowyWniosek o informacje (R_BUC_05) - NFZ jako PartnerDWM
273.B.11.06.10BiznesowyWniosek o powiadomienie (R_BUC_06) - NFZ jako PartnerDWM
274.B.11.06.11BiznesowyWniosek o odzyskanie należności (R_BUC_07) - NFZ jako PartnerDWM
275.B.11.06.12BiznesowyWniosek o informacje (R_BUC_05) - NFZ jako WłaścicielDWM
276.B.11.06.13BiznesowyWniosek o powiadomienie (R_BUC_06) - NFZ jako WłaścicielDWM
277.B.11.06.14BiznesowyWniosek o odzyskanie należności (R_BUC_07) - NFZ jako WłaścicielDWM
278.B.11.07BiznesowyLeczenie planowane - decyzjeDWM
279.B.11.07.01BiznesowyWydawanie decyzji przez Prezesa NFZ w zakresie planowanej opieki poza granicami krajuDWM
280.B.11.07.02BiznesowyWydawanie decyzji przez Prezesa NFZ w zakresie transportu ekonomicznegoDWM
281.B.11.07.03BiznesowyWydawanie decyzji przez Prezesa NFZ w sprawie zwrotu kosztów, o którym mowa w art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychDWM
282.B.12BiznesowyObsługa uprawnień do świadczeń i współpraca z otoczeniem zewnętrznymGPF
283.B.12.01BiznesowyObsługa uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnejGPF
284.B.12.01.01BiznesowyWeryfikacja i wydawanie decyzji na podstawie art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)GPF
285.B.12.01.02BiznesowyProwadzenie postępowania odwoławczego od decyzji w sprawach rozpatrywanych na podstawie art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,GPF
286.B.12.01.03BiznesowyWydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)GPF
287.B.12.01.04BiznesowyProwadzenie postępowania odwoławczego od decyzji dyrektorów w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)GPF
288.B.12.01.05BiznesowyRozpatrywanie zażaleń na postanowienia, o których mowa w art. 17 § 1 oraz art. 34 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.)GPF
289.B.12.02BiznesowyObsługa wniosku i umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotneGPF
290.B.12.03BiznesowyWspółpraca instytucjonalnaGPF
291.B.12.03.01BiznesowyObsługa petycjiGPF
292.B.12.03.02BiznesowyUdzielanie patronatu PrezesaGPF
293.B.12.03.04BiznesowyProcedowanie listów intencyjnych i porozumieńGPF
294.B.12.04BiznesowyRozpatrywanie interpelacji oraz zapytań poselskich i senatorskichGPF
295.B.12.05BiznesowyUdostępnianie informacji w ramach trybu ustawy o informacji publicznejGPF
296.W.08WspierającyWspółpraca oraz komunikacja wewnętrznaGPF
297.W.08.01WspierającyKomunikacja wewnętrznaGPF
298.W.08.01.01WspierającyOrganizacja spotkań na polecenie Prezesa (zarząd, kierownictwo)GPF
299.W.08.01.03WspierającyKoordynacja udziału pracowników NFZ w posiedzeniach komisji sejmowych, senackich i zespołów ds. parlamentarnychGPF
300.Z.08ZarządczyZarządzanie strategiczneGPF
301.Z.08.01ZarządczyTworzenie i monitorowanie realizacji strategiiGPF
302.Z.08.02ZarządczyPowoływanie i funkcjonowanie zespołów zadaniowychGPF
303.Z.08.03ZarządczyOpracowanie i aktualizacja procedurGPF
304.Z.08.04ZarządczyZarządzanie projektamiGPF
305.Z.08.04.01ZarządczyKwalifikowanie projektów do portfela projektówGPF
306.Z.08.04.02ZarządczyObieg dokumentacji projektowejGPF
307.Z.08.04.03ZarządczyMonitorowanie Portfela ProjektówGPF
308.Z.08.04.04ZarządczyAplikowanie o uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznychGPF
309.Z.08.05ZarządczyZarządzanie zmianą w organizacjiGPF
310.Z.08.05.01ZarządczyZmiana regulaminów organizacyjnychGPF
311.Z.08.05.02ZarządczyUdzielanie pełnomocnictw i upoważnień PrezesaGPF
312.Z.08.05.03ZarządczyUtworzenie CUWGPF
313.Z.08.05.04ZarządczyPrzygotowanie i monitorowanie planu pracyGPF
314.Z.08.06ZarządczyKontrola ZarządczaGPF
315.Z.08.06.02ZarządczySamoocena funkcjonowania kontroli zarządczejGPF
316.Z.08.06.03ZarządczyPrzegląd regulacji wewnętrznychGPF
317.Z.08.06.04ZarządczyPrzygotowanie oświadczenia Prezesa o stanie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostceGPF
318.Z.08.06.05ZarządczySamoocena Kontroli Zarządczej Ministra ZdrowiaGPF
319.Z.09ZarządczyZarządzanie ochroną danych osobowychGPF
320.Z.09.01ZarządczyUdzielanie wsparcia ADO w zakresie zarządzania systemem ochrony danych osobowychGPF
321.Z.09.01.01ZarządczyDoradzanie, rekomendowanie rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych oraz informowanie o obowiązkach wynikających z RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowychGPF
322.Z.09.01.02ZarządczyMonitorowanie przestrzegania przepisów oraz uregulowań wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowychGPF
323.Z.09.01.03ZarządczyWspółpraca z organem nadzorczym (UODO) oraz pełnienie dla tego organu roli punktu kontaktowegoGPF
324.Z.09.01.04ZarządczyPełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODOGPF

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 45/2022/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, dokonano zmian o charakterze dostosowującym i porządkującym w zakresie podziału kompetencji komórek organizacyjnych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarządzenie wprowadza zmiany w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych Centrali w odniesieniu do rozpatrywania zażaleń kierowanych do Prezesa NFZ w związku z realizacją czynności sprawdzających przez OW NFZ. Dotychczas zażalenia te rozpatrywane były przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Centrali NFZ, tj. DSOZ, DGL i DSM. Departament Kontroli rozpatrywał wyłącznie zażalenia związane z realizacją czynności sprawdzających realizowanych przez Departament Kontroli.

Zarządzenie wprowadza nadzór Departamentu Kontroli nad realizacją czynności sprawdzających przez OW NFZ. Dotychczas żadna z komórek organizacyjnych Centrali NFZ nie realizowała tego nadzoru w sposób kompleksowy.

Niniejsza zmiana zmierza do zapewnienia jednolitego podejścia do realizacji przez OW NFZ czynności sprawdzających.

Kolejna zmiana dotyczy przekazania z Gabinetu Prezesa Funduszu do Departamentu Informatyki zadania dotyczącego administrowania systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Kompetencją GPF pozostanie w tym obszarze podejmowanie strategicznych decyzji, niezbędnych dla bieżącego rozwoju systemu oraz jego dalszego rozwoju.

Zaktualizowano także załącznik określający architekturę procesów realizowanych w Centrali Funduszu dostosowując go do listy procesów faktycznie realizowanych.

Wprowadzenie zarządzenia stanowi realizację celu strategicznego NFZ nr 6: Optymalizacja procesów wewnętrznych.

1 zmieniony zarządzeniem Nr 153/2022/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 listopada 2022 r.