Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2019.107

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 107 /2019/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 67/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem Nr 95/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lipca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 101/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 w ust. 1:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) rejestr skarg i wniosków składanych na świadczeniodawców - prowadzony przez Departament Kontroli;",

b)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) rejestr skarg i wniosków składanych do Prezesa Funduszu na pracowników Funduszu - prowadzony przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego;",

c)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) rejestr petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - prowadzony przez Gabinet Prezesa Funduszu;",

d)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) rejestr spraw parlamentarnych - prowadzony przez Gabinet Prezesa Funduszu;";

2)
§ 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. W Centrali obowiązuje następujący tryb postępowania ze sprawami parlamentarnymi, o których mowa w § 4 pkt 4:

1) pisma parlamentarne kierowane do Centrali przekazywane są do Gabinetu Prezesa Funduszu w celu ich zarejestrowania w rejestrze spraw parlamentarnych;

2) Gabinet Prezesa Funduszu nadaje kolejny numer w rejestrze i w zależności od rodzaju pisma: symbol RSP (Rejestr Spraw Poselskich) lub RSS (Rejestr Spraw Senatorskich), dekretuje pismo na właściwą komórkę organizacyjną oraz wskazuje termin udzielenia odpowiedzi (kopia pisma pozostaje w Gabinecie Prezesa Funduszu);

3) komórka organizacyjna, na którą zostało zadekretowane pismo parlamentarne, jest obowiązana do przygotowania projektu odpowiedzi;

4) projekt odpowiedzi powinien być przekazany do Gabinetu Prezesa Funduszu w terminie umożliwiającym naniesienie ewentualnych uwag przez Gabinet Prezesa Funduszu lub Prezesa Funduszu i przekazanie odpowiedzi w wyznaczonym terminie, zgodnym z odrębnymi przepisami;

5) w przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi wymaga uzyskania dodatkowych informacji, a czas do tego niezbędny może spowodować niedotrzymanie terminu odpowiedzi, właściwa komórka organizacyjna przygotowuje do podpisu Prezesa Funduszu projekt pisma skierowanego do adresata z zastrzeżeniem o konieczności uzyskania dodatkowych informacji, z jednoczesnym określeniem terminu udzielenia odpowiedzi na pismo;

6) w przypadku interwencji poselskich i senatorskich, właściwa komórka organizacyjna jest obowiązana najpóźniej w ciągu czternastu dni przygotować na podpis Prezesa Funduszu projekt pisma powiadamiającego posła lub senatora Rzeczypospolitej Polskiej o stanie rozpatrywania sprawy i ostatecznym terminie załatwienia sprawy;

7) pisma w sprawach parlamentarnych przedkładane są do podpisu Prezesa Funduszu za pośrednictwem dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu;

8) przedkładane do podpisu Prezesa Funduszu projekty odpowiedzi powinny być parafowane zgodnie z § 18 ust. 7, 10 i 12;

9) kopie podpisanych przez Prezesa Funduszu odpowiedzi na pisma parlamentarne przekazywane są przez właściwe komórki organizacyjne do Gabinetu Prezesa Funduszu.";

3)
w § 28 w ust. 2 dodaje się pkt 34-36 w brzmieniu:

"34) koordynacja przygotowania i przedkładanie Prezesowi Funduszu do podpisu lub zatwierdzenia projektu odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrali;

35) prowadzenie rejestru spraw parlamentarnych i nadzorowanie terminowego udzielenia odpowiedzi na korespondencję wpływającą do Prezesa Funduszu od organów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz posłów i senatorów;

36) koordynacja udziału pracowników Funduszu w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich.";

4)
w § 29 w ust. 2 uchyla się pkt 17-19;
5)
w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departament Obsługi Pacjenta jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach standardów obsługi pacjentów, Telefonicznej Informacji Pacjenta, projektowania nowych usług elektronicznych dla pacjentów, uproszczeń w komunikacji z pacjentami, kontaktów z organizacjami pacjentów oraz prowadzenia Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.";

6)
w § 38 w ust. 3 dodaje się pkt 21 w brzmieniu"

"21) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, składanych na świadczeniodawców.";

a)
w § 41: ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biuro Nadzoru Wewnętrznego jest komórką organizacyjną właściwą w sprawie przeprowadzania instytucjonalnych kontroli wewnętrznych w oddziałach wojewódzkich Funduszu i komórkach organizacyjnych Centrali oraz prowadzenia spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków składanych do Prezesa Funduszu na pracowników Funduszu. Biuro wspiera Prezesa Funduszu w realizacji jego celów i zadań poprzez zapobieganie powstawaniu i pomoc w usuwaniu niekorzystnych zjawisk w działalności Funduszu.",

b)
w ust. 2 uchyla się pkt 21.
§  2. 
Kierujący komórkami organizacyjnymi, których dotyczą zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  3. 
1. 
Biuro Rady Funduszu, w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia przekaże Gabinetowi Prezesa Funduszu rejestr spraw parlamentarnych.
2. 
Biuro Nadzoru Wewnętrznego, w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia przekaże Gabinetowi Prezesa Funduszu rejestr petycji.
3. 
Z dniem wejścia w życie zarządzenia zamyka się rejestr skarg i wniosków prowadzony przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie zarządzenia, dotyczące skarg i wniosków na świadczeniodawców, podlegają przekazaniu, w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do Departamentu Kontroli.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Projektowane zmiany regulaminu organizacyjnego Centrali Funduszu wiążą się z:
1)
przypisaniem Gabinetowi Prezesa Funduszu zadań dotyczących rozpatrywania petycji i prowadzenia spraw parlamentarnych;
2)
przeniesieniem do Departamentu Kontroli rozpatrywania skarg i wniosków składanych na świadczeniodawców z jednoczesnym pozostawieniem w Biurze Nadzoru Wewnętrznego skarg i wniosków składanych na pracowników Funduszu.