Dzienniki resortowe

NFZ.2019.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/2019/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 67/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem Nr 95/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lipca 2019 r., w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 27 dodaje się pkt 40 w brzmieniu:

"40) współpraca z Departamentem Analiz i Strategii, pozostałymi komórkami organizacyjnymi Centrali Funduszu, oddziałami wojewódzkimi Funduszu oraz instytucjami zewnętrznymi w kraju i za granicą w obszarze wdrażania innowacji w systemie ochrony zdrowia w zakresie zadań ustawowych Funduszu i upowszechniania przyjętych rozwiązań.";

2) w § 32 w ust. 2:
a) uchyla się pkt 19 i 20,
b) uchyla się pkt 23,
c) pkt 24 i 25 otrzymują brzmienie:

"24) pisemne udzielanie odpowiedzi na indywidualne wystąpienia pacjentów i świadczeniobiorców oraz osób i instytucji występujących w ich imieniu, w sprawach objętych działaniem Departamentu;

25) przygotowywanie analiz, sprawozdań, zestawień i informacji z zakresu spraw prowadzonych przez Departament, w tym na potrzeby wewnętrzne Funduszu oraz na wniosek podmiotów zewnętrznych;";

3) w § 37:
a) w ust. 2:
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) przygotowywanie, na wniosek i we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali lub organami administracji analiz i sprawozdań, w tym w szczególności dotyczących:

a) oceny potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej,

b) planowania i zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;",

dodaje się pkt 20-26 w brzmieniu:

"20) identyfikacja nowych technologii w celu ich wykorzystania w systemie zdrowia we współpracy z innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz wdrażanie innowacji w obszarze ochrony zdrowia w zakresie zadań ustawowych Funduszu;

21) zarządzanie portfelem projektów służących realizacji celów strategicznych;

22) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Funduszu w przygotowywaniu danych do opracowania corocznej prognozy przychodów i kosztów na kolejne 3 lata w zakresie budżetu portfela projektów Funduszu lub przekazywanie budżetu portfela projektów do corocznej prognozy przychodów i kosztów na kolejne 3 lata;

23) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Funduszu w prowadzeniu spraw związanych z przygotowywaniem danych do opracowania planu finansowego i inwestycyjnego w obszarze dedykowanym projektom strategicznym (portfel projektów) i monitorowaniem realizacji planu finansowego i inwestycyjnego w tym obszarze;

24) prowadzenie spraw z zakresu terminów leczenia, w tym monitorowanie informacji z zakresu list oczekujących na podstawie centralnych zasobów informacyjnych zasilanych przez świadczeniodawców i oddziały wojewódzkie Funduszu;

25) prowadzenie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk oraz spraw z nią związanych;

26) współpraca z Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej w zakresie opracowywania centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatami sprawozdawczymi XML dotyczącymi list oczekujących oraz za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Departament Analiz i Strategii przeprowadza na zlecenie Prezesa Funduszu analizy i rekomendacje w zakresie:

1) efektywności przeznaczania środków pozostających w dyspozycji Funduszu na finansowanie udzielania świadczeń gwarantowanych;

2) zasadności pozostawania danego świadczenia w koszyku świadczeń gwarantowanych lub wnioskowania o zmianę w tym zakresie;

3) projektowania kierunków zmian w obecnie obowiązujących rozwiązaniach systemowych.",

4) w § 44 w ust. 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) przeprowadzanie kontroli planowych oraz zleconych przez Prezesa Funduszu kontroli doraźnych wykonywania przez oddziały wojewódzkie Funduszu zadań objętych zakresem działania Biura.".

§  2.  Kierujący komórkami organizacyjnymi, których dotyczą zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Projektowana zmiana regulaminu organizacyjnego Centrali Funduszu wiąże się z przypisaniem Departamentowi Analiz i Strategii wiodącej roli w obszarze wdrażania innowacji w systemie ochrony zdrowia w zakresie zadań ustawowych Funduszu oraz z przejęciem przez tę komórkę organizacyjną zadań z obszarów terminów leczenia i prowadzenia Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk. Poza ww. zmianami doprecyzowano brzmienie postanowień regulaminu do zadań faktycznie realizowanych przez komórki organizacyjne.