Dziennik resortowy

NFZ.2019.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2019/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 4 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w ust. 1:
a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) rejestr decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 24a ustawy - prowadzony przez Gabinet Prezesa Funduszu;

2) rejestr decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy - prowadzony w zakresach swoich kompetencji przez Gabinet Prezesa Funduszu i Departament Gospodarki Lekami;",

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) rejestr interpretacji indywidualnych w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, o którym mowa w art. 109a ustawy, wydanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu - prowadzony przez Gabinet Prezesa Funduszu;";

2) w § 28 dodaje się pkt 46-52 w brzmieniu:

"46) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu:

a) dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wraz z opracowywaniem projektów decyzji Prezesa Funduszu w tym zakresie, z wyłączeniem spraw pozostających w kompetencjach Departamentu Gospodarki Lekami,

b) ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych w przypadku kwestionowania ustalenia prawa do świadczeń oraz w przypadku kwestionowania wysokości ustalonych kosztów wraz z opracowaniem projektu decyzji Prezesa Funduszu w tym zakresie oraz przekazaniem daty prawomocności ww. decyzji Prezesa Funduszu do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Centrali;

47) prowadzenie rejestru decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie:

a) art. 102 ust. 5 pkt 24a ustawy,

b) art. 109 ust. 5 ustawy w zakresie spraw, o których mowa w pkt 46;

48) przygotowywanie i przekazywanie do Biura Prawnego informacji merytorycznych wykorzystywanych do opracowania odpowiedzi na skargi wniesione przez strony postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Prezesa Funduszu wydawane na podstawie:

a) art. 102 ust. 5 pkt 24a ustawy,

b) art. 109 ust. 5 ustawy w zakresie spraw, o których mowa w pkt 46;

49) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i innymi organami emerytalno-rentowymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;

50) prowadzenie spraw z zakresu umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz umów o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym;

51) przygotowywanie projektów odpowiedzi na indywidualne wystąpienia świadczeniobiorców oraz osób i instytucji występujących w ich imieniu, a także udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z uprawnieniami i realizacją świadczeń opieki zdrowotnej;

52) prowadzenie rejestru interpretacji indywidualnych w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, o których mowa w art. 109a ustawy, wydanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Centrali Funduszu związana jest z przypisaniem Gabinetowi Prezesa Funduszu części zadań realizowanych dotychczas przez Departament Spraw Świadczeniobiorców.