Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2020.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/20
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr z 2019 r. poz. 1921 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 27/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 54, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 uchyla się pkt 3a;
2)
w § 8 uchyla się ust. 7.
§  2. 
W zarządzeniu nr 17/18 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Sekcja Badań Poligraficznych;";

2)
po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Do zadań Sekcji Badań Poligraficznych należy realizacja zleconych przez Szefa CBA zadań, polegających w szczególności na zebraniu informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia badania poligraficznego, przeprowadzeniu tego badania oraz analizie zgromadzonego materiału.".

§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.