Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2023.54

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 6 września 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489 i 1723) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 111 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 października 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 103 i 109 oraz z 2018 r. poz. 75) w załączniku w § 3 w ust. 3 uchyla się pkt 7.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.