Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2020.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 8 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 33 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 30) w załączniku w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biurem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora i naczelników wydziałów.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 maja 2020 r.