Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2024.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 14 lutego 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 w ust. 1:
a)
po pkt 10 dodaje się pkt 10a-10c w brzmieniu:

"10a) Biuro Kadr i Organizacji Policji;

10b) Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji;

10c) Biuro Prawne;",

b)
uchyla się pkt 11 i 12;
2)
w § 12 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektorzy biur, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2, 4-7, 9-10c i 13-17, określają w drodze decyzji:";

3)
w § 23 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 13-16 w brzmieniu:

"13) gromadzenie, katalogowanie i naukowe opracowywanie dokumentacji przedmiotów o charakterze historycznym, także w postaci cyfrowej;

14) prowadzenie działalności wystawienniczej;

15) prowadzenie działalności w zakresie edukacji społecznej, mającej na celu popularyzację historii i tradycji Policji, w celu budowania tożsamości formacji i kształtowania pozytywnego wizerunku społecznego Policji oraz prowadzenie działań związanych z upowszechnianiem historii Policji oraz propagowaniem postaw prospołecznych i patriotycznych;

16) współpraca z organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz muzeami i archiwami, w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i muzealnictwa.";

4)
po § 24 dodaje się § 24a-24c w brzmieniu:

"§ 24a. 1. Biuro Kadr i Organizacji Policji realizuje zadania umożliwiające Komendantowi Głównemu Policji zarządzanie Policją i kierowanie KGP poprzez zapewnianie warunków do zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w Policji.

2. Do zadań Biura Kadr i Organizacji Policji należy w szczególności:

1) obsługa kadrowa policjantów w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji jako przełożonego właściwego w sprawach osobowych policjantów, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku służbowego;

2) prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem funkcjonariuszy do/z Policji, z/do innych służb mundurowych oraz delegowaniem i przenoszeniem policjantów do innej jednostki organizacyjnej Policji lub innej miejscowości, a także prowadzenie, we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, spraw związanych z oddelegowaniem policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą, zgodnie z właściwością Komendanta Głównego Policji;

3) obsługa kadrowa pracowników w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji;

4) wykonywanie czynności z zakresu nadzoru instancyjnego w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji jako przełożonego wyższego stopnia w sprawach osobowych policjantów, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku służbowego;

5) doskonalenie zasad organizacji i zakresów działania jednostek organizacyjnych Policji, w tym opracowywanie rozwiązań sprzyjających skuteczności i efektywności zorganizowania Policji oraz projektowanie alokacji etatów w tych jednostkach;

6) opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Policji;

7) organizowanie naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w KGP;

8) koordynowanie spraw dyscyplinarnych policjantów w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji oraz opracowywanie projektów rozstrzygnięć Komendanta Głównego Policji w tych sprawach;

9) inicjowanie, koordynowanie, planowanie i nadzorowanie działań związanych z mianowaniem policjantów na wyższe stopnie policyjne oraz procedowaniem wniosków o wyróżnienie policjantów, pracowników Policji i osób spoza Policji orderami i odznaczeniami państwowymi oraz odznakami i medalami resortowymi;

10) administrowanie Systemem Wydawania Legitymacji Policyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad procesem wymiany legitymacji służbowych policjantów w jednostkach organizacyjnych Policji.

§ 24b. 1. Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji realizuje zadania związane z koordynowaniem doboru kadr w Policji, nadzorowaniem i realizowaniem szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji oraz koordynowaniem i nadzorowaniem działalności psychologów w Policji.

2. Do zadań Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji należy w szczególności:

1) opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie doboru do służby w Policji;

2) koordynowanie zewnętrznego oraz wewnętrznego doboru kadr w Policji, z wyłączeniem przeprowadzania badań psychofizjologicznych, o których mowa w art. 35a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

3) nadzorowanie procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego w Policji;

4) realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego lokalnego w obszarze wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyki i technik interwencji dla policjantów KGP;

5) realizowanie spraw szkoleniowych policjantów i pracowników Policji w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji;

6) koordynowanie identyfikowania potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników Policji;

7) koordynowanie i nadzorowanie działalności psychologów w Policji oraz realizowanie w KGP, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", zadań w zakresie: opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej stosowanej;

8) przeprowadzanie badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych i służbowych w KGP, Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

§ 24c. 1. Biuro Prawne realizuje zadania związane z prowadzeniem obsługi prawnej w zakresie pomocy prawnej, legislacji i informacji prawnej.

2. Do zadań Biura Prawnego należy w szczególności:

1) nadzorowanie, koordynowanie i prowadzenie prac legislacyjnych w KGP i w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", w celu zapewnienia zgodności projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym i zasadami techniki prawodawczej;

2) świadczenie pomocy prawnej na rzecz Komendanta Głównego Policji jako centralnego organu administracji rządowej;

3) zastępstwo prawne i procesowe Komendanta Głównego Policji;

4) zapewnienie ochrony prawnej, o której mowa w art. 66b ustawy o Policji;

5) udzielanie porad i konsultacji prawnych komórkom organizacyjnym KGP nieposiadającym własnej obsługi prawnej oraz Centralnemu Pododdziałowi Kontrterrorystycznemu Policji "BOA", Centralnemu Biuru Śledczemu Policji, Centralnemu Biuru Zwalczania Cyberprzestępczości, Biuru Spraw Wewnętrznych Policji, komendom wojewódzkim Policji, Akademii Policji w Szczytnie, szkołom policyjnym i Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji w sprawach skomplikowanych i precedensowych, jeżeli opinie i porady podmiotów świadczących pomoc prawną na rzecz tych jednostek organizacyjnych budzą uzasadnione wątpliwości;

6) udział w opracowywaniu, koordynowanie, konsultowanie i opiniowanie projektów umów międzynarodowych, porozumień międzynarodowych zawieranych przez Komendanta Głównego Policji, dotyczących Policji;

7) wydawanie elektronicznej formy Dziennika Urzędowego KGP;

8) ewidencjonowanie aktów prawnych Komendanta Głównego Policji oraz porozumień, listów intencyjnych i deklaracji, zawieranych i wydawanych przez Komendanta Głównego Policji;

9) koordynowanie postępowań w Komendzie Głównej Policji z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową;

10) koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta Głównego Policji i Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", w Biuletynie Informacji Publicznej;

11) opracowywanie projektów stanowisk Komendanta Głównego Policji w odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz interpelacje parlamentarzystów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

12) koordynowanie przygotowywania materiałów na posiedzenia komisji i podkomisji parlamentarnych oraz udziału w ich pracach Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania Policji na doraźne potrzeby kierownictwa KGP.";

5)
uchyla się § 25 i § 26;
6)
załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Dyrektor biura, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 9 zarządzenia zmienianego w § 1 niniejszego zarządzenia oraz dyrektorzy biur, o których mowa w § 1 pkt 4 niniejszego zarządzenia:
1)
wydadzą decyzje, o których mowa w § 12 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1 niniejszego zarządzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia;
2)
sporządzą lub dostosują karty opisów stanowisk pracy oraz opisy stanowisk pracy, o których mowa w § 13 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1 niniejszego zarządzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. poz. 2, 106 i 126, z 2019 r. poz. 105 i 126, z 2020 r. poz. 16, z 2021 r. poz. 15, 57 i 101, z 2022 r. poz. 88, 199 i 218 oraz z 2023 r. poz. 7, 40 i 79.