Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.106

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 9 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13 i 69, z 2017 r. poz. 44 oraz z 2018 r. poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 4:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Jednostki Krajowej Europolu, o której mowa w § 1 uchwały nr 51 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej Europolu (M.P. poz. 427);",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Jednostki Krajowej CEPOL-u, o której mowa w § 1 uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej CEPOL-u (M.P. poz. 682);";

2) w § 6 w ust. 1 uchyla się pkt 3;
3) w § 12:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dyrektorzy biur, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2a, 4-17, określają w drodze decyzji:",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Decyzje dyrektorów biur, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2a i 8, podlegają publikacji w ograniczonym zakresie.";

4) w § 15 w ust. 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zapewnienie organizacyjnych i technicznych możliwości korzystania przez komórki organizacyjne służby kryminalnej, śledczej i spraw wewnętrznych z techniki operacyjnej oraz opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w tym zakresie;",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) współdziałanie z Centralnym Biurem Śledczym Policji i Biurem Spraw Wewnętrznych Policji w zakresie właściwości biura;";

5) w § 16 w ust. 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nadzorowanie i koordynowanie działań podejmowanych w biurach i jednostkach organizacyjnych Policji, w zakresie wywiadu kryminalnego, analizy kryminalnej i działań werbunkowych;",

b) uchyla się pkt 4 i 5,
c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wykonywanie w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji obowiązków informacyjnych, w tym dotyczących cudzoziemców, na podstawie informacji przetwarzanych w zbiorach danych prowadzonych w biurze oraz dla których zadania administratora danych wykonuje dyrektor tego biura;";

6) w § 16a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"l) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie ukierunkowanych na zwalczanie cyberprzestępczości działań prowadzonych przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji w zakresie czynności operacyjno- rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych oraz współdziałanie z Centralnym Biurem Śledczym Policji i Biurem Spraw Wewnętrznych Policji w tym zakresie;";

7) uchyla się § 17;
8) w § 18 w ust. 2:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) koordynowanie międzynarodowej współpracy Policji realizowanej w KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;",

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) monitorowanie funkcjonujących w KGP punktów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11 oraz punktów kontaktowych usytuowanych w Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, a także prowadzenie wykazu tych punktów.";

9) w § 21 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) obsługa Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w ramach funkcjonowania Stacji Szyfrów KGP;";

10) § 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. 1. Biuro Operacji Antyterrorystycznych realizuje zadania związane z przygotowaniem i prowadzeniem działań kontrterrorystycznych, w tym polegających na fizycznym zwalczaniu terroryzmu oraz organizowaniu, koordynowaniu i nadzorowaniu działań Policji w tym zakresie, a także szkolenie w ramach taktyki działań bojowych.

2. Do zadań Biura Operacji Antyterrorystycznych należy w szczególności:

1) przygotowanie i prowadzenie działań kontrterrorystycznych, w tym polegających na fizycznym zwalczaniu terroryzmu;

2) przygotowanie i prowadzenie działań ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi;

3) przygotowanie i prowadzenie działań bojowych wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki;

4) realizowanie zadań związanych z ochroną oraz wsparciem działań ochronnych podejmowanych wobec osób podlegających ochronie;

5) prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych;

6) prowadzenie działań bojowych w środowisku narażonym na działanie czynnika chemicznego, biologicznego, promieniowania jonizującego i nuklearnego;

7) prowadzenie negocjacji policyjnych;

8) wspieranie działań ratowniczych;

9) wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji i biur KGP w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności;

10) koordynowanie przygotowań Policji do prowadzenia działań bojowych, minersko-pirotechnicznych, wykorzystania psów do działań bojowych oraz wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych;

11) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 10.";

11) w § 24 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) obsługa prasowo-informacyjna zdarzeń o znaczeniu ogólnopolskim we współpracy z rzecznikami prasowymi Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz oficerami prasowymi komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;";

12) w § 26 w ust. 2 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) koordynowanie postępowań w Komendzie Głównej Policji z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.";

13) w § 27:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biuro Finansów realizuje zadania wynikające z funkcji dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenta trzeciego stopnia w zakresie pobierania dochodów i wydatków ujętych w planie finansowym KGP, w tym dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem komórek organizacyjnych:

1) Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji oraz Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji, z wyłączeniem wydatków bieżących komórek organizacyjnych Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania komendy wojewódzkiej Policji poza wynagrodzeniami, innymi należnościami policjantów zaliczanymi do wynagrodzeń, świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi przez okres roku policjantom zwolnionym ze służby, pozostałymi należnościami policjantów i wydatkami pochodnymi;

2) Biura Spraw Wewnętrznych Policji w zakresie:

a) świadczeń na rzecz osób fizycznych z wyłączeniem ryczałtu za pranie odzieży ochronnej roboczej i specjalnej wykonywane we własnym zakresie, ryczałtów za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego dla policjantów komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji znajdujących się na obszarze działania komend wojewódzkich Policji,

b) wynagrodzeń, w tym funduszu nagród i zapomóg,

c) pozostałych świadczeń i należności,

d) wydatków pochodnych,

e) pozostałych wydatków komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji.",

b) w ust. 2:
pkt 6-9 otrzymują brzmienie:

"6) pozyskiwanie dla Policji funduszy pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na wniosek biur, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz koordynowanie projektów o znaczeniu strategicznym prowadzonych przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji i szkoły policyjne;

7) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej oraz rachunkowości KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, w zakresie określonym w ust. 1;

8) prowadzenie spraw w zakresie wynagrodzeń oraz pozostałych świadczeń i należności polegających na ich planowaniu, naliczaniu i ewidencjonowaniu dla policjantów i pracowników KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

9) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Funduszu Socjalnego dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego;",

w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, komendantów szkół policyjnych, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w zakresie odmowy umorzenia należności przysługującej Skarbowi Państwa, odraczania terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności w całości lub części należności na raty.";

14) w § 28 w ust. 2 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) zapewnianie obsługi materiałowej, technicznej i transportowej dla KGP oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;

7) zapewnianie obsługi administracyjnej dla KGP oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się w obiektach KGP;";

15) w § 29 w ust. 2:
a) pkt 7-9 otrzymują brzmienie:

"7) wyposażanie KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji w sprzęt teleinformatyczny i zapewnianie jego sprawności;

8) obsługa techniczna sprzętu teleinformatycznego użytkowników końcowych w KGP, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz w komórkach organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;

9) zaopatrywanie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, w sprzęt, materiały, usługi oraz oprogramowanie, zgodnie z właściwością biura, w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;",

b) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) wykonywanie zadań operatora Ogólnopolskiego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Policji.";

16) w § 31 w ust. 2:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) prowadzenie kancelarii tajnej w KGP, prowadzenie kancelarii tajnej międzynarodowej w KGP, obsługa kancelaryjna Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji przez kancelarię tajną międzynarodową w KGP, a także obsługa Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji w zakresie przyjmowania, przewożenia i wydawania materiałów zawierających informacje niejawne przez pocztę specjalną;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) prowadzenie działalności archiwalnej na rzecz Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zgodnie z przepisami w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji;";

17) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Dyrektorzy biur, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2a, 4, 7, 8, 10, 12-15 i 17 zarządzenia zmienianego w § 1, wydadzą decyzje, o których mowa w § 12 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 7, który wchodzi w życie z mocą od dnia 27 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI