Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2019.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 3 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 22) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU WARUNKÓW PRACY I SZKOLENIA

§  1.  Regulamin organizacyjny Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.
§  2.  Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:
1) Dyrektor Departamentu (symbol D);
2) Zastępca Dyrektora Departamentu (symbol VD);
3) Zespół do spraw Czynników Szkodliwych i Uciążliwych dla Zdrowia (symbol Z I);
4) Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Szkoleń (symbol Z II);
5) Zespół do spraw Planowania oraz Statystyki (symbol Z III);
6) Zespół do spraw Pogotowia Technicznego (symbol Z IV);
7) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).
§  3.  Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy Zastępcy Dyrektora Departamentu.
§  4.  Zastępca Dyrektora Departamentu zastępuje Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Departamentu, w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora Departamentu.
§  5. 
1.  Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:
1) Zastępca Dyrektora Departamentu;
2) Zespół do spraw Pogotowia Technicznego;
3) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu.
2.  Zastępcy Dyrektora Departamentu podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 pkt 3-5.
§  6. 
1.  Osoba kierownictwa Departamentu jest odpowiedzialna za całokształt spraw podległego jej bezpośrednio zespołu.
2.  Do obowiązków i uprawnień osoby kierownictwa Departamentu należą w szczególności:
1) organizowanie pracy podległego jej bezpośrednio zespołu stosownie do wykonywanych zadań;
2) nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległym jej bezpośrednio zespole;
3) uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez podległy jej bezpośrednio zespół;
4) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez pracowników podległego jej bezpośrednio zespołu, przestrzegania przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;
5) udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym, w zakresie kompetencji podległego jej bezpośrednio zespołu;
6) prowadzenie, w zakresie kompetencji podległego jej bezpośrednio zespołu, uzgodnień, w sprawach wymagających współpracy, z komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG" oraz innymi urzędami górniczymi;
7) zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do pracowników podległego jej bezpośrednio zespołu, w zakresie nieza- strzeżonym w ramach Departamentu dla Dyrektora Departamentu.
§  7. 
1.  Dyrektor Departamentu:
1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 19), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG":
a) dokumenty wewnętrzne dotyczące Departamentu,
b) dokumenty parafowane przez Zastępcę Dyrektora Departamentu,
c) dokumenty przygotowane przez pracowników podległego mu bezpośrednio zespołu;
2) parafuje projekty dokumentów:
a) przygotowanych przez pracowników podległego mu bezpośrednio zespołu,
b) przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania, w zakresie kompetencji podległego mu bezpośrednio zespołu.
2.  Zastępca Dyrektora Departamentu:
1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 5 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane przez pracowników podległego mu bezpośrednio zespołu;
2) parafuje projekty dokumentów:
a) przygotowanych przez pracowników podległego mu bezpośrednio zespołu,
b) przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania, w zakresie kompetencji podległego mu bezpośrednio zespołu.
3.  Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Departamentu, jak i przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "wz. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika WUG.
§  8. 
1.  Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.
§  9.  Do kompetencji Zespołu do spraw Czynników Szkodliwych i Uciążliwych dla Zdrowia należy wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:
1) zwalczania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;
2) środków ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego;
3) odzieży roboczej;
4) koordynowania oceny dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;
5) analizowania przyczyn:
a) chorób zawodowych związanych z wykonywaniem czynności w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,
b) zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;
6) analizowania, w zakresie właściwości Zespołu, przyczyn i okoliczności zaistniałych w górnictwie wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym:
a) ustalania głównych przyczyn wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,
b) opracowywania wniosków profilaktycznych;
7) opracowywania planów wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG;
8) udziału w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych, w zakresie właściwości Zespołu.
§  10.  Do kompetencji Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Szkoleń należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:
a) oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b) działalności służb bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych albo zakładach,
c) rozpatrywania spraw dotyczących telefonu interwencyjnego,
d) analizowania, w zakresie właściwości Zespołu, przyczyn i okoliczności zaistniałych w górnictwie wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym:
ustalania głównych przyczyn wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,
opracowywania wniosków profilaktycznych,
e) analizowania:
sposobu wykorzystywania informacji o zaistniałych w górnictwie wypadkach oraz niebezpiecznych zdarzeniach,
sposobu realizacji wniosków ustalonych po zaistniałych katastrofach i wypadkach zbiorowych,
f) szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu,
g) udziału w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych, w zakresie właściwości Zespołu;
2) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działań prewencyjnych zmierzających do ograniczenia ryzyka zaistnienia wypadków i niebezpiecznych zdarzeń związanych z zagrożeniami występującymi w górnictwie.
§  11.  Do kompetencji Zespołu do spraw Planowania oraz Statystyki należy wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:
1) prowadzenia spraw z zakresu planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych;
2) prowadzenia - na zlecenie i potrzeby Inspektora Ochrony Danych - spraw dotyczących ochrony danych osobowych, niezastrzeżonych do właściwości Departamentu Prawnego lub Inspektora Ochrony Danych;
3) statystycznego opracowywania danych o:
a) zdarzeniach zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,
b) działalności represyjnej organów nadzoru górniczego,
c) czynnościach inspekcyjno-technicznych wykonywanych przez pracowników urzędów górniczych, w tym na potrzeby analizy działalności inspekcyjno-technicznej organów nadzoru górniczego;
4) prowadzenia ewidencji zakładów górniczych, w tym ewidencji zatrudnienia i wydobycia;
5) redagowania działu "Statystyki" na stronie internetowej WUG;
6) przygotowywania materiałów na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz prowadzenia działalności informacyjnej, w szczególności:
a) przygotowywania raportów tygodniowych i dobowych o stanie bezpieczeństwa pracy w górnictwie dla osób kierownictwa WUG,
b) prowadzenia elektronicznej ewidencji zaistniałych wypadków, zgonów naturalnych oraz niebezpiecznych zdarzeń w dedykowanym systemie teleinformatycznym oraz wewnętrznych bazach danych,
c) sporządzania kwartalnych informacji o wypadkach, zdarzeniach oraz działalności nadzorczej w polskim górnictwie, przesyłanych do innych instytucji,
d) sporządzania ilościowego zestawienia zakładów objętych nadzorem urzędów górniczych oraz podmiotów wykonujących powierzone czynności w ruchu zakładów górniczych albo zakładów według stanu na dzień 31 grudnia, z uwzględnieniem zatrudnienia,
e) przesyłania do urzędów górniczych i zakładów górniczych w postaci elektronicznej bieżącej informacji o wypadkach i niebezpiecznych zdarzeniach;
7) inicjowania i koordynowania działań WUG na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) koordynowania spraw związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem przez WUG środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, z wyjątkiem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
§  12.  Do kompetencji Zespołu do spraw Pogotowia Technicznego należą:
1) pełnienie służby dyspozytorskiej w WUG;
2) obsługa centrali telefonicznej.
§  13.  Do kompetencji zespołów Departamentu, zgodnie z ich właściwością, należą:
1) udział w redagowaniu rocznej "Oceny stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną";
2) wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie;
3) udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w odniesieniu do:
a) wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495), zwanej dalej "Pgg",
b) spraw określonych w art. 171 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 172 ust. 2 Pgg;
5) rozpatrywanie spraw wynikających z interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego;
6) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:
a) zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa lub ratownictwa górniczego,
b) kar pieniężnych,
c) uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych;
7) rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
8) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań w sprawach o wykroczenia;
9) udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych;
10) udzielanie informacji publicznej.
§  14.  Do kompetencji stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu.
§  15.  Spory kompetencyjne pomiędzy zespołami rozstrzyga Dyrektor Departamentu.
§  16.  Dyrektor Departamentu, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy inny zespół, osobę należącą do innego zespołu albo objąć sprawę swoim bezpośrednim nadzorem.
§  17.  Pracownicy Departamentu są obowiązani do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.
§  18.  Pracownicy Departamentu są obowiązani do ścisłego przestrzegania zakresów czynności ustalonych przez Dyrektora Departamentu.
§  19.  W sprawach nieujętych w regulaminie organizacyjnym Departamentu, a niezbędnych do prawidłowej pracy komórki, Dyrektor Departamentu wydaje stosowne polecenia służbowe.