Dz.Urz.WUG.2018.146

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 63 oraz z 2018 r. poz. 40, 96 i 104) w załączniku nr 2 do zarządzenia w § 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Kompetencje, o których mowa w § 9 pkt 3-12 oraz § 10 pkt 2-8 i 10-14, zgodnie z właściwością zespołów, są realizowane w szczególności przez:".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.