Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2019.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 4 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 24 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. Urz. KRUS poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Po zatwierdzeniu planu lub jego korekty, komórki organizacyjne Centrali Kasy są zobowiązane do niezwłocznego przesłania kopii do Biura Zamówień Publicznych, zwanego dalej,,BZP", celem weryfikacji pod kątem sumowania wartości zamówienia. Kopia przekazywana jest również do Zastępcy Prezesa Kasy nadzorującego Realizującego zamówienie, a w razie jego nieobecności do osoby upoważnionej przez Prezesa Kasy. Komórki organizacyjne nadzorowane przez Prezesa Kasy przekazują kopie do osoby upoważnionej przez Prezesa Kasy. W razie nieobecności Zastępcy Prezesa Kasy lub osoby upoważnionej kopie przekazywane są do Prezesa Kasy.";

2) w § 4 w ust. 5 po zdaniu drugim dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Jeżeli wartość zamówienia netto przekracza kwotę 20 000 PLN Realizujący zamówienie w Centrali Kasy - w przypadku korekty danych zawartych w pkt 1-3 wniosku, zobowiązany jest do przekazania korekty do akceptacji Prezesa Kasy.";

3) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli wartość zamówienia netto jest równa lub przekracza kwotę 40 000 PLN, Realizujący zamówienie publikuje ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Kasy. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia. Możliwe jest poinformowanie co najmniej 2 wykonawców o wszczęciu postępowania i możliwości składania ofert.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli wartość zamówienia netto nie przekracza kwoty 40 000 PLN Realizujący zamówienie wysyła zapytanie ofertowe do co najmniej 3 wykonawców. Wzór zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia. Możliwa jest publikacja ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Kasy. W takim przypadku nie ma obowiązku wysyłania zapytania ofertowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dopuszcza się niepublikowanie ogłoszenia i wysłanie zapytania ofertowego do mniej niż 3 wykonawców jeżeli:

1) zamówienie może być świadczone wyłącznie przez mniej niż 3 wykonawców z przyczyn:

a) technicznych o obiektywnym charakterze,

b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów

– jeśli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia;

2) zamówienie może być świadczone tylko przez mniej niż 3 wykonawców, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej;

3) wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć;

4) występują inne obiektywne czynniki wskazujące na to, że zbieranie większej ilości ofert jest niecelowe;

5) przedmiotem zamówienia są usługi określone w art. 4 pkt 3 lit. ea, g lub h ustawy;

6) w dwóch uprzednio prowadzonych postępowaniach o zamówienie nie wybrano wykonawcy, a warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.",

d) w ust. 9 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Dokonując oceny ofert Realizujący zamówienie może: poprawiać oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, wyjaśniać treść oferty, występować o uzupełnienie lub wyjaśnienie dokumentów, na zasadach określonych przez Realizującego zamówienie w ogłoszeniu lub zapytaniu ofertowym. Realizujący zamówienie odrzuca ofertę w przypadkach określonych w ogłoszeniu lub zapytaniu ofertowym.",

e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Realizujący zamówienie informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, a jeżeli ogłoszenie o zamówieniu było opublikowane na stronie internetowej Kasy, zamieszcza informację o wyborze również na stronie internetowej Kasy.",

f) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"13. W przypadku ponownego złożenia ofert, o których mowa w ust. 12, o takiej samej cenie, postępowanie podlega unieważnieniu.".

4) w § 7:
a) w ust. 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Realizujący zamówienie może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Realizujący zamówienie w Centrali Kasy obowiązany jest sporządzić raz na kwartał zestawienie udzielonych w danym kwartale zamówień ze wskazaniem nazwy wykonawcy, któremu udzielono zamówienia oraz kwoty brutto zamówienia. Realizujący zamówienie w Centrali Kasy przekazuje zestawienie do Zastępcy Prezesa Kasy nadzorującego Realizującego zamówienie, a w razie jego nieobecności do osoby upoważnionej przez Prezesa Kasy. Realizujący zamówienie nadzorowany przez Prezesa Kasy przekazuje zestawienie do osoby upoważnionej przez Prezesa Kasy. W razie nieobecności Zastępcy Prezesa Kasy lub osoby upoważnionej, zestawienie przekazywane jest do Prezesa Kasy. Zestawienie należy przekazać, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.".

5) w § 8:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku realizacji zamówień, których przedmiotem jest najem lub dzierżawa istniejących budynków lub nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę jednostki organizacyjnej Kasy, przed włączeniem zamówienia do planu zamówień publicznych, Realizujący zamówienie zobowiązany jest do:",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Realizujący zamówienie dokonuje oceny zebranych ofert, w tym ofert z zasobu Skarbu Państwa, w oparciu o mierzalne kryteria oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, co dokumentuje w informacji o jej wyborze, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zarządzenia. Realizujący zamówienie zobowiązany jest, przed zatwierdzeniem wyboru najkorzystniejszej oferty, przedstawić informację o wyborze odpowiednio Prezesowi Kasy albo Zastępcy Prezesa Kasy nadzorującego Realizującego zamówienie, a ponadto uzyskać stosowne pełnomocnictwo do zawarcia umowy.".

6) po Rozdziale 5 dodaje się Rozdział 5a w następującym brzmieniu:

"Rozdział 5a.

Przepisy dotyczące stosowania klauzul/aspektów społecznych

§ 8a. 1. Realizujący zamówienie na etapie sporządzania planu zamówień wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy, obowiązany jest przeprowadzić wstępną analizę możliwości uwzględnienia klauzul/aspektów społecznych. Wyniki analizy należy uwzględnić w kolumnie 7 planu.

2. Na etapie przygotowywania postępowania Realizujący zamówienie obowiązany jest do ponownego przeprowadzenia oceny możliwości uwzględnienia klauzul/aspektów społecznych w zamówieniach, w których wstępna analiza wskazała taką możliwość. Realizujący zamówienie obowiązany jest uzasadnić ewentualną konieczność zmiany lub odstąpienia od zastosowania klauzul/aspektów społecznych.

3. Realizujący zamówienie obowiązany jest uwzględnić w umowie, w której zawarto wymagania dotyczące stosowania klauzul/aspektów społecznych:

1) uprawnienia dla Realizującego zamówienie do kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań dotyczących klauzul/aspektów społecznych;

2) sankcje możliwe do zastosowania, w przypadku nie spełnienia przez wykonawcę warunków dotyczących klauzul/aspektów społecznych.

4. Na Realizującym zamówienie spoczywa obowiązek przeprowadzenia i udokumentowania czynności kontrolnych, mających na celu ocenę spełnienia przez wykonawcę, określonych w umowie wymagań dotyczących klauzul/aspektów społecznych.";

7) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

................................................................................................................................
/znak sprawy Realizującego

zamówienia/

/miejscowość, data/
Plan/ Korekta Planu zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na rok .....
L.p.Nazwa przedmiotu zamówieniaSzacunkowa wartość zamówienia nettoWysokość środków przeznaczonych do wydatkowania na całe zamówienie brutto PLNPrzewidywany termin realizacjiWyniki wstępnej analizy dotyczące stosowania klauzul/aspektów społecznych

Uwagi

PLNEUR
1234567
.......................................................................
Data i podpis pracownikaData i podpis Realizującego

zamówienie