Dz.Urz.PKRUS.2018.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, wynikających z przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE. L. Nr 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. 1 ), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE. L. Nr 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm. 2 ), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz. Urz. UE. L. Nr 344 z 29.12.2010, str. 1), Decyzji Nr 1/2012 Wspólnego Komitetu utworzonego na podstawie umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie zastąpienia załącznika II do tej umowy dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE. L. Nr 103 z 13.04.2012, str. 51), umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym z dnia 6 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 229, poz. 1686), umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 46, poz. 374), umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 133, poz. 1095), umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei z dnia 25 lutego 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 35, poz. 192), umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym z dnia 7 października 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1160), umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z dnia 18 maja 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1373), umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym z dnia 9 września 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1460), porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu z dnia 3 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1511), zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 7 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie realizacji zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, wynikających z przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, zmienionym zarządzeniem nr 22 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 28 czerwca 2013 r., zarządzeniem nr 44 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia

23 grudnia 2013 r. oraz zarządzeniem nr 31 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 grudnia 2014 r., w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) oddziały regionalne i placówki terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego - w stosunku do rolników podejmujących wykonywanie pracy na własny rachunek na terenie Ukrainy - na podstawie umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z dnia 18 maja 2012 r., w stosunku do rolników podejmujących wykonywanie pracy na własny rachunek na terenie Republiki Mołdawii - na podstawie umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym z dnia 9 września 2013 r. oraz w stosunku do rolników podejmujących wykonywanie pracy na własny rachunek na terenie Quebecu - na podstawie porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu z dnia 3 czerwca 2015 r. - o ile postanowienia tych dokumentów nie stanowią inaczej,

5) terenowe jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe dla siedziby pracodawcy lub firmy prowadzonej przez osobę pracującą na własny rachunek - w stosunku do osób nie spełniających warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników - na podstawie umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z dnia 18 maja 2012 r., umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym z dnia 9 września 2013 r. oraz na podstawie porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu z dnia 3 czerwca 2015 r. - o ile postanowienia tych dokumentów nie stanowią inaczej.";

2) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Oddział Regionalny KRUS w Krakowie - Wydział Świadczeń Zagranicznych z miejscem wykonywania pracy w PT Nowy Sącz - w odniesieniu do osób posiadających:

a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych: w Australii, w Austrii, w Belgii, w Bułgarii, w Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, w Danii, w Estonii, w Finlandii, we Francji, w Grecji, w Hiszpanii, w Holandii, w Irlandii, w Islandii, w Kanadzie, w Korei, w Lichtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, w Macedonii, na Malcie, w Mołdawii, w Norwegii, w Portugalii, w Quebecu, w Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Szwajcarii, w Szwecji, na Ukrainie, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech,

b) okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne, w tym ostatnio przebyte: w Australii, w Austrii, w Belgii, w Bułgarii, w Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, w Danii, w Estonii, w Finlandii, we Francji, w Grecji, w Hiszpanii, w Holandii, w Irlandii, w Islandii, w Kanadzie, w Korei, w Lichtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, w Macedonii, na Malcie, w Mołdawii, w Norwegii, w Portugalii, w Quebecu, w Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Szwajcarii, w Szwecji, na Ukrainie, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
1 Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE. L. z 2009 r. Nr 284 z 30.10.2009, str. 43, Dz. Urz. UE. L. Nr 338 z 22.12.2010, str. 35, Dz. Urz. UE. L. Nr 344 z 29.12.2010, str. 1, Dz. Urz. UE. L. Nr 149 z 08.06.2012, str. 4, Dz. Urz. UE. L. Nr 349 z 19.12.2012, str. 45, Dz. Urz. UE. L. Nr 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE. L. Nr 188 z 09.07.2013, str. 10, Dz. Urz. UE. L. Nr 346 z 20.12.2013, str. 27 oraz Dz. Urz. UE. L. Nr 76 z 22.03.2017, str. 13;
2 Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE. L. Nr 338 z 22.12.2010, str. 35, Dz. Urz. UE. C. Nr 12 z 14.01.2012, str. 6, Dz. Urz. UE. L. Nr 149 z 08.06.2012, str. 4, Dz. Urz. UE. L Nr 349 z 19.12.2012 str. 45, Dz. Urz. UE. L Nr 346 z 20.12.2013, str. 27, Dz. Urz. UE. L. Nr 366 z 20.12.2014, str. 15, Dz. Urz. UE. L Nr 76 z 22.03.2017, str. 13 oraz Dz. Urz. UE. L Nr 54 z 23.01.2018, str. 18.