Zmiana zarządzenia w sprawie realizacji drugiego naboru do projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19".

Dzienniki resortowe

NFZ.2021.143

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 143/2021/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 12.08.2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji drugiego naboru do projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 i 1292) w związku z art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz umową grantową o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0001/20-20-00/1374/2020/226 z dnia 30 czerwca 2020 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia, zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu 85/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie realizacji drugiego naboru do projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19", zmienionym zarządzeniem Nr 108/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 r., w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W terminie do dnia 16 września 2021 r. dyrektor właściwego oddziału Funduszu, na podstawie składanych w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. wniosków sprawozdawczych Grantobiorców, których wzór określony jest w załączniku nr 3 do umowy o powierzenie grantu, sporządza i przekazuje do Centrali Funduszu:

1) końcowe rozliczenie projektu grantowego, którego wzór określony jest w załączniku nr 8 do zarządzenia;

2) notę księgową uznaniową, której wzór określony jest w załączniku nr 9 do zarządzenia.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2021 r.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany w zarządzeniu Nr 85/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie realizacji drugiego naboru do projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" (ze zm.).

Zmiana ma na celu przedłużenie, do 16 września 2021 r., terminu składania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich wniosków sprawozdawczych określonych w załącznikach nr 8 i 9 do zarzadzenia.

Jest to działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.