Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2018.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 7 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Dyplomacji Historycznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Rady Dyplomacji Historycznej (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 32) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący - członek Kierownictwa MSZ odpowiedzialny za sprawy dyplomacji publicznej i kulturalnej w MSZ;

2) członkowie:

a) zaproszeni przez Ministra Spraw Zagranicznych:

– Dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie,

– Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,

– Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego,

– Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,

– Dyrektor Żydowskiego Instytut Historycznego im. Emanuela Ringelbluma,

– Kierujący komórką organizacyjną w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego właściwą do spraw dziedzictwa kulturowego,

– Koordynator sekcji do spraw kultury, tożsamości narodowej i polityki historycznej w – Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej,

– Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,

– Prezes Fundacji Ośrodka Karta,

– Prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia Polska Liga Przeciw Zniesławieniom,

– Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego,

b) Rzecznik Prasowy MSZ,

c) kierujący komórką organizacyjną MSZ właściwą do spraw współpracy z Polonią,

d) kierujący komórką organizacyjną MSZ właściwą do spraw archiwum i zarządzania informacją,

e) sekretarz Rady - zastępca kierującego komórką organizacyjną MSZ właściwą do spraw dyplomacji publicznej i kulturalnej, właściwy do spraw dyplomacji historycznej.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).