Zmiana zarządzenia w sprawie przyznania akredytacji "AKSES". - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie przyznania akredytacji "AKSES".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2019.29

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania akredytacji "AKSES"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 21 oraz z 2018 r. poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 2 w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) oświadczenie, że w zakresie związanym z udzieleniem akredytacji "AKSES" oraz z działaniem OWES, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz że zostały im udzielone informacje, których przepisy te wymagają,";

2)
w § 5:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister powołuje komisje w celu zaopiniowania złożonych wniosków, w liczbie zapewniającej sprawną ocenę złożonych wniosków oraz wyznacza ich przewodniczących.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Członkom komisji z tytułu udziału w jej pracach nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.",

c)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Oceny wniosku nie może dokonywać członek komisji w sytuacji, gdy:

1) występuje w imieniu podmiotu składającego wniosek albo pozostaje z nim w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;

2) pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia, albo jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z pełnomocnikiem lub członkami władz podmiotu składającego wniosek, albo pozostaje w podległości służbowej z pełnomocnikiem lub członkami władz podmiotów składających wniosek;

3) w okresie trzech lat przed dniem ogłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem składającym wniosek albo był członkiem jego władz;

4) istnieją inne okoliczności mogące wywoływać wątpliwość co do jego bezstronności.

6. Niezwłocznie po powołaniu na członka komisji członek składa oświadczenie zobowiązujące go do zachowania bezstronności i poufności oraz do wyłączenia się z oceny wniosku w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, i niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego komisji. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.",

d)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

"6a. Członek komisji przed dokonaniem oceny wniosku oświadcza o braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5. Oświadczenie to dołącza się do protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 4.

6b. Przewodniczący komisji wyłącza członka komisji z oceny wniosku w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5.",

e)
w ust. 7 uchyla się zdanie drugie,
f)
w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) niezłożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, lub złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 6a, lub";

3)
w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Komisja po dokonaniu oceny formalnej wniosku niezwłocznie przystępuje do oceny merytorycznej wniosku.";

4)
w § 8:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W toku dokonywania oceny merytorycznej wniosku komisja:

1) wzywa podmiot składający wniosek do udzielenia pisemnych wyjaśnień, lub

2) wzywa podmiot składający wniosek do udzielenia ustnych wyjaśnień na posiedzeniu komisji, lub

3) zleca przeprowadzenie wizyty monitorującej lub audytu, lub

4) bierze pod uwagę wyniki wcześniejszych wizyt monitorujących lub audytów przeprowadzonych w podmiocie składającym wniosek.",

b)
uchyla się ust. 3,
c)
w ust. 4:
zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"4. Na podstawie dokonanej przez członków komisji oceny wniosku komisja sporządza protokół, który zawiera, w szczególności:",

uchyla się pkt 3 i 4,
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) opinię wraz z uzasadnieniem oceny wniosku;",

po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) informację o braku istnienia przesłanek wyłączających członka komisji z oceny wniosku, o których mowa w § 5 ust. 5,",

d)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, wraz z wnioskiem, komisja przekazuje Ministrowi.",

e)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Minister przyznaje OWES akredytację "AKSES" na okres nieprzekraczający 2 lat, mając na uwadze opinię komisji zawartą w protokole, o której mowa w ust. 4 pkt 5.

5)
dodaje się załącznik do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

 ........................................

 (miejscowość, data)

Wzór

Oświadczenie

Ja .......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(imię/imiona, nazwisko)

oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania bezstronności i poufności oraz do wyłączania się z oceny wniosku w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5 zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 21, z 2018 r. poz. 2 oraz z 2019 r. poz. 29), tj. w przypadku gdy:

1)
występuję w imieniu podmiotu składającego wniosek albo pozostaję z nim w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na moje prawa lub obowiązki;
2)
pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia, albo jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z pełnomocnikiem lub członkami władz podmiotu składającego wniosek, albo pozostaję w podległości służbowej z pełnomocnikiem lub członkami władz podmiotu składającego wniosek;
3)
w okresie trzech lat przed dniem ogłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 zarządzenia, pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem składającym wniosek albo byłem członkiem jego władz;
4)
istnieją inne okoliczności mogące wywoływać wątpliwość co do mojej bezstronności.

O wystąpieniu ww. okoliczności zobowiązuję się niezwłocznie poinformować przewodniczącego komisji.

 ....................................

 (czytelny podpis)