Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 6) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Czynności z zakresu koordynacji załatwiania petycji, skarg i wniosków wykonuje pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku do spraw petycji, skarg i wniosków oraz inni pracownicy wyznaczeni do wykonywania zadań z tego zakresu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 styczna 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).