Dzienniki resortowe

NFZ.2019.125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 125/2019/DSM
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 25 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694 i poz. 1726) oraz § 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34 i 1629), zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 5/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych, zmienionym zarządzeniem Nr 48/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Potwierdzeniem realizacji przez świadczeniodawcę w okresie sprawozdawczym:

1) porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 7 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU albo dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 8 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU;

2) dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 9 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, w przypadku realizacji umowy "o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy

3) dokumentu, o którym mowa w § 2 ust 9 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, w przypadku realizacji umowy "o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy

- jest przekazanie, do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Funduszu, rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez osoby, o których mowa w § 1 pkt 1.

2. Rachunek, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności jego pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu świadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 25 z 28.08.2014 s. 73).";

2) uchyla się § 5.
§  2.  Zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze świadczeniodawcami, którzy przekazali informację, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34 i 1629), w terminach, o których mowa w § 2 ust. 2 tego rozporządzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego § 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34 i 1629).

Zmiana wprowadzona niniejszym zarządzeniem jest realizacją założeń zmierzających do usuwania barier biurokratycznych funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia.

W niniejszym zarządzeniu zmodyfikowano postanowienia dotyczące konieczności przekazywania przez świadczeniodawców dokumentów potwierdzających realizację podziału dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez:

a) ratowników medycznych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,
b) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych, w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
c) ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy.

W związku z powyższym, uchylone zostały załączniki 2a - 2c do zarządzenia, określające wzory dokumentów potwierdzających realizację podziału ww. środków.

Z uwagi na fakt, iż niniejsze zarządzenie wynika z konieczności dostosowania treści zarządzenia do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, to tym samym projekt przedmiotowego zarządzenia nie został poddany konsultacjom określonym w przepisach art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

Przyjęte rozwiązanie nie pociąga za sobą konieczności zmiany Planu Finansowego NFZ.