Zmiana zarządzenia w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych statków powietrznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2023.50

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 maja 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych statków powietrznych

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych statków powietrznych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 18, z 2008 r. poz. 238, z 2013 r. poz. 306 oraz z 2019 r. poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Do rejestru wpisuje się:

1) samoloty załogowe,

2) śmigłowce załogowe,

3) bezzałogowe statki powietrzne

- używane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "Siłami Zbrojnymi.";

2)
w § 4:
a)
w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"1. Rejestr prowadzony jest w komórce wewnętrznej kierowanej przez Głównego Inżyniera Lotnictwa Wojskowego, który realizuje zadania wojskowego nadzoru nad zdatnością do lotu wojskowych statków powietrznych.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej w Zintegrowanym Wieloszczeblowym Systemie Informatycznym Resortu Obrony Narodowej.";

3)
użyte w § 4 w ust. 2, w § 13 w ust. 1 i w § 14 w ust. 1 i 4, w różnym przypadku, wyrazy "Główny Inżynier Wojsk Lotniczych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Główny Inżynier Lotnictwa Wojskowego";
4)
w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek składa się w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia wojskowego statku powietrznego przez użytkownika. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w formie elektronicznej.";

5)
w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek, o którym mowa w § 7, powinien zawierać:

1) dokument świadczący o przyjęciu wojskowego statku powietrznego przez użytkownika;

2) dane zawarte w § 6 ust. 1 pkt 1-6;

3) świadectwo wykreślenia z obcego rejestru statków powietrznych, jeżeli statek powietrzny był uprzednio zarejestrowany.";

6)
w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pierwsza część numeru rejestracyjnego jest dwucyfrowa i określa typ wojskowego statku powietrznego. Przykładowe typy wojskowych statków powietrznych określa załącznik Nr 5 do zarządzenia;";

7)
w § 15:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wykreślenie wojskowego statku powietrznego z rejestru następuje na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 7 ust. 1, w ciągu 14 dni od dnia, w którym statek ten:",

b)
w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) protokół kasacyjny, zatwierdzony przez organ logistyczny wraz ze świadectwem pozbawienia zdolności do lotu i zdolności bojowych (redukcji);",

w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4;
8)
załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;
9)
załącznik Nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

REJESTR WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

Lp.Rodzaj wojskowego statku powietrznegoTyp wojskowego statku powietrznegoNumer fabrycznyRok produkcjiWersja lub wyposażenie specjalneJednostka podległa Ministrowi

Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowana użytkująca wojskowy statek powietrzny

Numer kadłubowy/rejestracyjnyNumer ewidencyjny

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK o wpisanie wojskowego statku powietrznego do rejestru wojskowych statków powietrznych/dokonanie zmiany danych rejestrowych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WNIOSEK o wykreślenie wojskowego statku powietrznego z rejestru wojskowych statków powietrznych

grafika