Dz.Urz.MON.2019.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych statków powietrznych

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych statków powietrznych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 18, z 2008 r. poz. 238 oraz z 2013 r. poz. 306) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Do rejestru wpisuje się:

1) samoloty załogowe,

2) śmigłowce załogowe,

3) bezzałogowe statki powietrzne, za wyjątkiem klasy "Nano" i "Micro" według obowiązującej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej klasyfikacji bezzałogowych statków powietrznych

– eksploatowane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "Siłami Zbrojnymi.";

2) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"§ 4. 1. Rejestr wojskowych statków powietrznych eksploatowanych w Siłach Zbrojnych prowadzony jest w komórce wewnętrznej kierowanej przez Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych, który realizuje zadania wojskowego nadzoru nad zdatnością do lotu wojskowych statków powietrznych. W komórce tej dokonuje się wpisu wojskowego statku powietrznego do rejestru, zmiany danych rejestrowych, odmowy wpisu i wykreślenia z tego rejestru.

2. Główny Inżynier Wojsk Lotniczych określi w regulaminie szczegółowe zasady prowadzenia rejestru.

§ 5. Wypisy z rejestru wydaje się na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych.";

3) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dokumentem potwierdzającym wpis do rejestru jest świadectwo rejestracji, wydawane przez Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych.";

4) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny Inżynier Wojsk Lotniczych odmawia wpisania statku powietrznego do rejestru, jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone w przepisach niniejszego rozdziału.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. O odmowie wpisania wraz z uzasadnieniem i o dokonaniu zmian w danych rejestrowych Główny Inżynier Wojsk Lotniczych powiadamia pisemnie wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.";

5) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć świadectwo rejestracji oraz jeden z następujących dokumentów:

1) protokół kasacyjny, zatwierdzony przez Centralny Organ Logistyczny wraz ze świadectwem pozbawienia zdolności do lotu i zdolności bojowych (redukcji);

2) protokół przekazania (zdawczo-odbiorczy) poza Siły Zbrojne, zatwierdzony przez zainteresowane strony (przekazującego i przyjmującego);

3) protokół przekazania (zdawczo-odbiorczy) wraz ze świadectwem redukcji;

4) wyciąg z protokołu Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, wnioskującego o kasację, z zatwierdzonym orzeczeniem.";

6) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
7) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ŚWIADECTWO REJESTRACJI

CERTYFICATE OF REGISTRATION

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2