Zmiana zarządzenia w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2015.82

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 i z 2015 r. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:
1) 1
(uchylony);
2)
w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wpisowi do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlegają w szczególności dane, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1-5, pkt 9 i 10. W rejestrze prowadzonym przez Departament Prawny Ministerstwa Finansów zamieszcza się również bieżące informacje o stanie postępowania i podjętych w sprawie czynnościach; pisma procesowe złożone w sprawie zamieszcza się w postaci elektronicznej (format doc/pdf).";

3) 2
(uchylony);
4) 3
w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Departamenty AP, KS i SC przekazują informacje, o których mowa w ust. 1:

1) do Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów i departamentu właściwego merytorycznie Ministerstwa Finansów;

2) do Departamentu PK - w przypadku gdy informacje te mogą być istotne z punktu widzenia polityki podatkowej, tworzenia zasad systemu podatkowego i procedur podatkowych oraz nadzoru nad jednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego, zapobiegania unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania oraz eliminacji podwójnego opodatkowania;

3) odpowiednio do:

a) izb skarbowych,

b) izb celnych,

c) urzędów kontroli skarbowej.".

§  2. 4
(uchylony).
§  3. 5
(uchylony).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
1 § 1 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 89 z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MF.2015.93) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 2015 r.
2 § 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 89 z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MF.2015.93) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 2015 r.
3 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 89 z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MF.2015.93) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 2015 r.
4 § 2 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 89 z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MF.2015.93) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 2015 r.
5 § 3 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 89 z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MF.2015.93) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 2015 r.