Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 9 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 4 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 3, z 2014 r. poz. 18, z 2016 r. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 95) w § 18 wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) kierownikowi komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej właściwej miejscowo dla jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której osoba badana pełni służbę lub upoważnionym przez niego osobom,",

b) pkt 2 lit. a-b otrzymują brzmienie:

"a) o których mowa w art. 31 ust. 1a pkt 5 ustawy, udostępnia się:

– Dyrektorowi Biura i jego zastępcom,

– kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych, w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której prowadzone jest wobec kandydata do służby postępowanie kwalifikacyjne lub upoważnionym przez niego osobom,

– pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której prowadzone jest wobec kandydata do służby postępowanie kwalifikacyjne lub upoważnionym przez niego osobom,

– osobom wymienionym w § 10 pkt 1 rozporządzenia,

– kierownikowi komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej właściwej miejscowo dla jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej lub upoważnionym przez niego osobom, w celu wyrażenia stanowiska o kandydacie do służby w Straży Granicznej,

b) o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy, udostępnia się:

– osobom prowadzącym lub nadzorującym sprawy, w ramach których badanie zostało przeprowadzone oraz organom orzekającym w tych sprawach i osobom badanym - na zasadach określonych w przepisach regulujących postępowanie w sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 2a ustawy,

– osobom wymienionym w § 10 pkt 2 rozporządzenia,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.