Dz.Urz.KGSG.2018.95

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 6 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 4 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 3, z 2014 r. poz. 18 oraz z 2016 r. poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) kwestionariusza szczegółowego, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia, przygotowującego do badania:

a) osoby ubiegającej się o przyjęcie albo przeniesienie do służby w Straży Granicznej, określa załącznik nr 7 do zarządzenia,

b) funkcjonariusza Straży Granicznej, określa załącznik nr 7a do zarządzenia.";

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Polecenia Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendanta ośrodka Straży Granicznej opracowuje się po uzgodnieniu z Dyrektorem Biura daty, do której należy przeprowadzić badanie.";

3) w § 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej i komendant ośrodka Straży Granicznej niezwłocznie informuje Dyrektora Biura o wydanym poleceniu, jednocześnie podając:";

4) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wyznaczenie miejsca do przeprowadzenia badań poza pomieszczeniem zajmowanym przez Wydział następuje w przypadku, gdy przemawiają za tym względy organizacyjne, a w szczególności liczba osób badanych w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, poszczególnych oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach szkolenia Straży Granicznej albo ośrodkach Straży Granicznej.";

5) w § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Do wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, dołącza się pisemną informację o kandydacie, sporządzoną przez komórkę organizacyjną właściwą w sprawach osobowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendzie oddziału Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej albo ośrodku Straży Granicznej, a w przypadku braku wyodrębnionej komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych osobę upoważnioną przez kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie kandydata, o którym mowa w art. 31 ust. 1a ustawy i może zostać przekazana oddzielnie, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym termin badania.";

6) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

"1. W przypadku zarządzenia badań na podstawie art. 39b ust. 3 ustawy, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendzie oddziału Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej albo ośrodku Straży Granicznej, w którym osoba kwalifikowana na określone szkolenie pełni służbę, a w przypadku braku wyodrębnionej komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych osoba upoważniona przez kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, przesyła do Wydziału w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania z Biura polecenia Komendanta Głównego Straży Granicznej listę funkcjonariuszy planowanych na określone szkolenie. Do listy dołącza się wykaz funkcjonariuszy, którym do dnia rozpoczęcia tego szkolenia nie minął okres ważności badań, o którym mowa w § 15 ust. 4 rozporządzenia.";

7) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rejestrowanie przebiegu czynności, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, wymaga zgody Dyrektora Biura albo osoby go zastępującej.";

8) w § 15 w ust. 1:
a) w pkt 1, 3 i 6 wyrazy: "kwestionariusza szczegółowego i testów poligraficznych" zastępuje się wyrazami: "podlegającymi ocenie podczas testów poligraficznych",
b) w pkt 4 po wyrazach "(nr pytania)" dodaje się wyrazy: "podlegającymi ocenie podczas testów poligraficznych",
c) w pkt 7 wyrazy: "istotne okoliczności związane z pytaniami kwestionariusza szczegółowego i testów poligraficznych" zastępuje się wyrazami: "istotne fakty związane z pytaniami podlegającymi ocenie podczas testów poligraficznych";
9) w § 17 w ust. 4 wyrazy: "kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w komendzie oddziału Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej albo ośrodku Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami: "kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendzie oddziału Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej albo ośrodku Straży Granicznej, a w przypadku braku wyodrębnionej komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych od osoby upoważnionej przez kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej";
9) w § 18:
a) w pkt 1 lit. c i d otrzymują brzmienie:

"c) Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i jego zastępcom,",

"d) kierownikowi komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której osoba badana pełni służbę lub upoważnionym przez niego osobom,",

b) w pkt 2 lit. c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendantowi oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo ośrodka Straży Granicznej, w którym osoba badana pełni służbę,".

10) załączniki nr 1, 5 i 7 do zarządzenia otrzymują brzmienie odpowiednio określone w załącznikach nr 1 - 3 do niniejszego zarządzenia;
11) po załączniku nr 7 dodaje się załącznik nr 7a do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
12) załącznik nr 8 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do badań rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się w badaniach załącznik nr 1 do zarządzenia w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA BADANIA PSYCHOFIZJOLOGICZNEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

OŚWIADCZENIE OSOBY BADANEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

 ...........................................................

 (imię i nazwisko badanego)

 nr rej. ........./ 20....

STRAŻ GRANICZNA

KWESTIONARIUSZ SZCZEGÓŁOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE ALBO PRZENIESIENIE DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

STRAŻ GRANICZNA

KWESTIONARIUSZ SZCZEGÓŁOWY DLA FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ INSTRUKCJA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

INFORMACJA O KANDYDACIE

grafika