Dzienniki resortowe

NFZ.2020.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41/2020/DAiI
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS"

Na podstawie art. 48e ust. 1 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1572) oraz w związku z umową grantową o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0039/17-02 z dnia 28 listopada 2017 r. zawartą przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS", zmienionym zarządzeniem Nr 24/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 46/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 61/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 130/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 3/2020/DAiI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

"Rozdział 5a

Umowy uzupełniające

§ 15a. 1. Dyrektor Oddziału Funduszu zawiera z wyłonionym w drodze konkursu uzupełniającego realizatorem programu pilotażowego umowę uzupełniającą.

2. Umowa uzupełniająca zawierana jest:

1) ze świadczeniodawcą posiadającym zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, o której mowa w zarządzeniu POZ, określonym w § 2 ust. 1 pkt 17, ważną przez okres nie krótszy niż przewidziany w umowie uzupełniającej, obejmującą świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

3. Wzór umowy uzupełniającej stanowi załącznik nr 7a do zarządzenia.

§ 15b. 1. Komisja konkursowa przeprowadzająca konkurs uzupełniający, w przypadku ofert o takiej samej punktacji, porównuje następujące dane w odniesieniu do miejsca udzielania świadczeń wskazanego w ofercie, zgodnie ze wskazaną kolejnością:

1) relacja liczby świadczeniobiorców objętych opieką w ramach programu profilaktycznego chorób układu krążenia w dwóch latach poprzedzających rok ogłoszenia konkursu do liczby świadczeniobiorców uprawnionych do udziału w tym programie, określona na podstawie danych z aplikacji SIMP według danych z dnia 30 czerwca roku poprzedzającego ogłoszenie konkursu;

2) liczba pielęgniarek udzielających świadczeń na podstawie umowy POZ z uprawnieniami do wystawiania recept według stanu na dzień złożenia oferty;

3) realizacja przez świadczeniodawcę w 2015 r. lub w I kwartale 2016 r. indywidualnej sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych w świadczeniach lekarza POZ;

4) posiadanie, w dniu złożenia oferty, umowy na świadczenia lekarza POZ zawartej na czas nieoznaczony.

2. Procedurę wyboru realizatorów programu pilotażowego POZ PLUS w konkursie uzupełniającym określa załącznik nr 4c do zarządzenia.

3. Kryteria wyboru realizatorów realizujących umowę uzupełniającą określa załącznik nr 5a do zarządzenia.

§ 15c. 1. Realizator programu pilotażowego realizujący umowę uzupełniającą dostosuje system informatyczny, w zakresie funkcjonalności, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 3 w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy uzupełniającej, nie wcześniej jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji interfejsu przez Fundusz.

2. Realizator program pilotażowego realizujący umowę uzupełniającą zobowiązany jest do wykonania profilaktycznych świadczeń bilansowych, o których mowa w § 21 ust. 1, na poziomie co najmniej:

1) 1,67% liczby uprawnionych do bilansów x liczba m-cy obowiązywania umowy w sytuacji, w której uprawniona populacja jest mniejsza niż 50% osób objętych opieką lekarza POZ w miejscu udzielania świadczeń;

2) 1,39% liczby uprawnionych do bilansów x liczba m-cy obowiązywania umowy w sytuacji, w której uprawniona populacja zawiera się w przedziale 50% - 60% osób objętych opieką lekarza POZ w miejscu udzielania świadczeń;

3) 1,12% liczby uprawnionych do bilansów x liczba m-cy obowiązywania umowy w sytuacji, w której uprawniona populacja jest większa niż 60% osób objętych opieką lekarza POZ w miejscu udzielania świadczeń.

§ 15d. W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozdziałem, do realizacji umów uzupełniających stosuje się przepisy zarządzenia, za wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 14, § 5 ust. 4, § 19 ust. 4 pkt 3 oraz § 21 ust. 9 i 16.";

2) w § 19 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) do dnia 30 września 2020 r. - w zakresie funkcjonalności określonej w ust. 1 pkt 3;";

3) w § 20:
- ust. 5-7 w brzmieniu nadanym zarządzeniem Nr 3/2020/DAiI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2020 r. otrzymują oznaczenie odpowiednio ust. 4a-4c;
- po ust. 4c dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

"5. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto koordynatora wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy, zwane dalej "wynagrodzeniem koordynatora wraz z pochodnymi", nie powinno odbiegać od wynagrodzenia osób zatrudnionych na podobnym stanowisku lub realizujących podobny zakres obowiązków u realizatora programu pilotażowego. Maksymalna wysokość grantu koordynacyjnego przeznaczana na finansowanie wynagrodzenia koordynatora wraz z pochodnymi w wymiarze jednego etatu przeliczeniowego wynosi 5 000 zł miesięcznie.

6. Środki z tytułu grantu koordynacyjnego w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy w kwartale, maksymalnie do wysokości trzykrotności wynagrodzenia koordynatora wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem ust. 4 oraz maksymalnej wysokości grantu koordynacyjnego, o której mowa w ust. 5, są przekazywane realizatorowi programu pilotażowego w transzach kwartalnych z góry, pod warunkiem przekazania Funduszowi przez Instytucję Pośredniczącą środków określonych w umowie o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o numerze POWR.05.02.00-00-0039/17-02.

7. Podstawę przekazywania środków, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. b stanowią:

1) umowa o pracę zawarta z koordynatorem;

2) zakres obowiązków koordynatora.";

3) po załączniku nr 4b dodaje się załącznik 4c w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia;
4) po załączniku nr 5 dodaje się załącznik 5a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5) po załączniku nr 7 dodaje się załącznik nr 7a w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następnym po dniu podpisania.

UZASADNIENIE

Zmiany w zarządzeniu nr u Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS", zmienionym zarządzeniem Nr 24/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 46/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 61/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 130/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 3/2020/DAiI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2020 r., wynikają z konieczności przeprowadzenia konkursów uzupełniających na realizatorów programu pilotażowego. Mając na uwadze, że przy pierwszym naborze z założonych 45 jednostek realizujących pilotaż wyłoniono w konkursie 42, ponadto kilka jednostek po osiemnastu miesiącach realizacji pilotażu nie spełniły wymaganego kryterium realizacji liczby profilaktycznych świadczeń bilansowych, z którymi rozwiązano umowy, konieczne jest uzupełnienie bazy realizatorów pilotażu.

Dodany rozdział 5a umożliwia przeprowadzenie konkursów uzupełniających na realizatorów programu pilotażowego, których czas trwania umów będzie wynosił nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 18 miesięcy. Dodane paragrafy 15a-15c umożliwiają na dostosowanie liczby profilaktycznych świadczeń bilansowych, do których wykonania realizator pilotażu zobowiązuje się w umowie uzupełniającej do okresu obowiązywania tej umowy, a także wyłączono ze stosowania § 2 ust. 1 pkt 14, § 5 ust. 4, § 19 ust. 4 pkt i 3 oraz § 21 ust. 9 i 16 zarządzenia ze względu na krótszy czas obowiązywania umów uzupełniających.

Ponadto dodano załącznik 4c i 5a do zarządzenia wprowadzające procedurę wyboru realizatorów programu pilotażowego POZ PLUS do przeprowadzenia konkurów uzupełniających oraz kryteria wyboru realizatorów programu pilotażowego, które różnią się od kryteriów wyboru stosowanych przy pierwszym konkursie na wybór realizatorów pilotażu o daty weryfikacji kryteriów wymaganych i rankingujących. Nowy załącznik 7a do zarządzenia stanowi wzór umowy dla realizatorów pilotażu wyłonionych w konkursach uzupełniających.

W zmiana w § 19 w ust. 4 pkt 2 dotyczy przesunięcia terminu dostosowania systemu informatycznego realizatorów pilotażu w zakresie funkcjonalności opisanej w § 19 ust. 1 pkt 3 do dnia 30 września 2019 r. Przesunięcie terminu realizacji tego dostosowania wynika ze zmian w harmonogramie realizacji platformy OOK. Natomiast zmian w § 20 ust. 5-7 wprowadzone zarządzeniem Nr 3/2020/DAiI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2020 r. dotyczy usunięcia pomyłki pisarskiej związanej z kolejnością numerowania ustępów.

Same zmiany w niniejszej nowelizacji zarządzenia nie powodują skutków finansowych. Dopiero ogłoszenie konkursów uzupełniających ogłoszonych na podstawie niniejszych zmian będą skutkowały wydatkiem w roku 2020 w wysokości ok. 2 mln zł ze środków projektowych (UE) i 2 mln ze środków własnych NFZ. Środki te zostały już zabezpieczone w planie finansowym OW NFZ.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik Nr 4c

do Zarządzenia Prezesa NFZ

z dnia 16 marca 2018 r. nr 23/2018/DAiS (z póź. zm.)

Procedura wyboru realizatorów programu pilotażowego POZ PLUS w konkursach uzupełniających

Definicje, terminologia oraz używane skróty.

1. Ankieta - zestaw pytań kierowanych do świadczeniodawców przez Fundusz w celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych oraz kryteriów rankingujących określonych w zarządzeniu;
2. Aplikacja ofertowa - aplikacja informatyczna udostępniona przez Fundusz w celu przygotowania formularza ofertowego i oferty w wersji elektronicznej;
3. Formularz ofertowy - część oferty zawierająca opis proponowanego potencjału wykonawczego świadczeniodawcy i odpowiedzi na pytania ankietowe;
4. Identyfikator techniczny - unikalny kod nadawany przez oddział Funduszu w chwili wpisywania nowego świadczeniodawcy do rejestru świadczeniodawców w systemie informatycznym oddziału Funduszu;
5. Kancelaria - komórka organizacyjna wskazana przez Dyrektora OW realizująca zadania związane z przyjmowaniem i rejestracją składanych ofert oraz dokumentów związanych z prowadzonym konkursem, ich przechowywaniem, przekazaniem komisji konkursowej oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z treści procedury;
6. Komórka OW - komórka organizacyjna Oddziału Funduszu wskazana przez Dyrektora Oddziału Funduszu jako merytorycznie właściwa ds. obsługi ofert;
7. Miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tym samym budynku lub zespole budynków oznaczonych tym samym adresem, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu;
8. Numer postępowania - zasady budowy numeru:
1) numer Oddziału Wojewódzkiego NFZ: 01 - Dolnośląski; 02 - Kujawsko- Pomorski; 03 - Lubelski; 04 - Lubuski; 05 - Łódzki; 06 - Małopolski; 07 - Mazowiecki; 08 - Opolski; 09 - Podkarpacki; 10 - Podlaski; 11 - Pomorski; 12 - Śląski; 13 - Świętokrzyski; 14 - Warmińsko- Mazurski; 15 - Wielkopolski; 16 - Zachodniopomorski;
2) myślnik - '-'
3) dwie ostatnie cyfry roku, którego dotyczy postępowanie
4) myślnik - '-'
5) kolejna liczba porządkowa w ramach ODDZIAŁU FUNDUSZU i roku (6 cyfr): 000001, 000002, itd.
6) ukośnik - '/'
7) symbol rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej: PPZ (pilotażowe programy zdrowotne)
8) ukośnik - '/'
9) kod typu umowy 1801
10) ukośnik - '/'
11) kod zakresu rzeczowego
12) ukośnik - '/'
13) kod trybu postępowania: 13 - program pilotażowy realizowany na podstawie art. 48e ustawy o świadczeniach;
9. Oferta - oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego złożona przez świadczeniodawcę, zgodnie z przedmiotem konkursu określonym w ogłoszeniu; oferta składa się z formularza ofertowego zdefiniowanego w dedykowanym narzędziu informatycznym oraz danych o charakterze informacyjnym, dotyczących świadczeniodawcy i innych dokumentów wymaganych w konkursie;
10. Portal NFZ - środowisko komunikacji, o którym mowa w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia;
11. Potencjał wykonawczy - zasoby pozostające w dyspozycji świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń oraz posiadany sprzęt;
12. Profil świadczeniodawcy - struktura organizacyjna świadczeniodawcy wraz z danymi o potencjale wykonawczym;
13. Regulamin techniczny przygotowania oferty - zasady zastosowania aplikacji informatycznych (w tym Portalu NFZ i aplikacji ofertowej) oraz sposób przygotowania formularza ofertowego;
14. Zapytanie ofertowe - definicja konkursu, udostępniona przez NFZ za pośrednictwem dedykowanego narzędzia informatycznego w celu przygotowania formularza ofertowego;
15. Zarządzenie Prezesa Funduszu - zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS".

Cel procedury

Celem procedury jest zdefiniowanie i opis poszczególnych etapów konkursu prowadzonego w oddziale wojewódzkim NFZ, mającego na celu wybór świadczeniodawców do realizacji programu pilotażowego POZ PLUS.

Etapy procedury

1. Przygotowanie konkursu.
2. Rejestracja ofert.
3. Otwarcie ofert. Złożenie przez członków komisji oświadczeń o nieistnieniu przesłanek do ich wyłączenia z prac komisji.
4. Ocena ofert pod względem spełniania warunków wymaganych.
5. Porównanie ofert pod względem spełniania kryteriów dodatkowo ocenianych.
6. Przeprowadzenie audytu ex-ante.
7. Wybór świadczeniodawców do zawarcia umowy.
8. Unieważnienie konkursu.
Procedura wyboru realizatorów programu pilotażowego POZ PLUSNr procedury: 2018/kontraktowanie_POZ PLUS/v.1.0
L.p.Opis poszczególnych etapów i czynnościJednostka wykonująca / osoba odpowiedzialna (stanowisko)Dokumenty związane / załączniki / bazy danych/ aplikacje informatyczne
1.Przygotowanie konkursu.
1.1Przekazanie przez Centralę NFZ informacji zawierającej:

1. terminy ogłaszania konkursów,

2. maksymalną liczbę umów o realizację pilotażu POZ PLUS, które mogą zostać zawarte w wyniku konkursu; maksymalna liczba umów oznacza maksymalną liczbę odrębnie ocenianych miejsc udzielania świadczeń, które zostaną wybrane w wyniku konkursu,

3. obszary (wiejskie, wiejsko - miejskie, miejskie), na jakie powinny zostać ogłoszone konkursy.

Prezes NFZ, Dyrektorzy Oddziałów FunduszuInformacja przygotowana przez Centralę NFZ
1.2Powołanie Komisji ze wskazaniem przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, protokolanta i członków. Komisja działa na podstawie Regulaminu Komisji.Dyrektor Oddziału FunduszuZarządzenie Dyrektora Oddziału Funduszu

Regulamin Komisji

1.3Przygotowanie ogłoszenia o konkursie. Ogłoszenie zawiera m.in. harmonogram przeprowadzenia konkursu.KomisjaWzór ogłoszenia - zał. nr 1
1.4Akceptacja ogłoszenia.

Brak akceptacji ogłoszenia - powrót do pkt. 1.3

Dyrektor Oddziału FunduszuWzór ogłoszenia - zał. nr 1
1.5Publikacja ogłoszenia na stronie internetowej oddziałów wojewódzkich FunduszuKomórka OWZaakceptowane ogłoszenie
2.Rejestracja ofert.
2.1Odnotowanie złożenia oferty - wpis do rejestru ofert.

Rejestracji podlega każda oferta, także ta, która wpłynęła po terminie.

KancelariaRejestr ofert - zał. nr 2

Potwierdzenie złożenia oferty/uzupełnienia oferty/wycofania oferty - zał. nr 3

Oznaczenie oferty/uzupełnienia oferty/wycofania oferty - zał. nr 4

2.2Nadanie numeru oferty i jej rejestracja w systemie informatycznym. W przypadku osobistego złożenia oferty wydanie potwierdzenia złożenia, zawierającego numer nadany w rejestrze ofert. Przechowanie ofert do momentu protokolarnego przekazania do Komisji.KancelariaRejestr ofert - zał. nr 2

Potwierdzenia złożenia oferty /uzupełnienia oferty /wycofania oferty - zał. nr 3

2.3Uzupełnienie oferty.
2.3.1Sprawdzenie, czy dokumenty stanowiące uzupełnieniu oferty:

1. zostały oznaczone jak oferta (zał. nr 4);

2. zawierają dopisek "Uzupełnienie oferty".

(sprawdzenie odbywa się poprzez wyszukanie w rejestrze ofert danych identyfikacyjnych świadczeniodawcy i odpowiedniego przedmiotu zamówienia).

KancelariaOznaczenie oferty/uzupełnienia oferty/wycofania oferty - zał. nr 4
2.3.2Odnotowanie w rejestrze ofert daty wpływu uzupełnienia oferty. W przypadku osobistego złożenia uzupełnienia oferty wydanie potwierdzenia złożenia, zawierającego numer nadany w rejestrze ofert. Koperty opisane i złożone jako "Uzupełnienie oferty" przechowywane są do momentu ich protokolarnego przekazania do Komisji.KancelariaRejestr ofert - zał. nr 2

Potwierdzenia złożenia oferty /uzupełnienia oferty /wycofania oferty - zał. nr 3

2.4Wycofanie oferty
2.4.1Sprawdzenie, czy wniosek o wycofanie oferty:

1. został oznaczony jako oferta (zał. nr 4);

2. czy zawiera dopisek "Wycofanie oferty".

(sprawdzenie odbywa się poprzez wyszukanie w rejestrze ofert danych identyfikacyjnych świadczeniodawcy i odpowiedniego przedmiotu zamówienia).

KancelariaOznaczenie oferty/uzupełnienia oferty/wycofania oferty - zał. nr 4
2.4.2W przypadku, gdy wniosek spełnia warunki opisane w pkt. 2.4.1 - odnotowanie w rejestrze ofert informacji o wycofaniu oferty. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków opisanych w pkt. 2.4.1, korespondencja dotycząca wycofania oferty pozostaje bez rozpoznania.KancelariaRejestr ofert - zał. nr 2
2.5Przekazanie ofert do Komisji
2.5.1Przekazanie ofert do komisji, również tych złożonych po terminie z Kancelarii do Komisji na podstawie protokołu przekazania.

Komisja potwierdza zgodność lub stwierdza rozbieżności pomiędzy liczbą przekazywanych ofert a rejestrem; wynik sprawdzenia Komisja odnotowuje w protokole.

Kancelaria

Komisja

Protokół z przekazania ofert z Kancelarii na posiedzenie Komisji lub z posiedzenia Komisji do Kancelarii - zał. nr 5
3.Otwarcie ofert. Złożenie przez członków komisji oświadczeń o nieistnieniu przesłanek do ich wyłączenia z prac komisji
3.1Otwarcie ofert przez Komisję i złożenie przez członków komisji oświadczeń o nieistnieniu przesłanek do ich wyłączenia z prac komisji. Przesłanki do wyłączenia z prac komisji zostały wskazane w Regulaminie komisji.wszyscy członkowie KomisjiOświadczenie członka Komisji - zał. nr 6
3.2Wyłączenie członków komisji, którzy nie podpisali oświadczeń o nieistnieniu przesłanek do ich wyłączenia z prac komisji.KomisjaWniosek o wyłączenie członka Komisji - zał. nr 7
3.3Poinformowanie Dyrektora OW NFZ o konieczności dokonania zmiany w składzie komisji. Przekazanie wniosku członka Komisji albo oferenta ubiegającego się o zawarcie umowy.Przewodniczący komisjiWniosek o wyłączenie członka Komisji Konkursowej - zał. nr 7
3.4Dokonanie zmiany w składzie komisji.Dyrektor Oddziału FunduszuZarządzenie Dyrektora Oddziału Funduszu
3.5Złożenie przez nowego członka komisji oświadczenia o nieistnieniu przesłanek do jego wyłączenia, o których mowa w Regulaminie Komisji.Członek KomisjiOświadczenie członka Komisji - zał. nr 6
4.Ocena ofert pod względem spełnienia warunków wymaganych.
4.1Ocena ofert polega na sprawdzeniu, czy oferta spełnia warunki wymagane wskazane w ogłoszeniu o konkursie. W szczególności komisja sprawdza, czy oferta została złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu. W przypadku oferty przesłanej drogą pocztową uważa się ją za złożoną w terminie, jeżeli:

1. data jej nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu oraz

2. wpłynie ona do oddziału nie później niż na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert.

Oferta, która wpłynęła po terminie wskazanym w ogłoszeniu, podlega odrzuceniu.

KomisjaOcena oferty pod względem spełnienia warunków wymaganych część A- zał. nr 8

Ocena oferty pod względem spełnienia warunków wymaganych część B - zał. nr 10

4.2W przypadku stwierdzenia braków w ofercie Komisja wzywa oferenta do usunięcia braków, wskazując termin do ich usunięcia.

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie konkursu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Komisja konkursowa może doręczać oferentowi oświadczenia i zawiadomienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, bez zachowania wymogów dotyczących podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), jeżeli oferent wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże adres poczty elektronicznej.

KomisjaWezwanie do usunięcia braków w ofercie -zał. nr 9

Potwierdzenie złożenia/ uzupełnienia oferty/wycofania oferty - zał. nr 3

Zgoda na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - zał. nr 25

4.2.1Uzupełnienie braków w ofercie.

Kancelaria sprawdza, czy koperta lub paczka zawierająca dokumenty lub oświadczenia stanowiące realizację wezwania Komisji do usunięcia braków w ofercie jest oznaczona jak oferta oraz dodatkowo zawiera informację "USUNIĘCIE BRAKÓW W OFERCIE".

W przypadku prawidłowo oznaczonych dokumentów Kancelaria odnotowuje ich wpływ w rejestrze ofert.

Kancelaria

Komisja

Dokumenty związane z usunięciem braków w ofercie

Rejestr ofert - zał. nr 2

4.2.2W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie oferta podlega odrzuceniu.KomisjaOcena oferty pod względem spełnienia warunków wymaganych część B - zał. nr 10

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - zał. nr 11

4.3Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:

1. wpłynęła po terminie wskazanym w ogłoszeniu;

2. zawiera dane niezgodne ze stanem faktycznym;

3. podmiot składający ofertę nie spełnia warunków wymaganych;

4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym podmiot składający ofertę został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej;

5. świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną (tj. dotyczącą tego samego miejsca udzielania świadczeń).

KomisjaSystem informatyczny Oddziału Funduszu

Zestawienie ofert niespełniających warunków wymaganych - zał. nr 14

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - zał. nr 11

5.Porównanie ofert pod względem spełniania warunków dodatkowo ocenianych.
5.1Porównania ofert dokonuje się na podstawie rankingu otwarcia sporządzanego na podstawie złożonych i wczytanych zapytań ofertowych i ankiet. Ranking powstaje przy pomocy systemu informatycznego. Ranking sporządzany jest dla każdego miejsca udzielania świadczeń wskazanego w danej ofercie.

Oferty są uszeregowane w kolejności malejącej łącznej liczby punktów oceny uzyskanej za spełnienie kryteriów dodatkowo ocenianych. Oferty o takiej samej łącznej liczbie punktów uzyskują tę samą pozycję w rankingu. W przypadku ofert o takiej samej łącznej punktacji, znajdujących się nad linią odcięcia wyznaczoną poprzez liczbę miejsc udzielania świadczeń określoną w ogłoszeniu, lub w przypadku, gdy linia odcięcia przebiega pomiędzy ofertami o takiej samej łącznej punktacji, komisja konkursowa porównuje następujące dane w odniesieniu do miejsca udzielania świadczeń wskazanego w ofercie, zgodnie ze wskazaną kolejnością (§ 5 ust. 4 zarządzenia Prezesa NFZ):

1. relacja liczby świadczeniobiorców objętych opieką w ramach programu profilaktycznego chorób układu krążenia w dwóch latach poprzedzających rok ogłoszenia konkursu do liczby świadczeniobiorców uprawnionych do udziału w tym programie, określona na podstawie danych z aplikacji SIMP według danych z dnia 30 czerwca roku poprzedzającego ogłoszenie konkursu;

2. liczba pielęgniarek udzielających świadczeń na podstawie umowy POZ z uprawnieniami do wystawiania recept według stanu na dzień złożenia oferty;

3. realizowanie przez świadczeniodawcę w 2015 r. lub w I kwartale 2016 r. indywidualnej sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych w świadczeniach lekarza POZ;

4. w dniu złożenia oferty - posiadanie umowy na świadczenia lekarza POZ zawartej na czas nieoznaczony.

KomisjaSystem informatyczny Oddziału Funduszu

Ranking otwarcia - zał. nr 12

5.2Sprawdzenie, czy liczba bilansów dla dorosłych zadeklarowana w ofercie nie jest niższa od wartości minimalnej wyliczonej zgodnie ze wzorem określonym w Zarządzeniu Prezesa NFZ - dotyczy ofert, które znajdują się nad linią odcięcia. Nieprawidłowa liczba bilansów jest traktowana jako błąd, który jest możliwy do skorygowania przez świadczeniodawcę. W takim przypadku Komisja informuje świadczeniodawcę o prawidłowej minimalnej liczbie bilansów i wzywa do korekty oferty. Brak zgody świadczeniodawcy na dokonanie korekty oferty jest równoznaczny z odrzuceniem oferty z powodu niespełnienia warunków wymaganych.KomisjaInformacja o nieprawidłowej liczbie bilansów dla dorosłych - zał. nr 13
5.3Oferta lub oferty, które uzyskały największą liczbę punktów i znajdują się nad linią odcięcia oraz w których świadczeniodawca zadeklarował zgodną z minimalnymi wymaganiami liczbę bilansów dla dorosłych, zostają zakwalifikowane do audytu ex-ante. Wykaz tych ofert jest przekazywany Dyrektorowi Oddziału Funduszu.Komisja

Dyrektor Oddziału Funduszu

System informatyczny Oddziału Funduszu

Wykaz ofert wskazanych do przeprowadzenia audytu ex-ante - zał. nr 15

6.Przeprowadzenie audytu ex-ante.
6.1Audyt ex-ante jest przeprowadzany po uprzednim powiadomieniu świadczeniodawcy o terminie jego przeprowadzenia. Przeprowadzenie audytu ex-ante odbywa się w obecności przedstawiciela świadczeniodawcy i jest udokumentowane w formie protokołu sporządzanego przez osoby wykonujące audyt ex-ante, potwierdzanego przez świadczeniodawcę złożeniem podpisu pod protokołem.

1. W przypadku, gdy audyt ex-ante wykaże, że warunki wymagane dotyczące stopnia przygotowania systemu informatycznego świadczeniodawcy do realizacji zadań wynikających z programu pilotażowego POZ PLUS nie są spełnione - wynik audytu jest negatywny, a oferta podlega odrzuceniu z powodu niespełnienia warunków wymaganych.

2. W przypadku, gdy audyt ex-ante wykaże, że warunki dodatkowo oceniane dotyczące stopnia przygotowania systemu informatycznego świadczeniodawcy do realizacji zadań wynikających z programu pilotażowego POZ PLUS nie są spełnione, a oferent wskazał w ofercie, że je spełnia - oferta zostanie skorygowana w zakresie liczby przyznanych punktów. Korekty dokonuje komisja na podstawie protokołu ex-ante podpisanego przez oferenta. Taka oferta może zostać wybrana do zawarcia umowy, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7 procedury.

3. W przypadku, gdy audyt ex-wykaże, że warunki wymagane i dodatkowo oceniane wskazane w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym - oferent zostanie zakwalifikowany do zawarcia umowy.

Oferent jest obowiązany do potwierdzenia wyniku audytu ex-ante poprzez złożenie podpisu pod protokołem.

Osoby upoważnione przez Dyrektora Oddziału Funduszu

świadczeniodawca

Upoważnienie do przeprowadzenia audytu ex-ante - zał. nr 16

Zawiadomienie o terminie przeprowadzeniu audytu ex-ante - zał. nr 17

Protokół z przeprowadzenia audytu ex-ante - zał. nr 18

6.2Przekazanie protokołów z przeprowadzonych audytów ex-ante do Komisji.KomisjaProtokół z przeprowadzenia audytu ex-ante - zał. nr 18
6.3W przypadku:

1. negatywnego wyniku audytu ex-ante lub

2. odmowy poddania się przez świadczeniodawcę audytowi ex-ante lub

3. odmowy podpisania przez świadczeniodawcę protokołu z audytu ex-ante

oferta podlega odrzuceniu z powodu niespełnienia warunków wymaganych.

W takiej sytuacji Komisja podejmuje czynności wskazane w pkt. 5.1 - 5.3, wybierając kolejnego świadczeniodawcę z najwyższą liczbą punktów.

Czynności wskazane w pkt. 5.1 - 5.3 są zakończone, jeśli liczba miejsc udzielania świadczeń z pozytywnym wynikiem audytu ex-ante będzie równa lub mniejsza od liczby miejsc wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

KomisjaSystem informatyczny Oddziału Funduszu

Zestawienie ofert niespełniających warunków wymaganych - zał. nr 14

Wykaz ofert wskazanych do przeprowadzenia audytu ex-ante - zał. nr 15

7.Wybór świadczeniodawców do zawarcia umowy.
7.1Sporządzenie rankingu końcowego. W rankingu końcowym zamieszcza się wszystkie oferty, które nie zostały odrzucone, z uwzględnieniem wyników audytu ex-ante. Oferty są uszeregowane malejąco w kolejności wynikającej z łącznej liczby punktów oceny.

Komisja dokonuje wyboru oferentów w kolejności zgodnej z uzyskaną pozycją w rankingu w liczbie wskazanej w ogłoszeniu.

KomisjaRanking końcowy - zał. nr 19
7.2Przekazanie do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosku o zatwierdzenie wyników konkursu i zawarcie umów z wybranymi świadczeniodawcami.KomisjaInformacja o rozstrzygnięciu konkursu i wniosek o zawarcie umów i - zał. nr 21
7.3Zatwierdzenie wyniku konkursu przez Dyrektora Oddziału Funduszu. Informacja o zatwierdzeniu wniosku jest przekazywana do Komisji.Dyrektor Oddziału Funduszu KomisjaInformacja o rozstrzygnięciu konkursu i wniosek o zawarcie umów i - zał. nr 21
7.4Zatwierdzone wyniki konkursu są przekazywane do publikacji.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostaje zamieszczone w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. Kopię ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu Komisja zachowuje w dokumentacji.

Protokolant przesyła ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu w formie elektronicznej do Rzecznika Prasowego celem zamieszczenia na stronie internetowej.

Komisja

Rzecznik Prasowy NFZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - zał. nr 22
7.5Sporządzenie protokołu końcowego. Zakończenie konkursu.KomisjaProtokół Komisji - podsumowanie postępowania - zał. nr 20
8.Unieważnienie konkursu.
8.1Dyrektor Oddziału Funduszu unieważnia konkurs, jeżeli:

1. nie wpłynęła żadna oferta;

2. odrzucono wszystkie oferty;

3. dyrektor Oddziału Funduszu uwzględnił skargę, o której mowa w § 11 Zarządzenia Prezesa Funduszu;

4. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie konkursu lub zawarcie umowy nie leży w interesie świadczeniobiorców, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5. konkurs został ogłoszony nieprawidłowo.

Dyrektor Oddziału Funduszu
8.2.Przygotowanie wniosku o unieważnienie konkursu i przekazanie go do Dyrektora Oddziału Funduszu.Przewodniczący KomisjiWniosek do Dyrektora Oddziału Funduszu o unieważnienie konkursu - zał. nr 23
8.3.Akceptacja wniosku o unieważnieniu konkursu.Dyrektor Oddziału Funduszu

Właściwa komórka Oddziału Funduszu

Wniosek do Dyrektora Oddziału Funduszu o unieważnienie konkursu - zał. nr 23
8.4.Publikacja informacji o unieważnieniu konkursu na stronie internetowej Oddziału FunduszuRzecznik Prasowy Oddziału FunduszuInformacja o unieważnienie konkursu - zał. nr 24

Spis załączników do procedury

Nr załącznikaNazwa załącznika
1Wzór ogłoszenia
2Rejestr ofert
3Potwierdzenie złożenia oferty/uzupełnienia oferty/wycofania oferty
4Oznaczenie oferty/uzupełnienia oferty/wycofania oferty
5Protokół z przekazania ofert z Kancelarii na posiedzenie Komisji lub z posiedzenia Komisji do Kancelarii
6Oświadczenie członka Komisji
7Wniosek o wyłączenie członka Komisji Konkursowej
8Ocena oferty pod względem spełnienia warunków wymaganych część A
9Wezwanie do usunięcia braków w ofercie
10Ocena oferty pod względem spełnienia warunków wymaganych część B
11Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
12Ranking otwarcia
13Informacja o korekcie liczby bilansów dla dorosłych
14Zestawienie ofert niespełniających warunków wymaganych
15Wykaz ofert wskazanych do przeprowadzenia audytu ex-ante
16Upoważnienie do przeprowadzenia audytu ex-ante
17Zawiadomienie o terminie przeprowadzenia audytu ex-ante
18Protokół z przeprowadzenia audytu ex-ante
19Ranking końcowy
20Protokół Komisji podsumowanie postępowania
21Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wniosek o zawarcie umów
22Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu przeprowadzonego na podstawie art. 48e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
23Wniosek do Dyrektora Oddziału Funduszu o unieważnienie konkursu
24Informacja o unieważnienie konkursu
25Zgoda na doręczanie przez Komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Załącznik Nr  1

Ogłoszenie o konkursie na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS"

Kod konkursu ............

Na podstawie art. 48e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 j.t. z późn. zm.)

............................ Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą

w .............................................ul. ..............................................

Adres poczty elektronicznej: ...................................

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS"

na obszarze: ......................................................................................

dla świadczeniodawców obejmujących opieką w miejscu udzielania świadczeń populację o wielkości:

od ............................. do ....................................

(Wielkość populacji liczona według stanu na dzień ......)

Okres obowiązywania umowy od dnia ..................... do dnia ..........................

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 1 , które zostaną zawarte po przeprowadzeniu konkursu: .....................

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w: ..........................................................

(tytuł i numer zarządzenia Prezesa NFZ wprowadzającego materiały obowiązujące w konkursie)

Materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej www. ..................................

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16, w ........................................................................................................................

do dnia ................................................... roku.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej ............................................ Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-.....................pl i tablicy informacyjnej w siedzibie ................................ Oddziału Wojewódzkiego NFZ w ........................................................... dnia ........................................................ roku.

............................................ Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

................................................

(podpis Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ)

Data ogłoszenia o konkursie (data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ)

* - niepotrzebne skreślić

Zał. nr 2 do procedury

Załącznik Nr  2

Rejestr ofert

Lp.Kod konkursuNr ofertyKod świadczeniodawcyNazwa świadczeniodawcyAdres siedzibyNIPREGONData złożenia ofertyData złożenia/ uzupełnienia ofertyData wycofania ofertyData zwrotu oferty w przypadku odwołania konkursu
*rejestr drukowany w zależności od potrzeb

Załącznik Nr  3

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY/ UZUPEŁNIENIA OFERTY/ WYCOFANIA OFERTY*

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

................................................................Oddział Wojewódzki NFZ w ...............................................................

OFERTA: Konkurs ofert ............

(rok)

.........................................................................................................................................................................................

(nazwa rodzaju i zakresu świadczeń będącego przedmiotem konkursu

oraz obszaru kontraktowania - zgodnie z ogłoszeniem o konkursie)

..........................................................................................................................................................................................

(kod konkursu - zgodnie z ogłoszeniem o konkursie)

(pełna nazwa oferenta - zgodna z właściwym rejestrem, identyfikator techniczny oferenta)
(adres siedziby oferenta - zgodny z właściwym rejestrem)
(data złożenia oferty: dd.mm.rrrr)(numer z rejestru ofert)
(Oddział Funduszu - potwierdzenie złożenia oferty: pieczęć, podpis, data)
* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  4

OZNACZENIE OFERTY/ UZUPEŁNIENIA OFERTY/ WYCOFANIA OFERTY*

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

............................................................... Oddział Wojewódzki NFZ w ..............................................................

OFERTA: Konkurs ofert ..........

(rok)

........................................................................................................................................................................................

(nazwa rodzaju i zakresu świadczeń będącego przedmiotem konkursu

oraz obszaru kontraktowania - zgodnie z ogłoszeniem o konkursie)

...................................................................................................................................................................................

(kod konkursu - zgodnie z ogłoszeniem o konkursie)

(pełna nazwa oferenta - zgodna z właściwym rejestrem, identyfikator techniczny oferenta)
(adres siedziby oferenta - zgodny z właściwym rejestrem)
(oferent - pieczęć, podpis, data)
Wydruk formularza rejestracyjnego z kodem paskowym (należy przykleić lub nadrukować)
* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  5

PROTOKÓŁ Z PRZEKAZANIA OFERT Z KANCELARII NA POSIEDZENIE KOMISJI LUB Z POSIEDZENIA KOMISJI DO KANCELARII*

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSU:
PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁ:

(imię i nazwisko)

(rejestr ofert)

Potwierdzam wydanie powyższych dokumentów konkursowych

.......................................................

(czytelny podpis osoby wydającej)

Potwierdzam przyjęcie powyższych dokumentów konkursowych

.......................................................................

(czytelny podpis osoby odbierającej)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  6

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSU:KOMISJA NR
Zgodnie z Regulaminem Komisji oświadczam, że:

1) nie jestem świadczeniodawcą ubiegającym się o zawarcie umowy;

2) nie pozostaję ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt. 1, w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia;

3) nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli ze świadczeniodawcą o którym mowa w pkt 1, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkiem organów osób prawnych biorących udział w postępowaniu;

4) nie pozostaję ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt. 1, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności oraz w takim stosunku nie pozostaje mój małżonek lub osoba, z którą pozostaję we wspólnym pożyciu.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

....................................................................

(podpis członka komisji konkursowej)

Załącznik Nr  7

Wniosek o wyłączenie członka komisji konkursowej

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSU:KOMISJA NR
Na podstawie Regulaminu Komisji wnioskuję o wyłączenie członka komisji konkursowej

.............................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

ponieważ*:

1) jest świadczeniodawcą ubiegającym się o zawarcie umowy;

2) pozostaje ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 1, w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia;

3) jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ze świadczeniodawcą; o którym mowa w pkt 1, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkiem organów osób prawnych biorących udział w postępowaniu;

4) pozostaje ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 1, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje ich małżonek lub osoba, z którą pozostają we wspólnym pożyciu.

................................................

(podpis osoby wnioskującej)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  8

OCENA OFERTY POD WZGLĘDEM SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSU:KOMISJA NR
OFERTA NR (zgodnie z rejestrem ofert):
OFERENT:

ADRES:

CZĘŚĆ A
L.p.Warunek wymaganyTakNieUwagiKwalifikacja oferty w przypadku wskazania odpowiedzi "NIE"
1.Czy oferta wpłynęła w terminieoferta podlega odrzuceniu z powodu niespełnienia warunków wymaganych
2.Czy oferta zawiera następujące informacje:
2.1Dane identyfikacyjne oferentado uzupełnienia przez oferenta
2.2Ankietaoferta podlega odrzuceniu z powodu niespełnienia warunków wymaganych
3.Czy oferta (każda strona) została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferentado uzupełnienia przez oferenta
4.Czy kolejne strony oferty zostały opatrzone numerem kolejnymdo uzupełnienia przez oferenta
5.Czy oferta zawiera następujące załączniki:
5.1Załącznik nr 1 Lista osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz ze wzorami podpisówdo uzupełnienia przez oferenta
5.2Załącznik nr 2 Informacja o liczbie osób objętych opieką wg stanu na dzień wskazany w ogłoszeniu o konkursie wraz z informacją o wymiarze czasu pracy koordynatorado uzupełnienia przez oferenta
5.3Załącznik nr 3 Oferta w zakresie liczby planowanych do wykonania profilaktycznych badań bilansowychdo uzupełnienia przez oferenta
5.4Załącznik nr 4 Przewidywana liczba osób, które zostaną zakwalifikowane do programu zarządzania chorobą w trakcie trwania umowydo uzupełnienia przez oferenta
5.5Załącznik nr 5a Wniosek w sprawie rachunku bankowegodo uzupełnienia przez oferenta
5.6Załącznik nr 5b Oświadczenie w sprawie rachunku bankowego, przeznaczonego na rozliczenie grantówdo uzupełnienia przez oferenta
5.7Załącznik nr 6 Oświadczenie oferentado uzupełnienia przez oferenta
5.8Załącznik nr 7 Zgoda na doręczanie przez Komisję oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, bez zachowania wymogów dotyczących podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73)
5.9Kopia zawartej umowy (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie realizatorów umowy spełniających wymagania do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszudo uzupełnienia przez oferenta
5.10W przypadku, gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta w szczególności do złożenia oferty, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertądo uzupełnienia przez oferenta

W przypadku wystąpienia braków zakwalifikowanych jako "do uzupełnienia przez oferenta", Komisja wzywa oferenta do uzupełnienia braków.

KOMISJA NR ......................... W SKŁADZIE:

1..........................................przewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
2..........................................wiceprzewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
3..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
4..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
5..........................................protokolant.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)

Załącznik Nr  9

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSUKOMISJA NR
OFERTA NR

(zgodnie z rejestrem ofert):

OFERENT:

ADRES:

WEZWANIE DO USUNIĘCIA BRAKÓW W OFERCIE

Komisja konkursowa nr ....... wzywa oferenta do usunięcia braków w ofercie w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty/ usunięcia braku skutkującego alternatywnością oferty w wyznaczonym terminie pod rygorem jej odrzucenia*.

Należy złożyć następujące dokumenty*:

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................

Należy wycofać następujące dokumenty*:

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................

W/w dokumenty należy złożyć w .......................................................................

(należy podać miejsce)

w terminie do dnia

..........................................................................................................

Zobowiązanie wręczono osobiście*/ przesłano pocztą*/ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej*

...............................................................................
(podpis protokolanta)(podpis przewodniczącego komisji)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  10

OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OFERTY

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSUKOMISJA NR
OFERTA NR

(zgodnie z rejestrem ofert):

OFERENT:

ADRES:

CZĘŚĆ B

I. Stwierdzenie spełniania warunków wymaganych przez ofertę

1. Oferta zawiera wszystkie dokumenty formalno-prawne określone w zarządzeniu Prezesa NFZ*.

2. Oferent wniósł wyjaśnienie / oświadczenie o treści:* (potwierdzone podpisem i pieczęcią, dokumentacja powinna stanowić załącznik do oceny lub być zawarta w niniejszym protokole).

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Oferent został wezwany do uzupełnienia następujących braków *:

1. ..........................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................

do dnia .....................................................................

Wezwanie do usunięcia braków zostało wręczone osobiście/wezwanie wysłano pocztą/drogą elektroniczną* (kopia wezwania stanowi załącznik do oferty).

1. Braki zostały uzupełnione w dniu................................................................

2. Braki nie zostały uzupełnione do dnia.........................................................

II. Decyzja o odrzuceniu oferty

Oferta została odrzucona z następującego powodu*:

1. wpłynęła po terminie wskazanym w ogłoszeniu;

2. zawiera dane niezgodne ze stanem faktycznym;

3. podmiot składający ofertę nie spełnia warunków wymaganych;

4. podmiot składający ofertę nie spełnia warunków wymaganych dotyczących systemu informatycznego (negatywny wynik audytu ex-ante/brak zgody na przeprowadzenie audytu ex-ante);

5. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym podmiot składający ofertę został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej;

6. świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną (tj. dotyczącą tego samego miejsca udzielania świadczeń).

KOMISJA NR ......................... W SKŁADZIE:

1..........................................przewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
2..........................................wiceprzewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
3..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
4..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
5..........................................protokolant.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  11

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSUKOMISJA NR
OFERTA NR

(zgodnie z rejestrem ofert):

OFERENT:

ADRES:

Komisja nr .......... powołana do przeprowadzenia konkursu na realizację programu pilotażowego "POZ PLUS" informuje, że na posiedzeniu w dniu .............................. odrzuciła ofertę nr ................................................ w pozycji* .....................................................................

(należy podać adres miejsca udzielania świadczeń)

złożoną przez:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres oferenta)

Oferta została odrzucona z następującego powodu*:

1. wpłynęła po terminie wskazanym w ogłoszeniu;

2. zawiera dane niezgodne ze stanem faktycznym;

3. podmiot składający ofertę nie spełnia warunków wymaganych;

4. podmiot składający ofertę nie spełnia warunków wymaganych dotyczących systemu informatycznego (negatywny wynik audytu ex-ante/brak zgody na przeprowadzenie audytu ex-ante);

5. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym podmiot składający ofertę został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej;

6. świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną (tj. dotyczącą tego samego miejsca udzielania świadczeń).

Uzasadnienie:

.................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................

......................................................

(podpis przewodniczącego komisji)

*w przypadku odrzucenia oferty w więcej niż jednej pozycji, należy podać powód odrzucenia dla każdej z nich

** niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  12

Ranking otwarcia (oferty uszeregowane malejąco wg łącznej liczby punktów oceny)

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSU
Pozycja oferty w rankingu (*)Dane z ofertyPropozycja Funduszu - liczba bilansów dla dorosłychWeryfikacja dodatkowych warunków

**

Nr ofertyNazwa oferentaAdres miejsca udzielania świadczeńIdentyfikator komórkiLiczba osób objętych opieką w miejscu udzielania świadczeńLiczba bilansów dla dorosłychŁączna liczba punktów za spełnienie warunków dodatkowo ocenianychLiczba bilansów dla dorosłychLiczba bilansów dla dorosłych
dla ofertynarastającodla ofertynarastającodla ofertynarastająco
12345678910111213
* Oferty o takiej samej łącznej liczbie punktów uzyskują tę samą pozycję w rankingu.

** Należy wpisać odpowiedni kod/kody w przypadku spełnienia poniższych wymagań, zgodnie z kolejnością wskazaną w zarządzeniu:

1. relacja liczby świadczeniobiorców objętych opieką w ramach programu profilaktycznego chorób układu krążenia w roku 2016 do liczby świadczeniobiorców uprawnionych do udziału w tym programie, określona na podstawie danych z aplikacji SIMP według danych z dnia 30 czerwca 2017 r. (kod nr 1);

2. liczba pielęgniarek udzielających świadczeń na podstawie umowy POZ z uprawnieniami do wystawiania recept według stanu na dzień złożenia oferty (kod nr 2);

3. realizowanie przez świadczeniodawcę w 2015 r. lub w I kwartale 2016 r. indywidualnej sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych w świadczeniach lekarza POZ (kod nr 3);

4. w dniu złożenia oferty - posiadanie umowy na świadczenia lekarza POZ zawartej na czas nieoznaczony (kod nr 4).

KOMISJA NR ......................... W SKŁADZIE:

1..........................................przewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
2..........................................wiceprzewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
3..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
4..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
5..........................................protokolant.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)

Załącznik Nr  13

INFORMACJA O KOREKCIE LICZBY BILANSÓW DLA DOROSŁYCH

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSU:KOMISJA NR
OFERTA NR

(zgodnie z rejestrem ofert)

OFERENT:

ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ:

Komisja nr .......... powołana do przeprowadzenia konkursu na realizację programu pilotażowego "POZ PLUS" informuje, że podana w ofercie minimalna liczba bilansów została błędnie wyliczona.

Prawidłowa liczba bilansów dla dorosłych wynosi co najmniej:...................................

i została obliczona w następujący sposób:

liczba osób objętych opieką przez świadczeniodawcę według stanu na dzień podany w ogłoszeniu: ...............................................

z tego: liczba osób uprawnionych do bilansu (osoby w wieku pomiędzy 20 r. ż. a 65 r. ż.): .............................

Minimalny wskaźnik bilansu obliczono zgodnie ze wzorem określonym w Zarządzeniu Prezesa NFZ w następujący sposób:....................................

(należy podać sposób wyliczenia liczby bilansów)

Komisja wzywa do uzupełnienia oferty poprzez wskazanie właściwej liczby bilansów w terminie do dnia....

Nieuzupełnienie oferty w podanym terminie jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

..............................................................

(Podpis przewodniczącego komisji konkursowej)

Załącznik Nr  14

ZESTAWIENIE OFERT NIESPEŁNIAJĄCYCH WARUNKÓW WYMAGANYCH

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSU:
Lp.Nr ofertyNazwa oferentaAdres oferentaAdres miejsca udzielania świadczeńWarunki niespełnione przez oferenta
KOMISJA NR ......................... W SKŁADZIE:
1..........................................przewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
2..........................................wiceprzewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
3..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
4..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
5..........................................protokolant.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)

Załącznik Nr  15

WYKAZ OFERT WSKAZANYCH DO PRZEPROWADZENIA AUDYTU EX-ANTE

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSU:
Lp.Nr ofertyNazwa oferentaAdres oferentaAdres miejsca udzielania świadczeń
KOMISJA NR ......................... W SKŁADZIE:
1..........................................przewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
2..........................................wiceprzewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
3..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
4..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
5..........................................protokolant.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)

Załącznik Nr  16

Upoważnienie nr do przeprowadzenia audytu ex-ante

Upoważniam

Pana/Panią ...................................................................................................

do przeprowadzenia audytu ex-ante oferenta ubiegającego się o zawarcie umowy w celu dokonania oceny zgodności złożonej oferty w zakresie stopnia przygotowania systemu informatycznego świadczeniodawcy do realizacji zadań wynikających z programu pilotażowego POZ PLUS ze stanem faktycznym.

..................................................................

(podpis Dyrektora Oddziału Funduszu)

Załącznik Nr  17

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PRZEPROWADZENIA AUDYTU EX-ANTE

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSU:KOMISJA NR
OFERTA NR

(zgodnie z rejestrem ofert)

NAZWA I ADRES OFERENTA:

Miejsce udzielania świadczeń:

Informuję, że w dniu ....................... odbędzie się audyt ex-ante w miejscu udzielania świadczeń zgłoszonym w ofercie. Celem audytu jest dokonanie oceny zgodności złożonej oferty w zakresie stopnia przygotowania systemu informatycznego świadczeniodawcy do realizacji zadań wynikających z programu pilotażowego POZ PLUS ze stanem faktycznym.

Audyt ex-ante zostanie przeprowadzony przez osobę upoważnioną przez dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ i zostanie zakończony protokołem.

Odmowa poddania się audytowi ex-ante jest równoznaczna z odrzuceniem oferty.

..................................................................

(podpis przewodniczącego komisji)

Załącznik Nr  18

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU EX-ANTE

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSU:KOMISJA NR
OFERTA NR

(zgodnie z rejestrem ofert)

NAZWA I ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ:
W dniu................. został przeprowadzony audyt ex-ante w ..........................................

(adres miejsca udzielania świadczeń)

W wyniku audytu ex-ante stwierdzono:

Lp.Opis funkcjonalnościWarunek wymagany/

dodatkowo oceniany

Spełnienie wymagania

TAK/ NIE/ WARUNEK NIE ZOSTAŁ WYKAZANY W OFERCIE

Uwagi
1Czy świadczeniodawca prowadzi elektroniczny terminarz wizyt w miejscu udzielania świadczeń?Warunek wymaganyNiespełnienie warunku oznacza odrzucenie oferty
2Czy świadczeniodawca prowadzi indywidualną dokumentację medyczną, o której mowa w ustawie o prawach pacjenta w wersji elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku?Warunek wymagany
3Czy świadczeniodawca wdrożył e-zwolnienieWarunek wymagany
4Czy świadczeniodawca prowadzi rejestrację wizyt u lekarza, udostępniając terminarz wizyt on-line?Warunek dodatkowo ocenianyWarunek sprawdzany w przypadku, gdy oferent w ankiecie uzyskał dodatkowe punkty za jego spełnienie.

W przypadku, gdy warunek nie jest spełniony, liczba punktów uzyskana za jego spełnienie jest korygowana do 0. Korekty dokonuje komisja konkursowa na podstawie protokołu z audytu ex-ante podpisanego przez oferenta.

Oferta może zostać wybrana do zawarcia umowy, jeżeli po korekcie punktów znajduje się nad linią odcięcia.

5Czy świadczeniodawca udostępnia portal/konto pacjenta?Warunek dodatkowo oceniany
6Czy świadczeniodawca wdrożył system przypominania o umówionej wizycie?Warunek dodatkowo oceniany
7Czy świadczeniodawca współpracujący ze specjalistami pracującymi w innej lokalizacji lub w tej samej lokalizacji ma możliwość elektronicznej wymiany informacji medycznej, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych?Warunek dodatkowo oceniany
8Czy świadczeniodawca prowadzi elektroniczną dokumentację medyczną (EDM w rozumieniu przepisów ustawy o systemie w ochronie zdrowia, zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy?)Warunek dodatkowo oceniany

Z upoważnienia Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

1...............................................................................
(imię i nazwisko)(podpis)
2...............................................................................
(imię i nazwisko)(podpis)
3...............................................................................
(imię i nazwisko)(podpis)

Kopię protokołu otrzymałam/otrzymałem dnia ..................................................

...................................................................

Podpis i pieczęć oferenta

Odmowa podpisania protokołu oznacza odrzucenie oferty.

(Kopię protokołu należy przekazać oferentowi)

Załącznik Nr  19

Ranking końcowy (malejąco wg łącznej liczby punktów oceny)

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSU
Pozycja oferty w rankingu (*)Dane z ofertyPropozycja Funduszu - liczba bilansów dla dorosłychWeryfikacja dodatkowych warunków**Wynik audytu ex-ante (P/Z/N)***Decyzja o wybraniu oferty (T/N)****
Nr ofertyNazwa oferentaAdres miejsca udzielania świadczeńIdentyfikator komórkiLiczba osób objętych opieką w miejscu udzielania świadczeńLiczba bilansów dla dorosłych po uwzględnieniu propozycji FunduszuŁączna liczba punktów za spełnienie warunków dodatkowo ocenianych po przeprowadzeniu audytu ex-anteLiczba bilansów dla dorosłychLiczba bilansów dla dorosłych
dla ofertynarastającodla ofertynarastającodla ofertynarastająco
123456789101112131415
* Oferty o takiej samej łącznej liczbie punktów uzyskują tę samą pozycję w rankingu.

**Należy wpisać odpowiedni kod/kody w przypadku spełnienia poniższych wymagań, zgodnie z kolejnością wskazaną w zarządzeniu:

1. relacja liczby świadczeniobiorców objętych opieką w ramach programu profilaktycznego chorób układu krążenia w roku 2016 do liczby świadczeniobiorców uprawnionych do udziału w tym programie, określona na podstawie danych z aplikacji SIMP według danych z dnia 30 czerwca 2017 r. (kod nr 1);

2. liczba pielęgniarek udzielających świadczeń na podstawie umowy POZ z uprawnieniami do wystawiania recept według stanu na dzień złożenia oferty (kod nr 2);

3. realizowanie przez świadczeniodawcę w 2015 r. lub w I kwartale 2016 r. indywidualnej sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych w świadczeniach lekarza POZ (kod nr 3);

4. w dniu złożenia oferty - posiadanie umowy na świadczenia lekarza POZ zawartej na czas nieoznaczony (kod nr 4).

*** P (pozytywny) - wszystkie warunki wymagane i wszystkie warunki dodatkowo oceniane, które zostały wykazane w ofercie, zgadzają się ze stanem faktycznym; Z (zmiana liczby punktów) - wszystkie warunki wymagane, które zostały wykazane w ofercie, zgadzają się ze stanem faktycznym i co najmniej jeden warunek dodatkowo oceniany, który został wykazany w ofercie, nie zgadza się ze stanem faktycznym; N (negatywny) - co najmniej jeden z warunków wymaganych, który został wykazany w ofercie, nie zgadza się ze stanem faktycznym.

**** T - tak; N - Nie

KOMISJA NR ......................... W SKŁADZIE:

1..........................................przewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
2..........................................wiceprzewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
3..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
4..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
5..........................................protokolant.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)

Załącznik Nr  20

PROTOKÓŁ KOMISJI - PODSUMOWANIE KONKURSU

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSU
KOMISJA NR ...........................

I. Wybrała ................ofertę/ofert* następujących oferentów:

(należy podać liczbę ofert)

(należy podać numer oferty oraz nazwę i adres oferenta):

1. .................................................................................

2. .................................................................................

3. .................................................................................

II. Nie wybrała ......................oferty/ofert* następujących oferentów:

(należy podać liczbę ofert)

(należy podać numer oferty oraz nazwę i adres oferenta oraz powód niewybrania):

1. .................................................................. powód: ........................................

2. .................................................................. powód: ........................................

3. .................................................................. powód: ........................................

III. Odrzuciła ... ofertę/ ofert* następujących oferentów:

(należy podać liczbę ofert)

1. ....................................................... powód: ........................................

2. ....................................................... powód: ........................................

3. ....................................................... powód: ........................................

IV. Osoby upoważnione przez Dyrektora Oddziału Funduszu przeprowadziły audyt ex-ante u ................................ oferenta/oferentów*.

(należy podać liczbę oferentów, u których przeprowadzono audyt ex-ante)

(należy podać numer oferty, nazwę i adres oferenta, u którego przeprowadzono audyt ex-ante)

1. ..................................; wynik: pozytywny/zmieniono liczbę punktów/negatywny;

2. ....................................; wynik: pozytywny/ zmieniono liczbę punktów/negatywny;

3. ....................................; wynik: pozytywny /zmieniono liczbę punktów /negatywny.

KOMISJA NR ......................... W SKŁADZIE:

1..........................................przewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
2..........................................wiceprzewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
3..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
4..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
5..........................................protokolant.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  21

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU I WNIOSEK O ZAWARCIE UMÓW

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSU:
Komisja konkursowa informuje o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego na podstawie art. 48e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1938 j.t. z późn. zm.) i wnioskuje o zawarcie umów z następującymi oferentami:
L.p.Numer ofertyNazwa i adres oferentaAdres miejsca udzielania świadczeńIdentyfikator komórki

Komisja informuje o niewybraniu żadnej oferty*.

KOMISJA NR ......................... W SKŁADZIE:

1..........................................przewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
2..........................................wiceprzewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
3..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
4..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
5..........................................protokolant.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  22

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE ART. 48e USTAWY O ŚWIADCZENIACH

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSU:
Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano następujących świadczeniodawców:
L.p.Nazwa oferentaAdres oferentaAdres miejsca udzielenia świadczeńIdentyfikator komórki

KOMISJA NR ......................... W SKŁADZIE:

1..........................................przewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
2..........................................wiceprzewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
3..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
4..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
5..........................................protokolant.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej.

Pouczenie:

Świadczeniodawca, który nie został wybrany do zawarcia umowy, może złożyć skargę dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu, do Dyrektora ......................... Oddziału Funduszu w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Skarga wniesiona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Załącznik Nr  23

WNIOSEK DO DYREKTORA ODDZIAŁU O UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSU:
Komisja konkursowa wnioskuje o unieważnienie postępowania przeprowadzanego w trybie konkursu ofert z następującego powodu*:

1. brak złożonych ofert w konkursie;

2. odrzucenie wszystkich ofert w konkursie;

3. uwzględnienie skargi, o której mowa w § 11 Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS";

4. istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie konkursu lub zawarcie umowy nie leży w interesie świadczeniobiorców, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5. nieprawidłowe ogłoszenie konkursu.

Uzasadnienie (w przypadku przesłanek określonych w pkt: 4-5):

....................................................................................................

.....................................................................................................

KOMISJA NR ......................... W SKŁADZIE:

1..........................................przewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
2..........................................wiceprzewodniczący komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
3..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
4..........................................członek komisji.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)
5..........................................protokolant.....................................
(imię i nazwisko)(podpis)

Decyzja Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  24

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO "POZ PLUS"DATA:
KOD KONKURSU:
Dyrektor ..................Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu konkursu na realizację programu pilotażowego "POZ PLUS"

Powodem unieważnienia jest*:

1. brak złożonych ofert w konkursie;

2. odrzucenie wszystkich ofert w konkursie;

3. uwzględnienie skargi, o której mowa w § 11 Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS";

4. istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie konkursu lub zawarcie umowy nie leży w interesie świadczeniobiorców, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5. nieprawidłowe ogłoszenie konkursu.

Uzasadnienie (w przypadku przesłanek określonych w pkt: 4-5):

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................

Podpis Dyrektora Oddziału Funduszu

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  25

WZÓR

ZGODA* NA DORĘCZANIE PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ OŚWIADCZEŃ I ZAWIADOMIEŃ ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Miejscowość, data

Dane świadczeniodawcy:

Nazwa: ....................................................

adres: .......................................................

nr telefonu: ................................................

Kod konkursu:

Wyrażam zgodę na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, bez zachowania wymogów dotyczących bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73)

.........................................................

(adres poczty elektronicznej oferenta)

*Wyrażenie zgody ma charakter fakultatywny i do wyłącznej decyzji świadczeniodawcy należy podanie adresu poczty elektronicznej, na który komisja konkursowa może doręczać oświadczenia i zawiadomienia.

.............................................

Data i podpis świadczeniodawcy lub osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 5a do Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 16 marca 2018 r. nr 23/2018/DAiS z póź. zm.

KRYTERIA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCÓW DO REALIZACJI PILOTAŻU POZ PLUS

Lp.KRYTERIA WYBORU (muszą być spełnione w dniu złożenia oferty)PunktacjaKryterium wyboruSposób udokumentowaniaSposób weryfikacjiDla jakich podmiotów
do 5 tyś.od 5 tyś. do 10 tyś.od 10 tyś. do 20 tyś.
1Czy świadczeniodawca ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie "ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ" co najmniej na okres obowiązywania umowy na realizację programu pilotażowego "POZ PLUS" określony w ogłoszeniu o konkursie w miejscu udzielania świadczeń, wskazanym do oferty lub deklaruje w ofercie przedłużenie okresu jej obowiązywania co najmniej na ten okres w sytuacji gdy zostanie wybrany do realizacji pilotażu?WYMAGANEOświadczenieWeryfikacja w systemie NFZüüü
2Czy świadczeniodawca posiada liczbę świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarzy POZ w miejscu udzielania świadczeń uprawniajacą do przystąpienia do pilotażu (w zależności od postępowania: do 5 tys. od 5 do 10 tys. od 10 do 20 tys.)?WYMAGANEOświadczenieWeryfikacja w systemie NFZüüü
3Czy świadczeniodawca deklaruje gotowość realizacji programu zarządzania chorobą przy współudziale lekarzy specjalistów ze wszystkich wymienionych dziedzin: diabetologii, endokrynologii, neurologii, pulmologii, rehabilitacji medycznej lub ortopedii, kardiologii (udokumentowana współpraca ze specjalistami - co najmniej porozumienie o współpracy/list intencyjny)?WYMAGANEKopia umowy/porozumienia/listu intencyjnegoZałącznik do ofertyüüü
4Czy świadczeniodawca zapewnia dostęp do badań diagnostycznych i laboratoryjnych objętych programem pilotażowym?WYMAGANEOświadczeniePrzedłożenie dokumentacji na wezwanie komisji konkursowejüüü
5Czy świadczeniodawca prowadzi elektroniczny terminarz wizyt w miejscu udzielania świadczeń?WYMAGANEOświadczenieAudyt ex-anteüüü
6Czy świadczeniodawca prowadzi indywidualną dokumentację medyczną, o której mowa w ustawie o prawach pacjenta w wersji elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku?WYMAGANEOświadczenieAudyt ex-anteüüü
7Czy świadczeniodawca wdrożył e-zwolnienie?WYMAGANEOświadczenieAudyt ex-anteüüü
8Czy umowa w zakresie "ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ" jest zawarta na czas nieoznaczony?10DODATKOWO OCENIANEOświadczenieWeryfikacja w systemie NFZüüü
9Czy świadczeniodawca realizuje świadczenia w ramach umowy z NFZ w zakresie "ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ":DODATKOWO OCENIANEOświadczenieWeryfikacja w systemie NFZüüü
9aa) nieprzerwanie od 5 lat?5DODATKOWO OCENIANEOświadczenieüüü
9bb) nieprzerwanie od 10 lat?10DODATKOWO OCENIANEOświadczenieüüü
10Czy świadczeniodawca zapewnia w miejscu udzielania świadczeń wskazanym do oferty dostęp do świadczeń lekarskich w godzinach od 8 do 18, z uwzględnieniem dostępności w godzinach 8.00-18.00 lekarza specjalisty medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych, zgłoszonego do realizacji umowy z OW NFZ (dostęp równy 100% czasu pracy poradni)?5DODATKOWO OCENIANEOświadczenieWeryfikacja w systemie NFZüüü
11Jaki procent populacji objętej opieką lekarza POZ złożyło deklarację do lekarza ze specjalizacją medycyny rodzinnej, aktualnie udzielającego świadczeń?DODATKOWO OCENIANEOświadczenieWeryfikacja w systemie NFZüüü
11aa) poniżej 50% populacji0DODATKOWO OCENIANEüüü
11bb) powyżej 50% populacji do 80% populacji5DODATKOWO OCENIANEüüü
11cc) powyżej 80% populacji10DODATKOWO OCENIANEüüü
12Czy świadczeniodawca prowadzi rejestrację wizyt u lekarza, udostępniając terminarz wizyt on-line?10DODATKOWO OCENIANEOświadczenieAudyt ex-anteüüü
13Czy świadczeniodawca udostępnia portal/konto pacjenta?10DODATKOWO OCENIANEOświadczenieAudyt ex-anteüüü
14Czy świadczeniodawca wdrożył system przypominania o umówionej wizycie?10DODATKOWO OCENIANEOświadczenieAudyt ex-anteüüü
15Czy świadczeniodawca przeprowadził w ciągu ostatnich trzech lat (2017-2019) badanie satysfakcji pacjenta?OświadczeniePrzedłożenie dokumentacji na wezwanie komisji konkursowejüüü
15aa) co najmniej raz5DODATKOWO OCENIANEüüü
15bb) cyklicznie (minimum raz w roku przez okres 3 lat)10DODATKOWO OCENIANEüüü
16Czy świadczeniodawca ma doświadczenie w rozliczaniu grantów finansowanych ze środków zewnętrznych (np. UE, Swiss Contribution)?10DODATKOWO OCENIANEOświadczeniePrzedłożenie dokumentacji na wezwanie komisji konkursowejüüü
17Czy świadczeniodawca zapewnia wykonanie badań diagnostyki laboratoryjnej przez laboratorium diagnostyczne wpisane na "Listę medycznych laboratoriów diagnostycznych", prowadzoną przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej?5DODATKOWO OCENIANEOświadczeniePrzedłożenie dokumentacji na wezwanie komisji konkursowejüüü
18Czy w 2015 r. i I kwartale 2016 r. świadczeniodawca realizował co najmniej przez jeden kwartał indywidualną sprawozdawczość z wykonania badań diagnostycznych w świadczeniach lekarza POZ?15DODATKOWO OCENIANEOświadczenieWeryfikacja w systemie NFZüüü
19Czy w 2015 r. i I kwartale 2016 r. wskaźnik wykonanych badań diagnostycznych w co najmniej jednym kwartale był równy lub wyższy od wartości progrowej określonej przez NFZ?10DODATKOWO OCENIANEOświadczenieWeryfikacja w systemie NFZüüü
20Czy świadczeniodawca brał udział w preselekcji świadczeniodawców do realizacji pilotażu POZ PLUS?10DODATKOWO OCENIANEOświadczenieWeryfikacja w Biurze projektuüüü
21Czy świadczeniodawca zgłosił się do programu akredytacji POZ (podpisany list intencyjny z Centrum Monitorowania Jakości w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" - dotyczy miejsca udzielania świadczeń)?10DODATKOWO OCENIANEOświadczeniePrzedłożenie dokumentacji na wezwanie komisji konkursowejüüü
22Czy świadczeniodawca w ramach umowy na realizację świadczeń w zakresie lekarza POZ obowiązującej w 2016 r. realizuje w miejscu udzielania świadczeń indywidualną sprawozdawczość świadczeń profilaktycznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia np. wizyta patronażowa, badania bilansowe 2-19 rok życia?10DODATKOWO OCENIANEOświadczenieWeryfikacja w systemie NFZüüü
23Czy świadczeniodawca posiada Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, ważny w dniu złożenia oferty i w całym okresie obowiązywania umowy - dotyczy miejsca udzielania świadczeń?2DODATKOWO OCENIANEOświadczeniePrzedłożenie dokumentacji na wezwanie komisji konkursowejüüü
24Czy świadczeniodawca posiada Certyfikat ISO System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001?2DODATKOWO OCENIANEOświadczeniePrzedłożenie dokumentacji na wezwanie komisji konkursowejüüü
25Czy świadczeniodawca współpracujący ze specjalistami pracującymi w innej lokalizacji lub w tej samej lokalizacji ma możliwość elektronicznej wymiany informacji medycznej, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych?2DODATKOWO OCENIANEOświadczenieAudyt ex-anteüüü
26Czy świadczeniodawca w ramach programu pilotażowego POZ PLUS zapewni konsultację specjalisty w dziedzinie diabetologii (opcjonalnie: diabetolog - 0740, endokrynolog - 0741, chorób wewnętrznych - 0705) - w lokalizacji? (udokumentowana współpraca ze specjalistą - co najmniej porozumienie o współpracy/list intencyjny)2DODATKOWO OCENIANEKopia umowy/porozumienia/listu intencyjnegoZałącznik do ofertyüüü
27Czy świadczeniodawca w ramach programu pilotażowego POZ PLUS zapewni konsultację specjalisty w dziedzinie kardiologii (opcjonalnie: kardiolog - 0748, hipertensjolog - 0788, chorób wewnętrznych- 0705) - w lokalizacji? (udokumentowana współpraca ze specjalistą - co najmniej porozumienie o współpracy/list intencyjny)2DODATKOWO OCENIANEKopia umowy/porozumienia/listu intencyjnegoZałącznik do ofertyüüü
28Czy świadczeniodawca w ramach programu pilotażowego POZ PLUS zapewni konsultację specjalisty w dziedzinie endokrynologii (opcjonalnie lekarz: endokrynolog - 0741, chorób wewnętrznych- 0705) - w lokalizacji? (udokumentowana współpraca ze specjalistą - co najmniej porozumienie o współpracy/list intencyjny)2DODATKOWO OCENIANEKopia umowy/porozumienia/listu intencyjnegoZałącznik do ofertyüüü
29Czy świadczeniodawca w ramach programu pilotażowego POZ PLUS zapewni konsultację specjalisty w dziedzinie neurologii (opcjonalnie lekarz: neurolog - 0718) - w lokalizacji? (udokumentowana współpraca ze specjalistą - co najmniej porozumienie o współpracy/list intencyjny)2DODATKOWO OCENIANEKopia umowy/porozumienia/listu intencyjnegoZałącznik do ofertyüüü
30Czy świadczeniodawca w ramach programu pilotażowego POZ PLUS zapewni konsultację specjalisty w dziedzinie pulmonologii (lekarz: chorób płuc 0739, chorób wewnętrznych- 0705) - w lokalizacji? (udokumentowana współpraca ze specjalistą - co najmniej porozumienie o współpracy/list intencyjny)2DODATKOWO OCENIANEKopia umowy/porozumienia/listu intencyjnegoZałącznik do ofertyüüü
31Czy świadczeniodawca w ramach programu pilotażowego POZ PLUS zapewni konsultację specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej (opcjonalnie lekarz: chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu - 0720) - w lokalizacji? (udokumentowana współpraca ze specjalistą - co najmniej porozumienie o współpracy/list intencyjny)2DODATKOWO OCENIANEKopia umowy/pozumienia/listu intencyjnegoZałącznik do ofertyüüü
32Czy na potrzeby objęcia opieką swojej populacji świadczeniodawca współpracuje z dietetykiem (udokumentowana współpraca na podstawie umowy)?5DODATKOWO OCENIANEKopia umowy/porozumienia/listu intencyjnegoZałącznik do ofertyüüü
33Czy na potrzeby objęcia opieką swojej populacji świadczeniodawca współpracuje z fizjoterapeutą (udokumentowana współpraca na podstawie umowy)?5DODATKOWO OCENIANEKopia umowy/porozumienia/listu intencyjnegoZałącznik do ofertyüüü
34Czy na potrzeby objęcia opieką swojej populacji świadczeniodawca współpracuje z psychologiem (udokumentowana współpraca na podstawie umowy)?5DODATKOWO OCENIANEKopia umowy/porozumienia/listu intencyjnegoZałącznik do ofertyüüü
35Czy co najmniej jedna pielęgniarka współpracująca z lekarzem POZ (współpraca w ramach umowy lekarza POZ lub jako odrębny podmiot w tej samej lokalizacji), ukończyła szkolenie z zakresu profilaktyki i /lub promocji lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada tytuł specjalisty w zakresie zdrowia publicznego lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub środowiskowego lub środowiskowo-rodzinnego lub tytuł specjalisty w ochronie zdrowia pracujących lub jest w trakcie tych specjalizacji lub posiada tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa?7DODATKOWO OCENIANEOświadczeniePrzedłożenie dokumentacji na wezwanie komisji konkursowejüüü
36Czy świadczeniodawca ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie "ŚWIADCZENIA Pielęgniarki POZ" w miejscu udzielania świadczeń lub współpracuje z odrębnym podmiotem, który ma zawartą umowę na ww. zakres w miejscu udzielania świadczeń?10DODATKOWO OCENIANEOświadczenieWeryfikacja w systemie NFZüüü
37Czy świadczeniodawca ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie "ŚWIADCZENIA Położnej POZ" w miejscu udzielania świadczeń lub współpracuje z odrębnym podmiotem, który ma zawartą umowę na ww zakres w miejscu udzielania świadczeń?10DODATKOWO OCENIANEOświadczenieWeryfikacja w systemie NFZüüü
38Czy świadczeniodawca zrealizował program profilaktyki chorób układu krążenia dla populacji objętej opieką, podlegającej programowi w roku 2018 i/lub 2019, a procent populacji przebadanej wynosił:OświadczenieWeryfikacja w systemie NFZüüü
38aa) poniżej 20%0DODATKOWO OCENIANEüüü
38bb) powyżej 20% - do 30%10DODATKOWO OCENIANEüüü
38cc) powyżej 30% do 40%15DODATKOWO OCENIANEüüü
38dd) powyżej 40%20DODATKOWO OCENIANEüüü
39Czy w 2018 r. i/lub 2019 r. świadczeniodawca realizował program profilaktyki gruźlicy? (realizuje pielęgniarka poz)10DODATKOWO OCENIANEOświadczenieWeryfikacja w systemie NFZüüü
40Czy w 2018 r. i/lub 2019 świadczeniodawca realizował program profilaktyki raka szyjki macicy (program realizowany przez położną poz w ramach posiadanej przez oferenta umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej)?10DODATKOWO OCENIANEOświadczenieWeryfikacja w systemie NFZüüü
41Czy świadczeniodawca posiada w swojej strukturze zarejestrowany gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (0040) lub dział oświaty i promocji zdrowia (9210) lub poradnię promocji zdrowia (9700)?2DODATKOWO OCENIANEOświadczenieWeryfikacja w systemie NFZüüü
42Czy pielęgniarki/położne udzielające świadczeń w zakresie POZ i zgłoszone do realizacji umowy z OW NFZ (co najmniej jedna) mają uprawnienia do wystawiania recept i ordynowania leków?10DODATKOWO OCENIANEOświadczeniePrzedłożenie dokumentacji na wezwanie komisji konkursowejüüü
43Czy świadczeniodawca współpracuje z samorządem lokalnym w zakresie realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych? (udokumentowana współpraca)5DODATKOWO OCENIANEOświadczeniePrzedłożenie dokumentacji na wezwanie komisji konkursowejüüü
44Czy w 2018 r. i/lub 2019 r. świadczeniodawca realizował program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym POCHP?10DODATKOWO OCENIANEOświadczenieWeryfikacja w systemie NFZüüü
45Czy świadczeniodawca prowadzi elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) w rozumieniu przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z art.11 ust. 1 tej ustawy?10DODATKOWO OCENIANEOświadczenieAudyt ex-anteüüü
46Czy świadczeniodawca opracował projekt Regulaminu organizacyjnego (zmiany Regulaminu organizacyjnego), regulujący w szczególności zadania koordynatora oraz zasady udzielania świadczeń w ramach pilotażu POZ PLUS?10DODATKOWO OCENIANEProjekt regulaminuPrzedłożenie dokumentacji na wezwanie komisji konkursowejüüü

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Załącznik Nr 7a do Zarządzenia Prezesa NFZ

z dnia 16 marca 2018 r. nr 23/2018/DAiS (z późn. zm.)

UMOWA Nr ....../......

O realizację pilotażu "POZ PLUS"

zawarta w ......................................................, dnia ............................................. roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................... z siedzibą: .................................................... (ADRES), reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

...................................................................................................................................... (oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach",

będącym Realizatorem programu pilotażowego, zwanym dalej "Realizatorem", reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1.  Przedmiotem umowy jest organizacja w sposób kompleksowy opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom objętym opieką zespołu POZ PLUS i obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej, zwane dalej "świadczeniami", udzielane na podstawie umowy podstawowej POZ oraz profilaktyczne świadczenia bilansowe, program zarządzania chorobą, koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez Zespół POZ PLUS, określone w zarządzeniu nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. (z późn. zm.) w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej POZ PLUS, zwanego dalej "Zarządzeniem".
2.  Realizator obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w Zarządzeniu.
3.  W zakresie nieuregulowanym w umowie lub Zarządzeniu mają w szczególności zastosowanie przepisy Ogólnych warunków umów, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia, wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanych dalej "OWU".

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1.  Świadczenia w zakresie objętym umową udzielane są przez Realizatora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami - współrealizatorami programu pilotażowego.
2.  Dane o potencjale wykonawczym Realizatora przeznaczonym do realizacji umowy, w tym dane współrealizatorów, są określone w załączniku nr 1 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
3.  Umowa zawarta pomiędzy Realizatorem a współrealizatorem programu pilotażowego powinna zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń. Oddział Funduszu informuje Realizatora o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli współrealizatora programu pilotażowego.
4.  Zaprzestanie współpracy ze współrealizatorem programu pilotażowego wymienionym w załączniku nr 2 do umowy - "Wykaz współrealizatorów" lub nawiązanie współpracy z innym, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
5.  Realizator obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji wszystkich podmiotów biorących udział w realizacji umowy, służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń.
6.  Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 4 i 5, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Fundusz aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych przez Prezesa Funduszu oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
7.  Realizator jest obowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.
§  3.  Realizator, w okresie realizacji umowy, jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy o świadczeniach.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1.  Realizacja programu pilotażowego POZ PLUS jest finansowana ze środków:
1) pochodzących z projektu grantowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przekazywanych realizatorom programu pilotażowego jako:
a) grant technologiczny na dostosowanie systemów informatycznych (oprogramowania) Realizatora do wymogów realizacji pilotażu POZ PLUS,
b) grant koordynacyjny na sfinansowanie wynagrodzenia koordynatora,
c) grant na sfinansowanie udzielania profilaktycznych świadczeń bilansowych (bilanse dorosłych);
2) Oddziału Funduszu, przeznaczonych na program zarządzania chorobą.
2.  W zakresie kwalifikowalności wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zastosowanie znajdują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności.
3.  Szczegółowe zasady rozliczania programu pilotażowego POZ PLUS reguluje Zarządzenie.
4.  Maksymalna wysokość:
1) grantów o których mowa w ust. 1:
- pkt 1 lit. a wynosi ...................,
- pkt 1lit. b wynosi ........................,
- pkt 1 lit. c wynosi .......................;
2) środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie programu zarządzania chorobą o którym mowa w ust. 1 pkt 2 wynosi ............................................
5.  Planowane wykonanie świadczeń określa "Plan rzeczowo - finansowy" stanowiący załącznik nr 3 do umowy, a rozkład transz określa "Harmonogram płatności" stanowiący załącznik nr 4 do umowy.
§  5. 
1.  Realizator jest zobowiązany do wykonania świadczeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, co najmniej na poziomie minimalnym, określonym zgodnie z przepisami Zarządzenia, których liczba wynosi .................
2.  W przypadku przekroczenia minimalnego poziomu realizacji świadczeń, o którym mowa w ust. 1, rozliczenie następuje zgodnie z faktycznym poziomem ich wykonania.
3.  Nieosiągnięcie minimalnego poziomu realizacji świadczeń, o którym mowa w ust. 1, skutkuje obowiązkiem zwrotu przez świadczeniodawcę Oddziałowi Funduszu wypłaconych środków finansowych na zasadach określonych w Zarządzeniu.
4.  Wymiar etatu przeliczeniowego koordynatora, o którym mowa w § 20 Zarządzenia wynosi ..................
§  6. 
1.  Należność z tytułu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy nr ...................................................................................
2.  Należność z tytułu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy nr .....................................................................................................
3.  Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1 lub 2, wymaga uprzednio złożenia przez Realizatora, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy.
4.  Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu oraz OWU.
5.  Rachunki, faktury i inne dokumenty księgowe z tytułu realizacji umowy Realizator może przekazać w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej. W przypadku złożenia rachunku w formie pisemnej dane zawarte w rachunku świadczeniodawca przekazuje również w formie elektronicznej. Rachunek w formie elektronicznej oraz dane, o których mowa w poprzednim zdaniu składa się z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego lub usług informatycznych zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.
6.  Realizator zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z powierzonymi grantami.
7.  Realizator zobowiązuje się do takiego opisywania dokumentacji księgowej grantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, aby widoczny był związek z Projektem grantowym.
8.  Realizator zobowiązuje się do zapoznania z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności.
9.  W przypadku świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c rozliczenie następuje zgodnie z wartością wykonanych świadczeń ustaloną na podstawie cen określonych w Zarządzeniu.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I SPRAWOZDAWCZE REALIZATORA

§  7. 
1.  Realizator obowiązany jest do informowania świadczeniobiorców o udziale w pilotażu POZ PLUS. Fundusz może wymagać od Realizatora oznaczenia placówki logotypem pilotażu POZ PLUS, opracowanym i dostarczonym przez Fundusz.
2.  Realizator zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Oddziału Funduszu wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją umowy w zakresie finansowania grantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, w terminie określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 3 dni roboczych.
3.  Realizator jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Funduszu, Ministerstwa Zdrowia lub innego podmiotu, który zawarł umowę lub porozumienie z Funduszem lub Ministerstwem Zdrowia. Realizator jest zobowiązany do udostępniania każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji umowy w zakresie finansowania grantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.
4.  Realizator jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1303/2013 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014, str. 7) oraz zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy.
5.  Wszystkie działania informacyjne i promocyjne Realizatora związane z realizacją umowy w zakresie finansowania grantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, oraz każdy dokument, który jest podawany do wiadomości publicznej lub jest wykorzystywany przez świadczeniobiorców w zakresie finansowanym z grantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, w tym wszelkie zaświadczenia o uczestnictwie lub inne certyfikaty, zawierają informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu, za pomocą:
1) znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu;
2) znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.
6.  W okresie realizacji umowy Realizator informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu przez umieszczenie plakatu o minimalnym rozmiarze A3 z informacjami na temat realizacji umowy, w tym z informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego, w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym, takim jak np. wejście do budynku.
7.  Realizator obowiązany jest do gromadzenia i przekazywania celem rozliczenia realizacji umowy następujących informacji o realizacji:
1) profilaktycznych świadczeń bilansowych m.in. na podstawie danych z kwestionariusza bilansowego, w tym o stanie zdrowia i czynnikach ryzyka, wynikach badań, zaleceniach co do dalszego postępowania, statusie zdrowotnym pacjenta;
2) świadczeń w ramach programu zarządzania chorobą o:
a) świadczeniobiorcach objętych programem zarządzania chorobą,
b) świadczeniach udzielonych w okresie realizacji umowy,
c) badaniach diagnostycznych wykonanych w ramach świadczeń udzielonych przez lekarzy poz,
d) badaniach diagnostycznych z katalogu programu zarządzania chorobą,
e) liczbie konsultacji medycznych wykonanych w ramach świadczeń udzielonych w ramach programu zarządzania chorobą.
8.  Realizator obowiązany jest do przekazywania Funduszowi, za dany okres sprawozdawczy podlegający rozliczeniu w ramach umowy, informacji o realizacji świadczeń, sporządzonej na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej.
9.  Informację, o której mowa w ust. 8, Realizator przekazuje do Oddziału Funduszu comiesięcznie w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych wymaganym przez Funduszu.
10.  Realizator obowiązany jest do złożenia oświadczenia o kwalifikowalności VAT, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do umowy.
11.  Realizator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu grantowego przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu grantowego. Fundusz informuje Grantobiorcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Grantobiorca jest informowany pisemnie. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Grantobiorca zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, o ile Projekt grantowy dotyczy pomocy publicznej.
12.  Realizator przechowuje dokumentację związaną z realizacją pilotażu POZ PLUS w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Fundusz o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.
13.  W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Realizatora działalności w okresie, o którym mowa w ust. 11, Realizator zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować Fundusz o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym pilotażem POZ PLUS.

KARY UMOWNE

§  8. 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Realizatora, Oddział Funduszu może nałożyć na Realizatora karę umowną.
2.  W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Realizatora karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.  W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.), finansowanych w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Realizatora karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1-3, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w OWU.
5.  Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- Oddział Funduszu wzywa Realizatora do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie wypłaty kolejnej należnej mu transzy dofinansowania.

6.  Realizator zwraca środki, o których mowa w ust. 5, wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie Oddziału Funduszu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Oddział Funduszu w tym wezwaniu, albo wyraża zgodę na pomniejszenie wypłaty kolejnej należnej mu transzy dofinansowania.
7.  Realizator dokonuje również zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Oddział Funduszu kwot korekt wydatków kwalifikowalnych.
8.  Realizator dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 5 i 7, zgodnie z zaleceniami Oddziału Funduszu.
9.  W przypadku niedokonania przez Realizatora zwrotu środków zgodnie z ust. 6, dyrektor Oddziału Funduszu, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) od ww. decyzji. Realizatorowi przysługuje odwołanie.
10.  Decyzji, o której mowa w ust. 9, nie wydaje się, jeżeli Realizator dokonał zwrotu środków przed jej wydaniem.
11.  Realizator zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych, o ile nie narusza to przepisów prawa powszechnego.

KONTROLA

§  9. 
1.  Realizator zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Oddział Funduszu lub Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty zaangażowane w realizację i kontrolę projektów współfinansowanych przez EFS w zakresie prawidłowości realizacji umowy.
2.  Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Realizatora, przy czym niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego.
3.  Realizator zapewnia Funduszowi lub Instytucji Pośredniczącej oraz podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją umowy, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków.
4.  Ustalenia Funduszu lub Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach umowy.
5.  W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli są wydawane zalecenia pokontrolne.
6.  Realizator jest zobowiązany do podjęcia w określonym w nich terminie działań naprawczych.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  10. 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ..................................... do dnia .....................................
2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3- miesięcznym okresem wypowiedzenia.

ROZWIĄZANIE UMOWY

§  11.  Oddział Funduszu może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
1) Realizator dopuścił się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności w przypadku wykorzystania środków na cel inny niż określony w umowie;
2) Realizator złoży lub posłuży się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej umowy;
3) Realizator ze swojej winy nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 3 miesięcy od daty jej podpisania;
4) Realizator nie przedłoży zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy;
5) Realizator odmówi poddania się kontroli;
6) Realizator nie usunie błędów wskazanych w wyniku przeprowadzonej kontroli.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  12.  Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  13.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  14.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) Załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram -zasoby;

2) Załącznik nr 2 do umowy - Wykaz współrealizatorów;

3) Załącznik nr 3 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy;

4) Załącznik nr 4 do umowy - Harmonogram płatności;

5) Załącznik nr 5 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego;

6) Załącznik nr 6 do umowy - Obowiązki informacyjne Realizatora;

7) Załącznik nr 7 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT).

PODPISY STRON

........................................................................................................................
........................................................................................................................
ŚwiadczeniodawcaOddział Funduszu

Załącznik Nr  1

HARMONOGRAM - ZASOBY

rodzaj świadczeń: program pilotażowy POZ PLUS
Nr pozycji umowy (a)Kod zakresu świadczeń (b)Zakres świadczeń (c)Kod miejsca udzielania świadczeń (d)Nazwa miejsca udzielania świadczeń (e)Adres miejsca udzielania świadczeń (f)Część VII kodu resortowego (g) ***Część VIII kodu resortowego (h)***Profil IX - X cz. kodu res.(i)***
I. Dostępność miejsca udzielania świadczeń
Harmonogram
pn (a)wt (b)śr (c)czw (d)pt (e)sob (f)nd (g)Obowiązuje od (h)Obowiązuje do (i)Status D, M, U*
II. Personel
Unikalny wyróżnik osoby (a)Nazwisko (b)Imiona (c)Pesel (d)Status D, M, U*
Dostępność osoby personelu
Dostępność godzinowa tygodniowo (e)Rodzaj harmonogramu ** (f)pn (g)wt (h)śr (i)czw (j)pt (k)sob (l)nd (m)Obowiązuje od (n)Obowiązuje do (o)
P
Uprawnienia zawodowe
Grupa zawodowa (p)Nr Prawa Wyk. Zawodu (q)
Zawód-specjalność
Nazwa (r)Stopień specjalizacji (s)Data uzyskania (t)Data otwarcia (u)
Kompetencje
Nazwa (w)Data uzyskania (y)
Doświadczenie zawodowe (z)
III. Sprzęt
Unikalny wyróżnik sprzętu (a)Nazwa sprzętu (b)Ilość (c)Nr seryjny sprzętu (d)Rodzaj dostępności sprzętu (e)Rok produkcji (f)Dostępny od (g)Dostępny do (h)Status D, M, U*
Dyrektor OW****Świadczeniodawca*****
* D - dodano, M - zmodyfikowano, U - usunięto
** Rodzaj harmonogramu:
P - harmonogram podstawowy
*** - kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) - stosuje się odpowiednio do komórek org. wykonujących usługi dla dzieci, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
**** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć wraz z podpisem
***** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka świadczeniodawcy - zawierające nazwę, adres, NIP i REGON - wraz z podpisem

Załącznik Nr  2

WYKAZ WSPÓŁREALIZATORÓW

rodzaj świadczeń: program pilotażowy POZ PLUS
UNIKALNY WYRÓŻNIK WSPÓŁREALIZATORA
Dane identyfikacyjne i adresowe współrealizatora
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe współrealizatora
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy realizowanej przez współrealizatora
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPrzedmiot świadczeń współrealizowanych
data sporządzenia
Dyrektor OW*Świadczeniodawca**
* kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć wraz z podpisem
** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka świadczeniodawcy - zawierające nazwę, adres, NIP i REGON - wraz z podpisem

Załącznik Nr  3

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał nr 3 do umowy

rodzaj świadczeń: program pilotażowy POZ PLUS wersja ......

Nr dokumentu (aneksu) wprowadzającego:...........

OW NFZ

Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Okres rozliczeniowy od............ do......................
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
profilaktyczne świadczenia bilansowe
zarządzanie chorobą-płatność za usługę
zarządzanie chorobą-ryczałt
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
Okres rozliczeniowy od 1.01.2019 do 31.12.2019.**
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
profilaktyczne świadczenia bilansowe
zarządzanie chorobą-płatność za usługę
zarządzanie chorobą-ryczałt
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym) tutaj: plan realizacji świadczeń
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje
Razem pozycjeOkres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecień
MajCzerwiecLipiecSierpień
WrzesieńPaździernikListopadGrudzień
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
data sporządzenia
Dyrektor OW***Świadczeniodawca****
* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie której została utworzona pozycja umowy
** - Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)

Załącznik Nr  4

Harmonogram płatności

Kwota transzy
RokKwartałMiesiącGrant technologicznyGrant koordynacyjnyGrant na sfinansowanie udzielania profilaktycznych świadczeń bilansowych
2018IIKwiecień000
Maj000
Czerwiec000
Suma kwartał II000
IIILipiec000
Sierpień000
Wrzesień000
Suma kwartał III000
IVPaździernik000
Listopad000
Grudzień000
Suma kwartał IV00
Razem dla Rok 2018000
2019IStyczeń000
Luty000
Marzec000
Suma kwartał I000
IIKwiecień00
Maj000
Czerwiec000
Suma kwartał II000
IIILipiec000
Sierpień000
Wrzesień000
Suma kwartał III000
IVPaździernik000
Listopad000
Grudzień000
Suma kwartał IV000
Razem dla Rok 2019000
Ogółem000

Załącznik Nr  5

Miejscowość ......................................................... Data .......................................
Kod Oddziału Wojewódzkiego:
Dane Świadczeniodawcy:
(źródło - Portal Świadczeniodawcy)
Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego
Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy:
Dane posiadacza rachunku bankowego:
Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.
Świadczeniodawca* ..................................................................................

Załącznik Nr  6

Obowiązki informacyjne Realizatora

1. Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako realizatora?

Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu musisz:

a) oznaczać znakiem Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny i znakiem Funduszy Europejskich z nazwą Programu:

i. wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu (jeśli takie działania będziesz prowadzić), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,

ii. wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków,

iii. dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy;

b) umieścić plakat lub tablicę pamiątkową 2  w miejscu realizacji projektu;
c) umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli masz stronę internetową);
d) przekazywać osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo możesz przekazywać informację w innej formie, np. słownej.

Musisz też dokumentować działania informacyjne i promocyjne prowadzone w ramach projektu.

2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu?

Jako realizator musisz oznaczać swoje działania informacyjne i promocyjne, dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej lub przeznaczyłeś dla uczestników projektów. Musisz także oznaczać miejsce realizacji projektu.

Każdy wymieniony wyżej element musi zawierać następujące znaki:

Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy Programu.Znak Unii Europejskiej

złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

Przykładowe zestawienie znaków - układ poziomy:
grafikagrafika

Zestawienia logotypów są dostępne na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: power.gov.pl. Znajdziesz tam także gotowe wzory dla plakatów i tablic, z których powinieneś skorzystać.

Nie ma obowiązku zamieszczania dodatkowej informacji słownej o Programie oraz o Europejskim Funduszu Społecznym współfinansującym projekt.

W przypadku reklamy dostępnej w formie dźwiękowej bez elementów graficznych (np. spoty/audycje radiowe) na końcu tej reklamy powinien znaleźć się komunikat słowny.

3. Jak oznaczać miejsce projektu?

3.1 Tablice i plakaty

Twoje obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz wysokości dofinansowania Twojego projektu. Beneficjenci (za wyjątkiem tych, którzy muszą stosować tablice pamiątkowe) są zobowiązani do umieszczenia w widocznym miejscu co najmniej jednego plakatu identyfikującego projekt.

Sprawdź, co musisz zrobić:

Kto?Co?
Jeśli zakończyłeś realizację projektu dofinasowanego na kwotę powyżej 500 tys. euro, który polegał na:

a) działaniach w zakresie infrastruktury

lub

b) pracach budowlanych

lub

c) zakupie środków trwałych.

Tablica pamiątkowa

(po zakończeniu realizacji projektu)

Jeśli realizujesz projekt dofinasowany na kwotę poniżej 500 000 euroPlakat

(w trakcie realizacji projektu)

Jeśli uzyskałeś dofinansowanie poniżej 500 000 euro możesz umieścić tablicę pamiątkową przy swoim projekcie, ale nie jest to obowiązkowe.

3.2 Jakie informacje powinieneś umieścić na tablicy pamiątkowej?

Tablica musi zawierać:

* nazwę realizatora,

* tytuł projektu,

* cel projektu,

* zestaw logo - znaki FE i UE,

* adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Wzory tablic, które należy wykorzystać przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych:

grafika

Wzory tablic znajdziesz w internecie na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i na www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/

Tablica pamiątkowa nie może zawierać innych informacji i elementów graficznych.

3.3 Jak duża musi być tablica pamiątkowa?

Tablice pamiątkowe mogą być albo dużego formatu, albo mieć formę mniejszych tabliczek.

Wybór właściwej wielkości tablicy powinieneś uzależnić od rodzaju projektu, jego lokalizacji oraz planowanego miejsca ekspozycji tablicy. Niezależnie od rozmiaru zwróć uwagę na to, by znaki i informacje były czytelne i wyraźnie widoczne.

Tablice pamiątkowe dużego formatu są właściwym sposobem oznaczenia przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych. Minimalny rozmiar wynosi 80x120 cm (wymiary europalety). Jeżeli tablica pamiątkowa jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy, to powinna być odpowiednio większa, aby odbiorcy mogli odczytać informacje. W przypadku projektów związanych ze znacznymi inwestycjami infrastrukturalnymi i pracami budowlanymi, rekomendujemy, aby powierzchnia tablicy pamiątkowej nie była mniejsza niż 6 m2.

Mniejsze tabliczki pamiątkowe możesz wykorzystać tam, gdzie szczególnie istotne znaczenie ma dbałość o estetykę i poszanowanie dla kontekstu przyrodniczego, kulturowego lub społecznego. Na przykład małe tabliczki mogą posłużyć dla oznaczenia realizacji projektów np. wewnątrz pomieszczeń, w pobliżu obiektów zabytkowych. Rekomendowany minimalny rozmiar tablicy pamiątkowej to format A3. Rozmiar tablicy nie może być jednak mniejszy niż format A4.

3.4 Kiedy powinieneś umieścić tablicę pamiątkową i na jak długo?

Tablicę pamiątkową musisz umieścić po zakończeniu projektu - nie później niż 3 miesiące po tym fakcie.

Tablica pamiątkowa musi być wyeksponowana minimum przez cały okres trwałości projektu. W związku z tym musi być wykonana z trwałych materiałów, a zawarte na niej informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach. Twoim obowiązkiem jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę musisz wymienić lub odnowić.

3.5 Gdzie powinieneś umieścić tablicę pamiątkową?

Powinieneś ją umieścić w miejscu realizacji Twojego projektu - tam, gdzie widoczne są efekty zrealizowanego przedsięwzięcia. Wybierz miejsce dobrze widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie mogła zapoznać się z treścią tablicy.

Jeśli projekt miał kilka lokalizacji, ustaw kilka tablic w kluczowych dla niego miejscach. Tablic może być więcej w zależności od potrzeb.

Tablicę pamiątkową małych rozmiarów powinieneś umieścić w miejscu widocznym i ogólnie dostępnym. Mogą być to np. wejścia do budynków.

Zadbaj o to, aby tablice nie zakłócały ładu przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i wygląd były zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetki przestrzeni publicznej i miast oraz zasadami ochrony przyrody. Zadbaj, by były one dopasowane do charakteru otoczenia.

Jeśli masz wątpliwości, rekomendujemy, abyś ustalił, jak rozmieścić tablice z instytucją przyznającą dofinansowanie.

3.6 Jak duży musi być plakat i z jakich materiałów możesz go wykonać?

Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm). Może być też wykonany z innego, trwalszego tworzywa, np. z plastiku. Pod warunkiem zachowania minimalnego obowiązkowego rozmiaru może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków reklamowych itp.

Pomyśl o tym, by odpowiednio zabezpieczyć plakat tak, by przez cały czas ekspozycji wyglądał estetycznie. Twoim obowiązkiem jest dbanie o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzony lub nieczytelny plakat musisz wymienić.

3.7 Jakie informacje musisz umieścić na plakacie?

Plakat musi zawierać:

* nazwę realizatora,

* tytuł projektu,

* cel projektu (opcjonalnie),

* wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt,

* zestaw logo - znaki FE i UE,

* adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).

Na plakacie możesz umieścić także dodatkowe informacje o projekcie. Ważne jest, aby elementy, które muszą się znaleźć na plakacie, były nadal czytelne i wyraźnie widoczne.

W wersji elektronicznej wzory do wykorzystania są dostępne na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/

3.8 Kiedy i na jak długo powinieneś umieścić plakat?

Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji projektu. Powinieneś go umieścić w widocznym miejscu nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania. Plakat możesz zdjąć po zakończeniu projektu.

3.9 Gdzie powinieneś umieścić plakat?

Plakat powinieneś umieścić w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Może być to np. wejście do budynku, w którym masz swoją siedzibę albo w recepcji. Musi być to przynajmniej jeden plakat.

Jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakaty umieść w każdej z nich.

Jeśli natomiast w jednej lokalizacji dana instytucja, firma lub organizacja realizuje kilka projektów, może umieścić jeden plakat opisujący wszystkie te przedsięwzięcia.

Instytucje wdrażające instrumenty finansowe umieszczają plakaty w swoich siedzibach, punktach obsługi klienta, w których oferowane są produkty wspierane przez Fundusze Europejskie, podczas szkoleń i spotkań informacyjnych na tematy poświęcone wdrażanym instrumentom. Obowiązek umieszczania plakatów nie dotyczy miejsca realizacji projektu przez ostatecznych odbiorców (to znaczy podmiotów korzystających z instrumentów finansowych, np. uzyskujących dotację lub pożyczki).

3.10 Czy możesz zastosować inne formy oznaczenia miejsca realizacji projektu lub zakupionych środków trwałych?

W uzasadnionych przypadkach możesz zwrócić się do instytucji przyznającej dofinansowanie z propozycją zastosowania innej formy, lokalizacji lub wielkości oznaczeń projektu. Jest to możliwe wyłącznie w przypadkach, kiedy ze względu na przepisy prawa nie można zastosować przewidzianych w niniejszym Załączniku wymogów informowania o projekcie lub kiedy zastosowanie takich form wpływałoby negatywnie na realizację projektu lub jego rezultaty.

Po zapoznaniu się z Twoją propozycją instytucja przyznająca dofinansowanie może wyrazić zgodę na odstępstwa lub zmiany. Pamiętaj, że potrzebujesz pisemnej zgody. Musisz ją przechowywać na wypadek kontroli.

4. Jakie informacje musisz umieścić na stronie internetowej?

4.1 Oznakowanie strony internetowej

Jeśli jako realizator masz własną stronę internetową, to musisz umieścić na niej:

* znak Unii Europejskiej z nazwą Programu,

* znak Funduszy Europejskich z nazwą Europejski Fundusz Społeczny,

* krótki opis projektu.

Dla stron www, z uwagi na ich charakter, przewidziano nieco inne zasady oznaczania niż dla pozostałych materiałów informacyjnych.

4.2 W jakiej części serwisu musisz umieścić znaki i informacje o projekcie?

Znaki i informacje o projekcie - jeśli struktura Twojego serwisu internetowego na to pozwala - możesz umieścić na głównej stronie lub istniejącej już podstronie. Możesz też utworzyć odrębną zakładkę/podstronę przeznaczoną specjalnie dla realizowanego projektu lub projektów. Ważne jest, aby użytkownikom łatwo było tam trafić.

4.3 Jak właściwie oznaczyć stronę internetową?

Uwaga! Komisja Europejska wymaga, aby flaga UE z napisem Unia Europejska była widoczna w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności przewijania strony w dół.

Dlatego, aby właściwie oznaczyć swoją stronę internetową, powinieneś zastosować jedno z dwóch rozwiązań:

Rozwiązanie nr 1

W widocznym miejscu umieścić zestawienie złożone ze znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu oraz znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny. Umieszczenie w widocznym miejscu oznacza, że w momencie wejścia na stronę internetową użytkownik nie musi przewijać strony, aby zobaczyć zestawienie znaków.

Jeśli jednak nie masz możliwości, aby na swojej stronie umieścić zestawienie znaków FE i UE w widocznym miejscu - zastosuj rozwiązanie nr 2.

Rozwiązanie nr 2

W widocznym miejscu umieścić flagę UE tylko z napisem Unia Europejska według jednego z następujących wzorów:

Dodatkowo na stronie (niekoniecznie w miejscu widocznym w momencie wejścia) umieszczasz zestaw znaków Fundusze Europejskie z nazwą Programu i Unia Europejska z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.

W przypadku tego rozwiązania flaga Unii Europejskiej pojawi się dwa razy na danej stronie internetowej.

4.4 Jakie informacje powinieneś przedstawić w opisie projektu na stronie internetowej?

Informacja na Twojej stronie internetowej musi zawierać krótki opis projektu, w tym:

- cele projektu,

- planowane efekty,

- wartość projektu,

- wkład Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powyżej podaliśmy minimalny zakres informacji, obowiązkowy dla każdego projektu. Dodatkowo rekomendujemy zamieszczanie zdjęć, grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu projektu prezentującego jego główne etapy i postęp prac.

5. Jak możesz informować uczestników i odbiorców ostatecznych projektu?

Jako realizator jesteś zobowiązany, aby przekazywać informację, że Twój projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie.

Obowiązek ten wypełnisz, jeśli zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 2., oznaczysz konferencje, warsztaty, szkolenia, wystawy, targi lub inne formy realizacji Twojego projektu. Oznakowanie może mieć formę plansz informacyjnych, plakatów, stojaków etc.

Dodatkowo możesz przekazywać informację osobom uczestniczącym w projekcie oraz odbiorcom ostatecznym w innej formie, np. powiadamiając ich o tym fakcie w trakcie konferencji, szkolenia lub prezentacji oferty.

Pamiętaj, że jeśli realizujesz projekt polegający na pomocy innym podmiotom lub instytucjom, osobami uczestniczącymi w projekcie mogą być np. nauczyciele i uczniowie dofinansowanej szkoły. Osoby te powinny mieć świadomość, że korzystają z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Dlatego zadbaj, aby taka informacja do nich dotarła.

6. Co musisz wziąć pod uwagę, umieszczając znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej?

6.1 Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu oraz znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Pamiętaj, aby ich umiejscowienie oraz wielkość były odpowiednie do rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Dla spełnienia tego warunku wystarczy, jeśli tylko jedna, np. pierwsza strona lub ostatnia dokumentu, zostanie oznaczona ciągiem znaków.

Zwróć szczególną uwagę, aby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

6.2 Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu umieszczasz zawsze z lewej strony, natomiast znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny z prawej.

Gdy nie jest możliwe umiejscowienie znaków w poziomie, możesz zastosować układ pionowy. W tym ustawieniu znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu znajduje się na górze, a znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny na dole. Przykładowy układ pionowy:

grafika

Zestawienia znaków znajdziesz na stronie www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/.

6.3 Liczba znaków

Liczba znaków w zestawieniu - to znaczy w jednej linii - nie może przekraczać czterech, łącznie ze znakami FE oraz UE.

Jakie znaki mogą się znaleźć w zestawieniu? (poza znakami FE z nazwą Programu i UE z nazwą Europejski Fundusz Społeczny). W zestawieniu znaków na materiałach informacyjnych i promocyjnych (z wyjątkiem tablic pamiątkowych) oraz na dokumentach możesz umieścić swoje logo jako realizatora. Możesz umieścić logo partnera projektu, logo projektu, czy logo instytucji pośredniczącej. Nie możesz umieszczać natomiast znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, ale którzy nie są realizatorami.

Inne znaki, jeśli są Ci potrzebne, możesz umieścić poza zestawieniem (linią znaków FE-UE).

Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej.

6.4 W jakich wersjach kolorystycznych można stosować znaki Fundusze Europejskie i Unia Europejska?

Znaki FE i UE powinny w miarę możliwości występować w kolorze.

Wersję jednobarwną wolno stosować w uzasadnionych przypadkach, np. braku możliwości wykorzystania wersji kolorowej ze względów technicznych (tłoczenie, grawerunek itp.).

Szczególnym przypadkiem, pozwalającym na zastosowanie wersji achromatycznej (czarno-białej), jest druk dokumentów (w tym pism, materiałów szkoleniowych itp.), które nie zawierają innych kolorów poza czernią.

Przykładowe zestawienie znaków w wersji czarno-białej:

grafika

Wszystkie dopuszczone achromatyczne i monochromatyczne warianty znaków - jeśli są Ci potrzebne - znajdziesz na stronie www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/.

6.5 Czy możesz stosować znaki Fundusze Europejskie i Unia Europejska na kolorowym tle?

Najlepiej żebyś używał znaków pełnokolorowych na białym tle, co zapewnia jego największą widoczność. Jeśli znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu występuje na tle barwnym, powinieneś zachować odpowiedni kontrast, który zagwarantuje odpowiednią czytelność znaku. Kolory tła powinny być pastelowe i nie powinny przekraczać 25% nasycenia.

Możesz też zastosować znak FE na tłach wielokolorowych, takich jak zdjęcia lub wzorzyste podłoża, po wcześniejszym zastosowaniu rozjaśnienia tła.

W przypadku znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, jeśli nie masz innego wyboru niż użycie kolorowego tła, powinieneś umieścić wokół flagi białą obwódkę o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta.

Jeśli w zestawieniu

sprawdzić, czy mogą one

występują inne znaki, pamiętaj, aby

występować na kolorowych tłach.

7 Jak powinieneś

dofinansowane z

oznaczać przedsięwzięcia

wielu programów lub funduszy?

W przypadku gdy działanie informacyjne lub promocyjne, dokument albo inny materiał dotyczą:

* projektów realizowanych w ramach kilku programów - nie musisz w znaku wymieniać nazw tych wszystkich programów. Wystarczy, że zastosujesz wspólny znak Fundusze Europejskie:

* projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności - zastosuj odniesienie słowne do Unii Europejskiej oraz - zamiast nazw wszystkich tych funduszy - jedną wspólną nazwę Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne:

8. W jaki sposób możesz oznaczyć małe przedmioty promocyjne?

Jeśli przedmiot jest mały (np. długopis, ołówek, pendrive) i nazwa Europejski Fundusz Społeczny oraz nazwa programu nie będą czytelne, umieść znak Funduszy Europejskich z napisem Fundusze Europejskie (bez nazwy programu) oraz znak UE tylko z napisem Unia Europejska. Zawsze stosuje się pełny zapis nazwy "Unia Europejska" i "Fundusze Europejskie".

grafika

W takich przypadkach nie musisz stosować słownego odniesienia do odpowiedniego funduszu/funduszy lub odniesienia do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Jednocześnie musisz każdorazowo rozważyć, czy małe przedmioty itp. są na pewno skutecznym i niezbędnym narzędziem promocji dla Twojego projektu.

8.1 Czy możesz oznaczać przedmioty promocyjne w sposób nierzucający się w oczy?

Zestawienia znaków z właściwymi napisami muszą być widoczne. Nie mogą być umieszczane np. na wewnętrznej, niewidocznej stronie przedmiotów. Jeśli przedmiot jest tak mały, że nie można na nim zastosować czytelnych znaków FE i UE, nie możesz go używać do celów promocyjnych. Celem przedmiotu promocyjnego jest bowiem informowanie o dofinansowaniu projektu ze środków UE i realizowanego programu.

Załącznik Nr  7

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację programu pilotażowego POZ PLUS ..... (nazwa Grantobiorcy) .................. oświadcza, iż realizując powyższy program może / nie może 3  odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie programu.

Jednocześnie ...................................... (nazwa Grantobiorcy) ................. zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach programu części poniesionego podatku od towarów i usług, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku 4  przez ...................................... (nazwa Grantobiorcy) ..................

(nazwa Grantobiorcy) ................. zobowiązuje się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku od towarów i usług.

..............................

Świadczeniodawca 5

1 Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - maksymalna liczba odrębnie ocenianych miejsc udzielania świadczeń określonych w ofertach, które zostaną wybrane w wyniku konkursu.
2 W przypadku projektów, których głównym celem lub głównym elementem jest: zakup środków trwałych lub finansowanie działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, jeśli całkowite wsparcie publiczne dla projektu przekracza 500 000 EUR nie później niż trzy miesiące po zakończeniu projektu Beneficjent umieszcza dodatkowo na stałe przynajmniej jedną tablicę pamiątkową lub tablicę dużego formatu, w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym.
3 Niepotrzebne skreślić
4 Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.)
5 kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć wraz z podpisem