Dzienniki resortowe

NFZ.2019.130

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 130/2019/DAiS
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS"

Na podstawie art. 48e ust. 1 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i z 2019 r. poz. 730 i 1572) oraz w związku z umową grantową o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0039/17-02 z dnia 28 listopada 2017 r. zawartą przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS", zmienionym zarządzeniem Nr 24/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 46/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2018 r. i zarządzeniem Nr 61/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 19:
a) w ust. 4:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) do dnia 31 grudnia 2019 r. - w zakresie funkcjonalności określonej w ust. 1 pkt 3;",

po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) do dnia 31 grudnia 2020 r. - w zakresie funkcjonalności określonej w ust. 1 pkt 4."

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Wypłata środków przyznanych na realizację funkcjonalności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dokonywana jest po wykonaniu dostosowania, potwierdzonego pozytywnym wynikiem audytu ex-post oraz przekazaniu do Oddziału Funduszu, nie później niż 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: rachunków, faktur lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków.";

2) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku, gdy liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez lekarza POZ przekracza 2500 osób, realizatorowi programu pilotażowego przysługuje grant koordynacyjny na sfinansowanie wynagrodzenia kolejnego koordynatora, w wymiarze określonym w poniższej tabeli. Wymiar czasu pracy jednego koordynatora nie może przekraczać 1 etatu przeliczeniowego.

Liczba osób objętych opieką przez lekarza POZ w miejscu udzielania świadczeńWymiar etatu przeliczeniowego koordynatoraWymiar etatu przeliczeniowego koordynatora1)
do 2 5001,001,00
2 501-5 0001,501,75
5 001-7 5001,752,00
7 501-10 0002,002,25
10 001-12 5002,252,50
12 501-15 0002,502,75
15 001-17 5002,753,00
17 501-20 0003,003,25

1) Wartości stosowane od miesiąca następującego po miesiącu przekroczenia wskaźnika 30% świadczeniobiorców dorosłych (>18 r.ż.) objętych opieką realizatora programu pilotażowego posiadających dostęp do Internetowego Konta Pacjenta, na podstawie informacji przekazywanych realizatorowi programu pilotażowego przez Fundusz.";

3) w § 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do kontroli, o której mowa w ust. 2 stosuje się przepisy działu IIIa ustawy o świadczeniach.";

4) załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 2b otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

UZASADNIENIE

Zmiany w zarządzeniu nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS" zmienionym zarządzeniem Nr 24/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 46/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2018 r. i zarządzeniem nr 61/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2019 r. wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji umowy z Ministerstwem Zdrowia dotyczącej projektu pn. "Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa - model POZ PLUS" w części dotyczącej utworzenia Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiz i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Zamiany obejmują także dostosowanie przepisów zarządzenia do znowelizowanej treści ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej kontroli przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wprowadzono także zmiany w katalogu świadczeń w programie zarządzania chorobą wprowadzając trzy nowe świadczenia, a także zwiększono wycenę punktową świadczeń w katalogu w związku z ponoszonymi przez świadczeniodawców rosnącymi kosztami, będącymi pochodną wzrostu ogólnych kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Zaktualizowano także tabelę dotyczącą zwiększenia zatrudnienia przez realizatorów projektu pilotażowego na zwiększenie zatrudnienia koordynatorów o 0,25 etatu w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków.

Skutek finansowy wynikający z wprowadzenia niniejszej nowelizacji zarządzenia, dotyczy poszerzenia zakresu realizowanych zadań przez koordynatorów i związane z tym zwiększenie wymiaru zatrudnienia o 0,25 etatu, a także z wprowadzenia do katalogu świadczeń w programie zarządzania chorobą dodatkowych świadczeń. Szacowany wydatek, z tym związany, to kwota około 500 tyś. zł w IV kwartale 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROGRAM ZARZĄDZANIA CHOROBĄ W PILOTAŻU POZ PLUS

Cel objęcia programem zarządzania chorobą

Celem wdrożenia programu zarządzania chorobą jest skoncentrowanie działań zespołu profesjonalistów medycznych na rzeczywistych potrzebach zdrowotnych pacjentów objętych opieką lekarza poz oraz ich realizację w sposób kompleksowy, planowany, ciągły i zintegrowany. Istotą programu zarządzania chorobą jest prowadzenie przez świadczeniodawcę aktywnej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą. Pacjent ma stać się aktywnym partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania w chorobie, w oparciu o wypracowany razem z nim indywidualny plan opieki medycznej (IPOM). W realizacji planu opieki pacjent uzyskuje wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w

skład którego wchodzą, oprócz lekarza i pielęgniarki, dietetycy i edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci.

Dodatkowo lekarz poz uzyskuje dostęp do:

- szerszego zakresu oraz liczby działań profilaktycznych oraz edukacyjnych;
- szerszego zakresu usług diagnostycznych oraz fizjoterapeutycznych;
- konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej, w tym z wykorzystaniem telemedycyny (konsultacja telemedyczna, telekonsultacja udzielana z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych), przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku na lekarzy poz dbałości o efekty terapeutyczne oraz przebieg procesu leczenia i konsultacji pacjenta.

Kryteria kwalifikacji (Wskazania) do programu zarządzania chorobą

Do objęcia programem zarzadzania chorobą kwalifikują się pacjenci w wieku powyżej 18 r. ż. z podejrzeniem lub rozpoznaną przynajmniej jedną z jednostek chorobowych (wg ICD 10):
1) diabetologia - cukrzyca typu II (E11 - cukrzyca insulinoniezależna, E13 - inne określone postacie cukrzycy, E14 - cukrzyca nieokreślona)
2) kardiologia:
a) nadciśnienie tętnicze samoistne (110 - samoistne (pierwotne) nadciśnienie, 111 - choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, 112 - choroba ciśnieniowa z zajęciem nerek, 113 - choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek),
b) przewlekła choroba wieńcowa (120 - dusznica bolesna, 124 - inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca, 125 - przewlekła choroba niedokrwienna serca)
c) przewlekła niewydolność serca (150 - niewydolność serca),
d) utrwalone migotanie przedsionków (147 - częstoskurcz napadowy, 148 - migotanie i trzepotanie przedsionków);
3) pulmunologia:
a) astma oskrzelowa (J45 - dychawica oskrzelowa, J46 - stan astmatyczny),
b) POCHP (J41 - przewlekła zapalenie oskrzeli proste i śluzowo - ropne, J42 - nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli, J43 - rozedma płuc, J44 - inna przewlekła zaporowa choroba płuc);
4) endokrynologia:
a) niedoczynność tarczycy (E01 - niedoczynność tarczycy z powodu niedoboru jodu, E02 - subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu, E03 - inne postacie niedoczynności tarczycy),
b) wole miąższowe i guzowate tarczycy (E04 - wole nietoksyczne, E05 - nadczynność tarczycy);
5) reumatologia i neurologia:
a) choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych (M15 - zwyrodnienia wielostawowe, M16 - choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych, M17 - choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych, M18 - choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo - śródręcznego, M19 - inne choroby zwyrodnieniowe, M20 - nabyte zniekształcenia palców rąk i stóp, M21 - inne nabyte zniekształcenia kończyn),
b) zespoły bólowe kręgosłupa (M43 - inne zniekształcające choroby grzbietu, M45 - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 - inne zapalne choroby kręgosłupa, M47 - zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, M48 - inne choroby kręgosłupa, M50 - choroby kręgów szyjnych, M51 - inne choroby krążka międzykręgowego, M53 - inne choroby grzbiety, M54 - bóle grzbietu).

Kwalifikacja do programu zarządzania chorobą

* Kwalifikacja do programu zarządzania chorobą odbywa się na poradzie wstępnej u lekarza POZ:
* Porada wstępna może być poprzedzona wykonaniem niezbędnych badań diagnostycznych z katalogu świadczeń stanowiących załącznik nr 2b zleconych przez lekarza POZ mających na celu potwierdzenie/ wykluczenie wstępnego rozpoznania.
* Wykluczenie wstępnego rozpoznania dyskwalifikuje pacjenta z przystąpienia do programu zarządzania chorobą w związku z danym rozpoznaniem.
* Po potwierdzeniu wstępnego rozpoznania lekarz POZ:
- proponuje pacjentowi przystąpienie do programu zarządzania chorobą, jeżeli stan zaawansowania choroby pacjenta pozwala na kontynuacje leczenia w POZ lub
- wystawia skierowanie do lekarza specjalisty posiadającego umowę z NFZ na świadczenia specjalistyczne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
* Lekarz POZ wystawia skierowanie do lekarza specjalisty posiadającego umowę z NFZ na świadczenia specjalistyczne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w przypadku gdy:
- stan zaawansowania choroby pacjenta nie pozwala na kontynuację leczenia w POZ,
- pacjent nie zgodził się na objęcie opieką przez lekarza POZ programem zarzadzania chorobą,
* Pacjent wyraża zgodę na objęcie opieką przez lekarza POZ programem zarządzania chorobą poprzez złożenie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia. Zgoda na udział w programie zarządzania chorobą musi być poprzedzona podpisaniem zgody pacjenta na udział w programie pilotażowym POZ PLUS, której wzór stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia.

Świadczenia finansowane w ramach programu zarządzania chorobą

Świadczenia finansowane w ramach programu zarządzania chorobą obejmują diagnostykę, terapię i leczenie realizowane na rzecz pacjenta z wybranymi schorzeniami przez lekarza POZ przy współpracy z lekarzami specjalistami sześciu specjalności oraz fizjoterapeutą. Opis procesu postępowania z pacjentem w programie zarządzania chorobą opisują ścieżki postępowania diagnostyczno - terapeutycznego, które stanowią załącznik nr 2c do zarządzenia. Jest to ogólny opis wymogów organizacyjnych w odniesieniu do podmiotu leczniczego realizującego świadczenia w programie zarzadzania chorobą, przy czym lekarz prowadzi (leczy) pacjenta zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz zasadami Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych (EBM; Evidence Based Medicine)

Świadczenia finansowane w ramach tego programu obejmują:

1) przeprowadzenie porady kompleksowej obejmującej: badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz wykonanie niezbędnych badań, konsultacji specjalistycznych i fizjoterapeutycznych, z wyłączeniem badań potwierdzających wstępne rozpoznanie (chyba, że ich powtórzenie jest niezbędne w procesie terapeutyczno - leczniczym). Podczas porady kompleksowej lekarz ocenia stopień zaawansowania choroby i samodzielności pacjenta, kwalifikuje go do odpowiedniej grupy dyspanseryjnej (dokonuje stratyfikacji), opracowuje i uzgadnia z pacjentem indywidualny plan opieki medycznej (IPOM) oraz zleca: niezbędne kontrolne badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, porady dietetyczne, fizjoterapię, do których może wykorzystać ścieżki postępowania diagnostyczno - terapeutycznego, a także określa zakres edukacji zdrowotnej.
2) przeprowadzenie porady kontrolnej, której celem jest kontrola realizacji IPOM tj. założonego celu terapeutycznego lub zaleceń (np. wykonania zleconych badań diagnostycznych i/lub konsultacji specjalistycznych, skuteczności fizjoterapii, edukacji zdrowotnej itp.) przez pacjenta.
3) przeprowadzenie porady edukacyjnej - realizowanej przez pielęgniarkę zespołu POZ PLUS lub edukatora zdrowotnego, której celem jest poszerzenie wiedzy pacjenta o chorobie oraz sposobach radzenia sobie z nią w trakcie jej trwania. Elementem tej porady jest uświadamianie celowości przyjętego IPOM i wynikającego z niego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.
4) przeprowadzenie cyklu porad dietetycznych - cykl 3 porad dietetycznych realizowanych przez dietetyka: - pierwsza, polega na analizie dietetycznej, wskazaniu popełnianych błędów i nauce ich eliminowania, analizie dotychczasowego sposobu odżywiania, analizie składu ciała, opracowaniu indywidualnych zaleceń żywieniowych, w tym m.in.: zapotrzebowanie na białka, węglowodany, tłuszcze, rozkład czasowy posiłków i wyszczególniona ich kaloryczność, a także opracowanie planu interwencji dietetycznej; druga, polega na analizie implementacji zaleconej korekty zachowań żywieniowych, w tym barier implementacji; trzecia, polega na ocenie skuteczności zastosowanych interwencji.

Organizacja udzielania świadczeń finansowanych w programie zarządzania chorobą

Świadczenia w programie zarządzania chorobą finansowane są poprzez:
1) - osobomiesiąc - kwotę za objęcie opieką jednego świadczeniobiorcy programem zarządzania chorobą, wypłacaną w okresach miesięcznych. Osobomiesiąc naliczany jest od miesiąca następującego po podpisaniu przez pacjenta zgody na przystąpienie do min. jednej grupy dziedzinowej w programie zarządzania chorobą oraz wykonaniu porady kompleksowej zakończonej wydaniem IPOM; - cenę jednostkową - kwotę za świadczenia udzielone zgodnie z katalogiem określonym w załączniku nr 2b do zarządzenia.

W ramach programu zarządzania chorobą finansowany jest poniższy schemat postępowania:

* porada kompleksowa wraz z niezbędnymi badaniami:
- 1 raz w ciągu 12 m-cy dla pacjentów ze złożoną zgodą dla jednej grupy dziedzinowej,
- 2 razy w ciągu 12 m-cy dla pacjentów ze złożoną zgodną dla dwóch grup dziedzinowych (sprawozdane z różnymi schorzeniami przewlekłymi z 5 grup dziedzinowych w programie zarządzania chorobą),
- 3 razy w ciągu 12 m-cy dla pacjentów ze złożoną zgodną dla trzech i więcej grup dziedzinowych (sprawozdane z różnymi schorzeniami przewlekłymi z 5 grup dziedzinowych w programie zarządzania chorobą);
* porada kontrolna - zgodnie z IPOM wraz z niezbędnymi badaniami - 1-3 razy w ciągu 12 m-cy;
* konsultacje specjalistyczne - zlecane indywidualnie w zależności od potrzeb;
* konsultacje fizjoterapeuty - zlecane indywidualnie w zależności od potrzeb w chorobach zwyrodnieniowych stawów obwodowych i zespołach bólowych kręgosłupa (nie częściej niż 2 razy w ciągu 12 m-cy);
* porada edukacyjna - realizowana po opracowaniu IPOM i każdej jego zmianie; może odbywać się:
- indywidualnie - porada, na której pielęgniarka lub edukator zdrowotny prowadzi edukację z jednym pacjentem;
- grupowo - porada, na której pielęgniarka lub edukator zdrowotny prowadzi edukację z grupą 2-6 pacjentów o zbieżnym profilu chorobowym.
* porada dietetyczna - cykl 3 porad w zależności od potrzeb (1 cykl na 12 m-cy); udzielane w cyklu maksymalnie 3 porad jednostkowych zakończonych nie później niż 4 m-ce od pierwszej porady dietetycznej w cyklu;
* fizjoterapia - zlecana indywidualnie w zależności od potrzeb w chorobach zwyrodnieniowych stawów obwodowych i zespołach bólowych kręgosłupa trwająca łącznie nie dłużej niż 6 m-cy w ciągu 12 m-cy, przy czym maksymalna liczba zlecanych zabiegów to 5 w ciągu dnia, realizowanych w serii 10-dniowej (max.10 x 5 zabiegów). Okres rozliczeniowy 12 miesięczny rozpoczyna się od dnia pierwszego zabiegu fizjoterapii.

Porady w programie zarządzania chorobą udzielane poza przedstawionym powyżej schematem finansowane są w ramach stawki osobomiesiąca za objęcie pacjenta programem zarządzania chorobą i należy je sprawozdawać jako produkty statystyczne określone w katalogu świadczeń

Badania diagnostyczne zlecane w programie zarządzania chorobą z zakresu świadczeń gwarantowanych, finansowane są w ramach stawki kapitacyjnej.

Kryteria wyłączenia z programu zarządzania chorobą

Pacjent może zostać wyłączony z programu zarządzania chorobą w przypadku gdy:
- stan zaawansowania choroby pacjenta nie pozwala na kontynuację leczenia w POZ;
- pacjent nie zgodził się na objęcie opieką przez lekarza POZ programem zarządzania chorobą;
- pacjent zrezygnował z leczenia w programie zarządzania chorobą składając pisemną deklarację rezygnacji z programu;
- pacjent nie realizuje zaleceń wynikających z IPOM.

Zakres gromadzonych i przekazywanych danych do Funduszu:

1. Kwalifikacja do programu zarządzania chorobą
- data rozpoczęcia procesu kwalifikacji
- imię i nazwisko pacjenta
- PESEL lub inny identyfikator pacjenta
- adres zamieszkania pacjenta i dane kontaktowe pacjenta (telefon, email)
- schorzenie przewlekłe pacjenta (rozpoznania lub podejrzenie schorzenia) wg klasyfikacji ICD10
- etap procesu kwalifikacji do programu zarządzania chorobą
- podstawa kwalifikacji do programu zarządzania chorobą (bilans zdrowia; na podstawie dotychczasowego leczenia, na podstawie bieżącego wywiadu i /lub diagnostyki)
- data zamknięcia kwalifikacji do programu zarządzania chorobą
- deklaracja przystąpienia do programu zarządzania chorobą (tak - dalsze postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne; nie - pacjent nie zakwalifikowany do programu zarządzania chorobą;- stan pacjenta w przypadku rozpoznania choroby przewlekłej (stabilny, wymagający stabilizacji)
2. Diagnostyka pogłębiona i opracowanie IPOM
- data rozpoczęcia procesu (porada kompleksowa)
- data zakończenia procesu (zakończenie porady kompleksowej i przekazania IPOM pacjentowi
3. Pacjent w procesie terapeutyczno - diagnostycznym
- data rozpoczęcia procesu
- dane lekarza prowadzącego (imię i nazwisko, NPWZ)
- dane koordynatora pacjenta (imię nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail)
4. Zakończenie programu zarządzania chorobą
- data zakończenia programu
- przyczyna zakończenia leczenia w programie zarządzania chorobą (stan zaawansowania choroby nie pozwala na kontynuacje leczenia w POZ; pacjent nie zgodził się na objęcie opieką przez lekarza POZ programem zarządzania chorobą; pacjent zrezygnował z leczenia w programie zarządzania chorobą składając deklaracje rezygnacji; pacjent nie realizuje zaleceń wynikających z IPOM)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Katalog świadczeń w programie zarządzania chorobą

L.p.typ świadczeniakod świadczenianazwa świadczeniaTyp świadczeniaLiczba punktów dla produktów rozliczeniowychświadczenia realizowane na etapie diagnozowania choroby(-ób) (faza pre DMP)świadczenia realizowane po złożeniu deklaracji przystąpienia do programu zarządzania chorobą (faza DMP 1i2)
w warunkachprodukt rozliczeniowyprodukt statystycznyw warunkachw warunkach
ambulatoryjnychdomowychambulatoryjnychdomowychambulatoryjnychdomowychambulatoryjnychdomowych
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
1.osobomiesiąc5.01.01.9000113xosobomiesiąc za udział pacjenta w programie zarządzania chorobą w 1 grupie dziedzinowejüx5,00xxxüx
2.osobomiesiąc5.01.01.9000114xosobomiesiąc za udział pacjenta w programie zarządzania chorobą w 2 grupach dziedzinowychüx10,00xxxüx
3.osobomiesiąc5.01.01.9000115xosobomiesiąc za udział pacjenta w programie zarządzania chorobą w 3 i więcej grupach dziedzinowychüx15,00xxxüx
4.badania laboratoryjne5.01.02.7000001xaTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)üx35,00xüxüx
5.badania laboratoryjne5.01.02.7000002xaTSHr (P/c. p. receptorom TSH,TRAb)üx55,00xüxüx
6.badania laboratoryjne5.01.02.7000003xgazometria (RKZ)üx25,00xüxüx
7.badania laboratoryjne5.01.02.7000004xmikroalbuminuria (poziom albumin w moczu)üx21,00xüxüx
8.badania laboratoryjne5.01.02.7000005xpotas w dobowej zbiórce moczuüx9,00xüxüx
9.badania laboratoryjne5.01.02.7000006xpoziom peptydów natriuretycznych (BNP)üx82,00xüxüx
10.badania laboratoryjne5.01.02.7000007xsód w dobowej zbiórce moczuüx9,00xüxüx
11.badania diagnostyczne5.01.02.7000008xbiopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycyüx140,00xxxüx
12.badania diagnostyczne5.01.02.7000009xbodypletyzmografia (rozszerzone badania czynnościowe oddychania)üx61,00xxxüx
13.badania diagnostyczne5.01.02.7000010xECHO obciążeniowe (STRES ECHO)üx177,00xxxüx
14.badania diagnostyczne5.01.02.7000011xECHO serca przezprzełykoweüx263,00xxxüx
15.badania diagnostyczne5.01.02.7000012xECHO serca przezklatkoweüx106,00xxxüx
16.badania diagnostyczne5.01.02.7000013xEKG (12-odprowadzeń)üx39,00xüxüx
17.badania diagnostyczne5.01.02.7000014xEKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)üx100,00xüxüx
18.badania diagnostyczne5.01.02.7000015xEMG (elektromiografia)üx81,00xxxüx
19.badania diagnostyczne5.01.02.7000016xHolter EKG 24 (24-godzinna rejestracja EKG)üx98,00xüxüx
20.badania diagnostyczne5.01.02.7000017xHolter EKG 48 (48-godzinna rejestracja EKG)üx123,00xüxüx
21.badania diagnostyczne5.01.02.7000018xHolter EKG 72 (72-godzinna rejestracja EKG)üx148,00xüxüx
22.badania diagnostyczne5.01.02.7000019xHolter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego)üx100,00xüxüx
23.badania diagnostyczne5.01.02.7000020xPEF (badanie szczytowego przepływu wydechowego)üx30,00xxxüx
24.badania diagnostyczne5.01.02.7000021xRTG kręgosłupa szyjnago (C) - 2 projekcjeüx35,00xüxüx
25.badania diagnostyczne5.01.02.7000022xRTG kręgosłupa lędźwiowego (Th-L-S)üx50,00xüxüx
26.badania diagnostyczne5.01.02.7000023xsaturacja (pulsoksymetria)üx10,00xüxüx
27.badania diagnostyczne5.01.02.7000024xspirometria z próbą rozkurczowąüx49,00xüxüx
28.badania diagnostyczne5.01.02.7000025xUSG Doppler tętnic szyjnychüx98,00xxxüx
29.badania diagnostyczne5.01.02.7000026xUSG stawów kończynüx93,00xxxüx
30.badania laboratoryjne5.01.02.7000027xmorfologa krwi obwodowej z płytkami krwixü-xüxüx
31.badania laboratoryjne5.01.02.7000028xmorfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwixü-xüxüx
32.badania laboratoryjne5.01.02.7000029xretikulocytyxü-xüxüx
33.badania laboratoryjne5.01.02.7000030xodczyn opadania krwinek czerwonych (OB.)xü-xüxüx
34.badania laboratoryjne5.01.02.7000031xsód we krwixü-xüxüx
35.badania laboratoryjne5.01.02.7000032xpotas we krwixü-xüxüx
36.badania laboratoryjne5.01.02.7000033xwapń zjonizowanyxü-xüxüx
37.badania laboratoryjne5.01.02.7000034xżelazoxü-xüxüx
38.badania laboratoryjne5.01.02.7000035xcałkowita zdolność wiązania żelaza (TIBIC)xü-xüxüx
39.badania laboratoryjne5.01.02.7000036xstężenie transferynyxü-xüxüx
40.badania laboratoryjne5.01.02.7000037xstężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)xü-xüxüx
41.badania laboratoryjne5.01.02.7000038xmocznikxü-xüxüx
42.badania laboratoryjne5.01.02.7000039xkreatyninaxü-xüxüx
43.badania laboratoryjne5.01.02.7000040xglukozaxü-xüxüx
44.badania laboratoryjne5.01.02.7000041xtest obciążenia glukozą (OGTT)xü-xüxüx
45.badania laboratoryjne5.01.02.7000042xbiałko całkowitexü-xüxüx
46.badania laboratoryjne5.01.02.7000043xproteinogramxü-xüxüx
47.badania laboratoryjne5.01.02.7000044xalbuminaxü-xüxüx
48.badania laboratoryjne5.01.02.7000045xbiałko C- reaktywne (CRP)xü-xüxüx
49.badania laboratoryjne5.01.02.7000046xkwas moczowyxü-xüxüx
50.badania laboratoryjne5.01.02.7000047xcholesterol całkowityxü-xüxüx
51.badania laboratoryjne5.01.02.7000048xcholesterol HDLxü-xüxüx
52.badania laboratoryjne5.01.02.7000049xcholesterol LDLxü-xüxüx
53.badania laboratoryjne5.01.02.7000050xtriglicerydy (TG)xü-xüxüx
54.badania laboratoryjne5.01.02.7000051xbilirubina całkowitaxü-xüxüx
55.badania laboratoryjne5.01.02.7000052xbilirubina bezpośredniaxü-xüxüx
56.badania laboratoryjne5.01.02.7000053xfosfataza alkaliczna (ALP)xü-xüxüx
57.badania laboratoryjne5.01.02.7000054xaminotransferaza asparaginianowa (AST)xü-xüxüx
58.badania laboratoryjne5.01.02.7000055xaminotransferaza alaninowa (ALT)xü-xüxüx
59.badania laboratoryjne5.01.02.7000056xgammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)xü-xüxüx
60.badania laboratoryjne5.01.02.7000057xamylazaxü-xüxüx
61.badania laboratoryjne5.01.02.7000058xkinaza kreatynowa (CK)xü-xüxüx
62.badania laboratoryjne5.01.02.7000059xfosfataza kwasna całkowita (ACP)xü-xüxüx
63.badania laboratoryjne5.01.02.7000060xczynnik reumatoidalny (RF)xü-xüxüx
64.badania laboratoryjne5.01.02.7000061xmiano antystreptolizyn O (ASO)xü-xüxüx
65.badania laboratoryjne5.01.02.7000062xhormon tyreotropowy (TSH)xü-xüxüx
66.badania laboratoryjne5.01.02.7000063xantygen HBs (AgHBs)xü-xüxüx
67.badania laboratoryjne5.01.02.7000064xVDRLxü-xüxüx
68.badania laboratoryjne5.01.02.7000065xFT3xü-xüxüx
69.badania laboratoryjne5.01.02.7000066xFT4xü-xüxüx
70.badania laboratoryjne5.01.02.7000067xAntygen swoisty dla stercze - całkowity (PSA)xü-xüxüx
71.badania laboratoryjne5.01.02.7000068xbadania ogólne moczuxü-xüxüx
72.badania laboratoryjne5.01.02.7000069xilościowe oznaczenie białka w moczuxü-xüxüx
73.badania laboratoryjne5.01.02.7000070xilościowe oznaczenie glukozy w moczuxü-xüxüx
74.badania laboratoryjne5.01.02.7000071xilosciowe oznaczenie wapnia w moczuxü-xüxüx
75.badania laboratoryjne5.01.02.7000072xilościowe oznaczenie amylazy w moczuxü-xüxüx
76.badania laboratoryjne5.01.02.7000073xbadanie ogólne kałuxü-xüxüx
77.badania laboratoryjne5.01.02.7000074xpasożyty w kalexü-xüxüx
78.badania laboratoryjne5.01.02.7000075xkrew utajona w kale (metodą immunochemiczną)xü-xüxüx
79.badania laboratoryjne5.01.02.7000076xwskaźnik protrombinowy (INR)xü-xüxüx
80.badania laboratoryjne5.01.02.7000077xczas kaolinowo-kefalinowy (APTT)xü-xüxüx
81.badania laboratoryjne5.01.02.7000078xfibrynogenxü-xüxüx
82.badania laboratoryjne5.01.02.7000079xposiew moczu z antybiogramemxü-xüxüx
83.badania laboratoryjne5.01.02.7000080xposiew wymazu z gardła z antybiogramemxü-xüxüx
84.badania laboratoryjne5.01.02.7000081xposiew kału w kierunku pałeczek Salmonella-Shigellaxü-xüxüx
85.badania diagnostyczne5.01.02.7000082xEKG spoczynkowexü-xüxüx
86.badania diagnostyczne5.01.02.7000083xUSG tarczycy i przytarczycxü-xüxüx
87.badania diagnostyczne5.01.02.7000084xUSG ślinianekxü-xüxüx
88.badania diagnostyczne5.01.02.7000085xUSG nerek, moczowodów, pęcherza moczowegoxü-xüxüx
89.badania diagnostyczne5.01.02.7000086xUSG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstepna ocena gruczołu krokowegoxü-xüxüx
90.badania diagnostyczne5.01.02.7000087xUSG węzłów chłonnych obwodowychxü-xüxüx
91.badania diagnostyczne5.01.02.7000088xspirometria spoczynkowaxü-xüxüx
92.badania diagnostyczne5.01.02.7000089xRTG klatki piersiowej w projekcji AP i bocznejxü-xüxüx
93.badania diagnostyczne5.01.02.7000090xRTG kostne - w przypadku kręgosłupa w projekcji ap i bocznej (cały kręgosłup)xü-xüxüx
94.badania diagnostyczne5.01.02.7000091xRTG kostne - w przypadku kręgosłupa w projekcji ap i bocznej (odcinkowe)xü-xüxüx
95.badania diagnostyczne5.01.02.7000092xRTG kostne - w przypadku kończyn w projekcji ap i bocznejxü-xüxüx
96.badania diagnostyczne5.01.02.7000093xRTG kostne - w przypadku miednicy w projekcji ap i bocznejxü-xüxüx
97.badania diagnostyczne5.01.02.7000094xRTG czaszkixü-xüxüx
98.badania diagnostyczne5.01.02.7000095xRTG zatokxü-xüxüx
99.badania diagnostyczne5.01.02.7000096xRTG przeglądowe jamy brzusznejxü-xüxüx
100.konsultacja5.01.01.9000013xkonsultacja fizjoterapeutyüx57,00xxxüx
101.konsultacja5.01.01.9000014xkonsultacja specjalistyczna lekarz - pacjent (diabetolog - pacjent)üx88,00xxxüx
102.konsultacja5.01.01.9000015xkonsultacja specjalistyczna telemedyczna lekarz - lekarz (diabetolog - lekarz POZ)üx30,00xüxüx
103.konsultacja5.01.01.9000016xkonsultacja specjalistyczna lekarz - lekarz (diabetolog - lekarz POZ)üx30,00xüxüx
104.konsultacja5.01.01.9000017xkonsultacja specjalistyczna lekarz - pacjent (endokrynolog)üx105,00xxxüx
105.konsultacja5.01.01.9000018xkonsultacja specjalistyczna telemedyczna lekarz - lekarz (endokrynolog - lekarz POZ)üx30,00xüxüx
106.konsultacja5.01.01.9000019xkonsultacja specjalistyczna lekarz - lekarz (endokrynolog - lekarz POZ)üx30,00xüxüx
107.konsultacja5.01.01.9000020xkonsultacja specjalistyczna lekarz - pacjent (kardiolog - pacjent)üx87,00xxxüx
108.konsultacja5.01.01.9000021xkonsultacja specjalistyczna telemedyczna lekarz - lekarz (kardiolog - lekarz POZ)üx30,00xüxüx
109.konsultacja5.01.01.9000022xkonsultacja specjalistyczna lekarz - lekarz (kardiolog - lekarz POZ)üx30,00xüxüx
110.konsultacja5.01.01.9000023xkonsultacja specjalistyczna lekarz - pacjent (neurolog - pacjent)üx92,00xxxüx
111.konsultacja5.01.01.9000024xkonsultacja specjalistyczna telemedyczna lekarz - lekarz (neurolog - lekarz POZ)üx30,00xüxüx
112.konsultacja5.01.01.9000025xkonsultacja specjalistyczna lekarz - lekarz (neurolog - lekarz POZ)üx30,00xüxüx
113.konsultacja5.01.01.9000026xkonsultacja specjalistyczna lekarz - pacjent (pulmonolog - pacjent)üx88,00xxxüx
114.konsultacja5.01.01.9000027xkonsultacja specjalistyczna telemedyczna lekarz - lekarz (pulmonolog - lekarz POZ)üx30,00xüxüx
115.konsultacja5.01.01.9000028xkonsultacja specjalistyczna lekarz - lekarz (pulmonolog - lekarz POZ)üx30,00xüxüx
116.konsultacja5.01.01.9000029xkonsultacja specjalistyczna lekarz - pacjent (rehabilitant medyczny - pacjent)üx88,00xxxüx
117.konsultacja5.01.01.9000030xkonsultacja specjalistyczna telemedyczna lekarz - lekarz (rehabilitant medyczny - lekarz POZ)üx30,00xüxüx
118.konsultacja5.01.01.9000031xkonsultacja specjalistyczna lekarz - lekarz (rehabilitant medyczny - lekarz POZ)üx30,00xüxüx
119.porada5.01.01.9000032xporada kompleksowaüx80,00xxxüx
120.porada5.01.01.9000033xporada kompleksowaxü-xxxüx
121.porada5.01.01.9000034xporada kontrolnaüx40,00xxxüx
122.porada5.01.01.9000035xporada kontrolnaxü-xxxüx
123.porada5.01.01.9000036xporada wstępna (postawienie diagnozy)üx60,00xüxüx
124.porada5.01.01.9000037xporada wstępna (postawienie diagnozy)xü-xüxüx
125.edukacja zdrowotna5.01.01.9000038xporada dietetyczna 1*xü-xüxüx
126.edukacja zdrowotna5.01.01.9000039xporada dietetyczna 2*xü-xüxüx
127.edukacja zdrowotna5.01.01.9000040xporada dietetyczna 3 (za cykl 3 porady)*üx160,00xüxüx
128.edukacja zdrowotna5.01.01.9000041xporada edukacyjna 1*xü-xüxüx
129.edukacja zdrowotna5.01.01.9000042xporada edukacyjna 2 (za cykl 2 porad)*üx90,00xüxüx
130.edukacja zdrowotna5.01.01.9000076xporada dietetyczna 1**üx80,00xüxüx
131.edukacja zdrowotna5.01.01.9000077xporada dietetyczna 2**üx40,00xüxüx
132.edukacja zdrowotna5.01.01.9000078xporada dietetyczna 3**üx40,00xüxüx
133.edukacja zdrowotna5.01.01.9000079xporada edukacyjna (indywidualna)**üx45,00xüxüx
134.edukacja zdrowotna5.01.01.9000080xporada edukacyjna grupowa (2-6 osób, minimum 90 min.) - za osobęüx30,00xüxüx
135.konsultacja5.01.01.9000116xkonsultacja specjalistyczna lekarz - pacjent (ortopeda - pacjent)üx92,00xxxüx
136.konsultacja5.01.01.9000117xkonsultacja specjalistyczna telemedyczna lekarz - lekarz (ortopeda - lekarz POZ)üx30,00xüxüx
137.konsultacja5.01.01.9000118xkonsultacja specjalistyczna lekarz - lekarz (ortopeda - lekarz POZ)üx30,00xüxüx
138.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000097xscyntygrafia narządowa (nie dotyczy tarczycy)üx259,00xxxüx
139.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000098xradioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - badanie spoczynkoweüx370,00xxxüx
140.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000099xradioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - z testem obciążeniowymüx416,00xxxüx
141.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000100xradioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - badanie spoczynkowe+badanie z testem obciążeniowymüx721,00xxxüx
142.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000101xtomografia emisyjna pojedyńczych fotonów (SPECT) - nie obejmuje radioizotopowego badania perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT)üx342,00xxxüx
143.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000102xscyntygrafia całego ciała (układ kostny)üx388,00xxxüx
144.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000103xscyntygrafia tarczycyüx111,00xxxüx
145.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000104xTK: badanie głowy bez wzmocnienia kontrastowegoüx171,00xxxüx
146.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000105xTK: badanie głowy ze wzmocnieniem kontrastowymüx277,00xxxüx
147.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000106xTK: badanie głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowymüx351,00xxxüx
148.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000107xTK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowymüx365,00xxxüx
149.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000108xTK: badanie innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowegoüx192,00xxxüx
150.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000109xTK: innej okolicy anatomicznej ze wzmocnieniem kontrastowymüx320,00xxxüx
151.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000110xTK: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowymüx415,00xxxüx
152.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000111xTK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowegoüx233,00xxxüx
153.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000112xTK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowegoüx274,00xxxüx
154.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000113xTK: badanie dwóch okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowymüx436,00xxxüx
155.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000114xTK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowymüx481,00xxxüx
156.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000115xTK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowymüx491,00xxxüx
157.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000116xTK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowymüx564,00xxxüx
158.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000117xTK innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowymüx424,00xxxüx
159.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000118xTK: angiografia (z wyłączeniem angiografii tt. wieńcowych)üx472,00xxxüx
160.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000119xBadanie kardiologiczne TK (obejmuje badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego - także ze wzmocnieniem kontrastowymüx602,00xxxüx
161.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000120xMR badanie głowy bez wzmocnienia kontrastowegoüx322,00xxxüx
162.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000121xMR badanie głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowymüx605,00xxxüx
163.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000122xMR badanie jednego odcinka kręgosłupa lub kanału kręgowego bez wzmocnienia kontrastowegoüx322,00xxxüx
164.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000123xMR badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż kręgosłup bez wzmocnienia kontrastowegoüx463,00xxxüx
165.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000124xMR badanie jednego odcinka kręgosłupa lub kanału kręgowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowymüx605,00xxxüx
166.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000125xMR badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż odcinek kręgosłupa bez i zwe wzmocnieniem kontrastowymüx746,00xxxüx
167.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000126xMR badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowegoüx545,00xxxüx
168.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000127xMR badanie trzech odcinków kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowegoüx767,00xxxüx
169.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000128xMR badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowymüx828,00xxxüx
170.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000129xMR badanie trzech odcinków kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowymüx1 050,00xxxüx
171.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000130xMR badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowegoüx685,00xxxüx
172.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000131xMR badanie trzech okolic anatomicznych innych niż trzy odcinki kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowegoüx767,00xxxüx
173.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000132xMR badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowymüx969,00xxxüx
174.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000133xMR badanie trzech okolic anatomicznych innych niż trzy odcinki kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowymüx1 050,00xxxüx
175.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000134xMR badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowymüx773,00xxxüx
176.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000135xAngiografia MR bez wzmocnienia kontrastowegoüx346,00xxxüx
177.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000136xAngiografia ze wzmocnieniem kontrastowym - MRüx887,00xxxüx
178.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000137xMR Badanie serca - czynnościowe i morfologiczne bez wzmocnienia kontrastowegoüx786,00xxxüx
179.badania diagnostyczne wysokospecjalistyczne5.01.02.7000138xMR Badanie serca - czynnościowe i morfologiczne bez i ze wzmocnieniem kontrastowymüx1 073,00xxxüx
180.badania laboratoryjne5.01.02.7000139xWitamina D 25(OH)üx60,00xxüx
181.badania laboratoryjne5.01.02.7000140xKał na krew utajonaüx15,00xxüx
182.fizjoterapia5.01.01.90000435.01.01.9000060indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody redukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 min.***üx28,0055,00xxüü
183.fizjoterapia5.01.01.90000445.01.01.9000061ćwiczenia wspomagane - minimum 15 minutüx9,0018,00xxüü
184.fizjoterapia5.01.01.90000455.01.01.9000062ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem - minimum 15 minutüx7,0013,00xxüü
185.fizjoterapia5.01.01.90000465.01.01.9000063ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem - minimum 15 minutüx7,0013,00xxüü
186.fizjoterapia5.01.01.90000475.01.01.9000064inne formy usprawniania (kinezyterapia) - minimum 15 minutüx6,0011,00xxüü
187.fizjoterapia5.01.01.9000048xćwiczenia grupowe ogólnousprawniające (za pacjenta, nie więcej niż 10 pacjentów na 1 terapeutę)üx1,00xxxüü
188.fizjoterapia5.01.01.90000495.01.01.9000065masaż suchy - częściowy - minumum 20 minut na jednego pacjenta, w tym min. 15 minut czynnego masażuüx11,0022,00xxüü
189.fizjoterapia5.01.01.90000505.01.01.9000066galwanizacjaüx4,008,00xxüü
190.fizjoterapia5.01.01.90000515.01.01.9000067jonoforezaüx5,0011,00xxüü
191.fizjoterapia5.01.01.90000525.01.01.9000068prądy diadynamiczneüx4,008,00xxüü
192.fizjoterapia5.01.01.90000535.01.01.9000069prądy interferencyjneüx4,008,00xxüü
193.fizjoterapia5.01.01.90000545.01.01.9000070prądy TENSüx4,008,00xxüü
194.fizjoterapia5.01.01.90000555.01.01.9000071ultradźwięki miejscoweüx6,0013,00xxüü
195.fizjoterapia5.01.01.90000565.01.01.9000072ultrafonoforezaüx7,0015,00xxüü
196.fizjoterapia5.01.01.90000575.01.01.9000073naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym - miejscoweüx3,006,00xxüü
197.fizjoterapia5.01.01.90000585.01.01.9000074laseroterapia - skanerüx3,006,00xxüü
198.fizjoterapia5.01.01.90000595.01.01.9000075laseroterapia punktowaüx6,0013,00xxüü
* produkt obowiązuje tylko realizatorów projektu pilotażowego, którzy nie podpisali aneksu przedłużającego umowę na realizacje pilotażu POZ PLUS do dnia 30.06.2021 r. i realizują umowę na starych zasadach

** produkt obowiązuje tylko realizatorów projektu pilotażowego, którzy podpisali aneks przedłużający umowę na realizacje pilotażu POZ PLUS do dnia 30.06.2021 r.

*** możliwość rozliczenia nie więcej niż 2 razy dziennie w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie lub zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii), w w warunkach domowych tylko 1 raz dziennie