Dz.Urz.ABW.2018.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 123
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 16 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 z późn. zm.) w związku z art. 8 i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 38 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 24, z 2016 r. poz. 8, 17 i 46, z 2017 r. poz. 3 oraz z 2018 r. poz. 11) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

Zakres zagadnień legislacyjnych podlegających opiniowaniu przez jednostki organizacyjne ABW