Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu w sprawie zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MK.2020.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu w sprawie zagrożenia epidemicznego COVID-19

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Klimatu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu w sprawie zagrożenia epidemicznego COVID-19 (Dz. Urz. Min. Klim. poz. 19) w § 3:
1)
w ust. 1 w pkt 3 w lit. h kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:

"i) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.";

2)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu odpowiednio przez pracowników Ministerstwa Klimatu, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Klimatu kieruje działami administracji rządowej - energia i klimat, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).