Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Refundacji Leków Recepturowych.

Dzienniki resortowe

NFZ.2016.107

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 107/2016/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 17 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Refundacji Leków Recepturowych

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn.zm.) zarządza się, co następuje.
§  1.
W zarządzeniu Nr 66/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Refundacji Leków Recepturowych, w § 2 w ust. 1:
1)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zastępca przewodniczącego Zespołu - Michał Jankowski - starszy specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami;";

2)
w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Paweł Borkowski - Małopolski OW NFZ,".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Konieczność wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 66/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Refundacji Leków Recepturowych wynika ze zmiany składu osobowego Zespołu, określonego w § 2 zarządzenia.