Dziennik resortowy

Dz.Urz.ME.2018.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 24 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu w celu przygotowania rekomendacji stanowiska wobec notyfikacji sporów inwestycyjnych, dokonanych przez podmioty zagraniczne oraz oceny roszczeń tych podmiotów w związku z wejściem w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz współdziałania z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w tej sprawie

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu w celu przygotowania rekomendacji stanowiska wobec notyfikacji sporów inwestycyjnych, dokonanych przez podmioty zagraniczne oraz oceny roszczeń tych podmiotów w związku z wejściem w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz współdziałania z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w tej sprawie (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie powołania Zespołu do spraw sporów inwestycyjnych";

2) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Powołuje się Zespół do spraw sporów inwestycyjnych, zwany dalej "Zespołem".",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1) zbadanie zasadności zgłoszonych w notyfikacjach żądań, a także analiza dopuszczalności ich uwzględnienia i wypracowanie propozycji stanowiska w sprawach notyfikacji sporów inwestycyjnych, dokonanych przez podmioty zagraniczne oraz oceny roszczeń tych podmiotów w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961) i ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, 1276 i 1544);

2) wypracowanie propozycji stanowiska w sporach inwestycyjnych dotyczących roszczeń związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

3) współpraca z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej przy realizacji zadań określonych w pkt 1 i 2.",

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku gdy jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zadań Zespołu określonych w ust. 3, Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej, na zlecenie przewodniczącego Zespołu, wydane samodzielnie lub na wniosek zastępcy przewodniczącego Zespołu lub trzech członków Zespołu:

1) przygotowuje szczegółowe analizy merytoryczne lub opinie w zakresie wskazanym przez Zespół w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

2) przygotowuje - na podstawie analizy lub opinii wskazanej w pkt 1 - projekt merytorycznego stanowiska,

3) opracowuje inne materiały związane z pracami Zespołu

– w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Zespołu.";

3) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - pan Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu - pan Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej;

3) sekretarz Zespołu - pan Maciej Kapalski, główny specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej;

4) członkowie:

a) pan Stanisław Hebda - Dyrektor Generalny Ministerstwa Energii,

b) pan Leszek Banaszak - zastępca dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej,

c) pan Tomasz Świetlicki - dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa,

d) pan Michał Wąsowski - dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych,

e) pani Teresa Naziębło - dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów,

f) pani Małgorzata Niezgoda - dyrektor Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej,

g) pani Anna Kowalik - dyrektor Biura Prawnego,

h) pani Joanna Borecka-Hajduk - dyrektor Biura Komunikacji Społecznej.";

4) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub, w przypadku jego nieobecności, głos zastępcy przewodniczącego.";

5) § 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"§ 5. Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu. W pracach każdej grupy roboczej bierze udział przedstawiciel Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej.

§ 6. 1. Obsługę organizacyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej.

2. Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej jest właściwy w zakresie bieżących kontaktów z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących zadań realizowanych przez Zespół.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).