Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2020.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 21 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego do spraw udziału Inspekcji Transportu Drogowego w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Na podstawie art. 52 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875) w związku z art. 13 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 19/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego do spraw udziału Inspekcji Transportu Drogowego w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. Urz. GITD poz. 19) § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Michał Rzemieniewski - Przewodniczący;

2) Cezary Jurkowski - Zastępca Przewodniczącego;

3) Hubert Jednorowski - Zastępca Przewodniczącego

4) Bartosz Jabłonka - Sekretarz Zespołu;

5) Sebastian Pietkiewicz - Członek;

6) Robert Biegała - Członek;

7) Maciej Oleszczuk - Członek;

8) Dariusz Carewicz - Członek;

9) Krzysztof Szczech - Członek;

10) Magdalena Gromadzka - Członek;

11) Adrian Bocian - Członek;

12) Magdalena Bryk - Członek.

§ 3. Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie instrukcji w zakresie identyfikowania towarów objętych systemem monitorowania drogowego przewozu towarów;

2) opiniowanie projektu rozporządzenia, wydawanego na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz wprowadzanych do niego zmian;

3) opracowanie wewnętrznych przepisów w sprawie zasad planowania, prowadzenia oraz dokumentowania kontroli podejmowanej przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, zwanej dalej "Inspekcją", w ramach systemu monitorowania drogowego przewozu towarów;

4) przeprowadzenie analizy przepisów dotyczących systemu monitorowania drogowego przewozu towarów w celu identyfikacji obowiązków ciążących na organach Inspekcji w zakresie stosowania tych przepisów;

5) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych z punktu widzenia Inspekcji w zakresie dotyczącym funkcjonowania systemu monitorowania drogowego przewozu towarów;

6) przygotowywanie propozycji projektów aktów prawnych i opiniowanie projektów aktów prawnych, w tym aktów prawa wewnętrznego, innych niż wymienione w pkt 2 i 3, dotyczących systemu monitorowania drogowego przewozu towarów;

7) wymiana informacji i wiedzy z jednostkami organizacyjnymi Inspekcji z zakresu kontroli prowadzonej w ramach systemu monitorowania drogowego przewozu towarów;

8) monitorowanie przestrzegania przez jednostki organizacyjne Inspekcji postanowień porozumienia zawartego z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej dotyczącego sposobu prowadzonej współpracy;

9) informowanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wszelkich nieprawidłowościach, zagrożeniach lub ryzykach w zakresie stosowania ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, a wynikających z działalności kontrolnej Inspekcji.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.