Dz.Urz.MNiSW.2018.47

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 26 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" (Dz. Urz. MNiSW poz. 39) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w grupie nauk humanistycznych, społecznych, o sztuce i twórczości artystycznej:

a) Andrzej Bronk,

b) Wiesław Czołpiński,

c) Grażyna Dehnel,

d) Tomasz Kalisz,

e) Antoni Zdzisław Kamiński,

f) Rafał Kasprzak,

g) Roman Marek Mazurkiewicz,

h) Anna Nowak,

i) Piotr Roszak,

j) Justyna Szklarczyk-Lauer,

k) Piotr Welk,

l) Michał Wierzchoń,

m) Jacek Ireneusz Witkoś,

n) Rafał Wojciechowski,

o) Anna Wziątek-Kubiak;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).