Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2019.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 24 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 29 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 94) w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Członkowie Zespołu:

a) Wojciech Ścibor - wicedyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej w Polskiej Organizacji Turystycznej,

b) Jerzy Kapłon - prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego,

c) Michał Kozłowski - główny specjalista w Wydziale Ruchu Drogowego Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

d) Wacława Kraśniewska - naczelnik Wydział Statystyki Turystyki, Sportu, Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Departamencie Badań Społecznych w Głównym Urzędzie Statystycznym,

e) Marek Więckowski - główny specjalista w Departamencie Badań Społecznych w Głównym Urzędzie Statystycznym,

f) Andrzej Stasiak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,

g) Małgorzata Czapla - inspektor w Zespole ds. Rozwoju Potencjału Turystycznego Regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego,

h) Katarzyna Karpińska - radca ministra w Departamencie Leśnictwa, Ministerstwo Środowiska,

i) Dorota Wójcik - główny specjalista w Departamencie Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska,

j) Anna Pikus - naczelnik Wydziału Społecznych Funkcji Lasu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,

k) Marek Sołtysiak - naczelnik Wydziału Planowania i Upowszechniania Turystyki w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

l) Sławomir Skrzydlewski - główny specjalista ds. legislacji w Zespole ds. Prawnych oraz Legislacji w Turystyce w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.";

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Posiedzenia Zespołu będą odbywać się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub w miejscu wskazanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).