Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme). - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2017.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 34 Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme) (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 2, poz. 40, z 2011 r. Nr 4, poz. 78 i Dz. Urz. Min. Środ. z 2012 r. poz. 9 i 14 oraz z 2014 r. poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Paweł Sałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej - Przewodniczący Zespołu;

2) Agnieszka Sosnowska - Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Środowiska - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

3) Karolina Rogowska - starszy specjalista, Departament Ochrony Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Środowiska - Sekretarz Zespołu;

4) Katarzyna Dumała - główny specjalista, Departament Prawny, Ministerstwo Środowiska - Członek Zespołu;

5) Artur Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Członek Zespołu;

6) Anna Jakubowska - p.o. Dyrektora Departamentu Środków Zagranicznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Członek Zespołu;

7) Barbara Miałkowska - kierownik zespołu, Departament Środków Zagranicznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Członek Zespołu.";

2)
§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewodniczący Zespołu, po zapoznaniu się z opinią przedstawicieli ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw finansów, ministra właściwego do spraw infrastruktury, ministra właściwego do spraw rozwoju i ministra właściwego do spraw zagranicznych, w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska, podejmuje decyzje w toku negocjacji.";

3)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Ochrony Powietrza i Klimatu w Ministerstwie Środowiska.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).