Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.164

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 71) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Członkowie:

a) Zbigniew Domalik Polska Grupa Górnicza S.A.,

b) Damian Gabriel

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

c) Arkadiusz Jończyk TAURON Wydobycie S.A.,

d) Adam Kamyk

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

e) Przemysław Kotniewicz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku,

f) Jerzy Krótki

Wyższy Urząd Górniczy,

g) Mieczysław Kuziel Węglokoks Kraj sp. z o.o.,

h) Adam Nowak

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

i) Jacek Szuścik

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

j) Konstanty Wolny

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce,

k) Paweł Wyciślok

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.