Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie sektora rybactwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 8 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie sektora rybactwa

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 10 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie sektora rybactwa (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 10 oraz poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1:
a)
w pkt 3 uchyla się literę n,
b)
w pkt 4 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) organizacji pozarządowych działających w obszarze rybactwa jeziorowego;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).