Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Diamentowy Grant" oraz programu pod nazwą "Iuventus Plus".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2020.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 6 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Diamentowy Grant" oraz programu pod nazwą "Iuventus Plus"

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Diamentowy Grant" oraz programu pod nazwą "Iuventus Plus" (Dz. Urz. MNiSW poz. 33 i 38) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie:

a) Dariusz Buraczewski,

b) Małgorzata Cebrat,

c) Małgorzata Darewicz,

d) Rafał Drozdowski,

e) Magdalena Dudek,

f) Wojciech Fendler,

g) Piotr Głowacki,

h) Sabina Grabowska,

i) Małgorzata Gut,

j) Leszek Kalinowski,

k) Marta Koblowska,

l) Mariusz Korkosz,

m) Hanna Kóčka-Krenz,

n) Mariusz Krawiec,

o) Franciszek Krok,

p) Marta Leśniakowska,

q) Małgorzata Lewandowska,

r) Justyna Łapińska,

s) Anna Młynarska-Sobaczewska,

t) Izabela Nowak,

u) Przemysław Perlikowski,

v) Katarzyna Pernal,

w) Paweł Pieniążek,

x) Elżbieta Pyza,

y) Joanna Rutkowska,

z) Paweł Rutkowski,

za) Radosław Sierpiński,

zb) Maria Sozańska,

zc) Ewelina Szczepanek-Parulska,

zd) Wojciech Tylman,

ze) Leszek Olgierd Zasztowt.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).