Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów realizowanych w ramach programów pod nazwami "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku" oraz "Szlakami Polski Niepodległej"

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów realizowanych w ramach programów pod nazwami "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku" oraz "Szlakami Polski Niepodległej" (Dz. Urz. MNiSW poz. 45) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład zespołu wchodzą:

1) Radosław Grześkowiak;

2) Rafał Moczkodan;

3) Tomasz Nowakiewicz;

4) Ireneusz Piekarski;

5) Paweł Pieniążek;

6) Agnieszka Pieńczak;

7) Adam Sitarek;

8) Gabriela Świtek;

9) Robert Wiśniewski;

10) Małgorzata Witaszek-Samborska.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317, z 2018 r. poz. 1998 oraz z 2019 r. poz. 715).