Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 25 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw finansowania międzynarodowej współpracy naukowej

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw finansowania międzynarodowej współpracy naukowej (Dz. Urz. MNiSW poz. 31) w § 3:
1) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) przyznanie środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę przeznaczonych na opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych lub statutów konsorcjów działających na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej,";

2) po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1c w brzmieniu:

"1a) ocena merytoryczna wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach programu pod nazwą "Projekty Międzynarodowe Współfinansowane";

1b) ocena wniosków o zmianę warunków realizacji umów zawartych w ramach programu, o którym mowa w pkt 1a;

1c) ocena wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Granty na granty - promocja jakości III";";

3) w pkt 3:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"ocena raportów z wykorzystania środków finansowych przyznanych na:",

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) realizację projektów w ramach programów, o których mowa w pkt 1 lit. c i pkt 1a, oraz przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1 lit. d i pkt 1c,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317, z 2018 r. poz. 1998 oraz z 2019 r. poz. 715).