Dz.Urz.MZ.2018.120

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 15 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 77) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia;

2) członkowie Zespołu:

a) Zastępca Dyrektora Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia,

b) czterech przedstawicieli Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia,

c) dwóch przedstawicieli Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

d) przedstawiciel Bielskiego Pogotowia Ratunkowego,

e) przedstawiciel Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego,

f) przedstawiciel Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego,

g) przedstawiciel Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,

h) przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,

i) przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" SP ZOZ w Warszawie,

j) przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,

k) przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim,

l) przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego,

m) przedstawiciel Wojewody Małopolskiego

n) przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,

o) przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,

p) przedstawiciel Wojewody Pomorskiego,

q) przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

r) przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego.";

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c-r, przed powołaniem w skład Zespołu, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Do zadań Zespołu należy:

1) w zakresie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 1.0:

a) przygotowywanie propozycji modyfikacji już zaimplementowanych funkcjonalności i nowych funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,

b) opiniowanie przedstawionych propozycji modyfikacji już zaimplementowanych funkcjonalności i nowych funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,

c) opiniowanie założeń do modyfikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowe Ratownictwo Medyczne przedstawionych przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego lub podmiot, który będący wykonawcą oprogramowania do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowe Ratownictwo Medyczne,

d) konsultowanie propozycji rozwiązań przedstawionych przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego lub podmiot, który będzie wykonawcą oprogramowania do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowe Ratownictwo Medyczne,

e) weryfikacja wdrożonych zmian w środowisku produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medyczne;

2) w zakresie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 2.0:

a) opracowanie projektu katalogu podstawowych i dodatkowych funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w wersji 2.0,

b) opracowanie opisu funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w wersji 2.0 ujętych w projekcie katalogu podstawowych i dodatkowych funkcjonalności,

c) konsultowanie propozycji rozwiązań przedstawionych przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego lub podmiot, który będzie wykonawcą oprogramowania do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowe Ratownictwo Medyczne w wersji 2.0,

d) udział w procesie wytwórczym oprogramowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na etapie tworzenia wymagań i prototypów rozwiązań.";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Zespół zakończy swoją działalność po zakończeniu wdrożenia Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w wersji 2.0, nie później jednak niż z dniem 31 grudnia 2020 r.";

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia.";

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Zrządzenie traci moc w dniu następującym po dniu zakończeniu wdrożenia Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w wersji 2.0, nie później jednak niż z dniem 1 stycznia 2021 r.".

§  2.  W przypadku zmiany Przewodniczącego Zespołu może zostać zmieniony Zastępca Przewodniczącego Zespołu, który jest wybierany spośród członków Zespołu.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).