Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2019.38

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu "Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 31 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu "Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 32 oraz z 2019 r. poz. 19) w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ppkt 1:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Pani Agnieszka Ołdakowska, przedstawiciel Ministerstwa - Koordynator do spraw integracji Partnerów Projektu, Specjalista do spraw merytorycznych - Lider Zespołu,",

b) uchyla się lit. c;
2) w ppkt 2 uchyla się lit. d.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.