Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.105

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 2 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 63) zarządza się co następuje:
1)
w § 2 w ust. 1:
a)
w pkt 2:
lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) Anna Śremska - Prezes Zarządu Związku Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień,",

lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman - Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw psychiatrii sądowej,",

lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas - Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,",

w lit. l otrzymuje brzmienie:

"l) prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec - Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,",

lit. m otrzymuje brzmienie:

"m) prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka -Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,",

lit. p otrzymuje brzmienie:

"p) przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,",

dodaje się lit. q w brzmieniu:

"q) prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz - Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;",

b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) sekretarz - przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.";

2)
w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia lub zdalnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).